19 november 2019
fredag, 15 februari 2019 20:48

Atrium Ljungberg gjorde sitt bästa resultat

Skrivet av 

 

Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg, har nu en rekordstor möjlig projektportfölj om cirka 21 Mdr kr.

 – 2018 var ett intensivt år, aldrig tidigare har vi genomfört så många stora affärer. Resultatet var det bästa i Atrium Ljungbergs historia, säger vd Annica Ånäs i bolagets bokslutskommuniké.

 

Bolagets nettoomsättning ökade till 2.629 Mkr (2.563) med ett bruttoresultat som steg till 1.619 Mkr (1.616), vilket gav ett resultat före värdeförändringar och efter finansiella kostnader om 1.214 Mkr (1.180). Då de orealiserade värdeförändringarna steg till 2.516 Mkr (1.930), jämte realiserade värdeförändringar om 121 Mkr (–4), innebar det att resultatet efter skatt steg ökade till 3.466 Mkr (2.573).

 

Under året gjorde Atrium Ljungberg ett flertal förvärv och försäljningar. Totalt köptes fastigheter för 1.727 Mkr (2.265) samtidigt som fastigheter såldes för –2.662 Mkr (–868). Bland de fastigheter som förvärvades var Katarinahuset vid Slussen och bland de fastigheter som såldes märktes Blästern 6 i Hagastaden och Roddaren 7 på Kungsholmen.

 

Ett flertal investeringar i egna fastigheter om totalt 1.758 Mkr (1.593), varav 1.216 Mkr (922) var i projektfastigheter, främst i Sickla Front II, Gränbystaden, Mobilia torghuset samt Curanten i Sickla,  genomfördes även under året.

 

Atrium Ljungberg har nu en rekordstor projektportfölj, varav 3.770 Mkr avser beslutade projekt och cirka 17.000 Mkr avser möjliga projekt, vilket ger bolaget en projektportfölj om cirka 21 Mdr kr, exklusive projekten i Slakthusområdet där investeringen skattas till cirka 8 Mdr kr under perioden 2019-2030.

 

Atrium Ljungberg gör förvärven av befintliga fastigheter vid två tillfällen i Slakthusområdet, där tillträde för 51.000 kvm uthyrbar area beräknas ske i juni 2019 och en option om 32.000 kvm uthyrbar area efter att en ny detaljplan vunnit laga kraft, dock senast 31 december 2021. Dessutom innefattar affären optioner, där Atrium Ljungberg ges möjlighet att avropa markanvisningar om cirka 100.000 kvm BTA. Förvärven och utvecklade markanvisningar i Slakthusområdet uppgår totalt till cirka 200.000 kvm BTA för kontor och bostäder kompletterat med kultur, handel/restaurang, hotell, utbildning med mera.

 

Efter att Atrium Ljungberg externvärderat 62 procent av fastighetsbestånd ökade värdet på bolagets 51 fastigheter till 43.310 Mkr (39.991).

 

I balansen steg de långfristiga skulderna till 23.655 Mkr (21.503), medan de kortfristiga skulderna minskade till 777 Mkr (3.037). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 20.696 Mkr (18.223), med en soliditet som steg till 45,9 procent (42,6) och en räntetäckningsgrad som stärktes till 5 gånger.

 

Atrium Ljungberg har goda framtidsutsikter enligt vd Annica Ånäs då hon i bokslutskommunikén säger:

– Atrium Ljungberg har goda förutsättningar även framgent. Vi finns i Sveriges fyra storstäder och vi har en stor projektportfölj som borgar för tillväxt. Framförallt är det bristen på attraktiva kontor i centrala lägen som gör att det kommer finnas en fortsatt stor efter frågan. Utmaningen finns på  handelssidan där e-handelns utveckling står för all tillväxt. Vi arbetar aktivt med att våra platser ska innehålla ett attraktivt och relevant innehåll. Och i vår stadsutvecklingsstrategi är handel, service och restauranger avgörande för att skapa attraktiva platser där människor vill vara. För vi är inte nöjda förrän ”alla vill leva i vår stad”

 

I en kommentar kan sägas att Atrium Ljungberg är ett spännande bolag med en exceptionellt stor och lovande projektportfölj. Fastighetsaktien kommer att göra en särskild aktieanalys av bolaget inom de närmaste veckorna. SF