28 maj 2020
fredag, 15 februari 2019 17:52

Heimstaden växte med hela 28,6 Mdr

Skrivet av 

 

Patrik Hall vd för Heimstaden.

 Med fastighetsförvärv i Köpenhamn och Oslo samt kompletteringsförvärv i Malmö, Lund, Linköping, Norrköping, Uppsala och Gävle för sammanlagt 24,7 Mdr kr (22,1) och orealiserade värdeförändringar i fastigheter om 2,7 Mdr (1,8) växte Heimstadens portfölj under 2018 till 72,3 Mdr kr (43,7).

 

Denna kraftfulla volymökning medverkade till att hyresintäkterna ökade till 3.231 Mkr (1.620), fastighetskostnaderna steg till 1.480 Mkr (816) och driftnettot ökade till 1.751 Mkr (805). Vidare redovisades ett finansnetto om -672 Mkr (-363) och ett förvaltningsresultat om 1.142 Mkr (344). Helårsvinsten efter orealiserade värdehöjningar, aktuell skatt om -135 Mkr (-35), uppskjuten skatt om -557 Mkr (-511) ökade till 3.023 Mkr (1.577)

 

– För att säkerställa en fortsatt hållbar och lönsam tillväxt, samt för att möta de krav som ställs på organisationen, har vi inom Heimstaden rekryterat flertalet nyckelpersoner. Under det gångna året utökade vi personalstyrkan med cirka 100 nya medarbetare, säger vd Patrik Hall.

 

Under det fjärde kvartalet erhöll Heimstaden Bostad en Investment Grade rating från Standard & Poor´s med kreditbetyg BBB-. I samband med detta emitterades obligationer om 10,6 Mdr kr. Emissionen skedde främst i euro och SEK, och i samband med detta återbetaldes säkerställda banklån med ungefär motsvarande belopp.
Vid årsskiftet uppgick Heimstadens räntebärande skulder till 41.593 Mkr (24.828), varav 65 procent var säkerställda med pantbrev i fastigheter, vilket ger en belåningsgrad för säkerställda lån om 35 procent. Den genomsnittliga räntan var 1,6 procent och den genomsnittliga återstående kapitalbindningstiden uppgick till 8,1 år.

 

Under året genomförde Heimstaden nyemissioner om totalt 11.414 Mkr, vilket bidrog till att det egna kapitalet ökade till 31.925 Mkr (18.065), vilket innebar en soliditet om 42 procent (40).

 

I bokslutskommunikén framhåller Heimstaden Bostad att bolaget nu har positionerat sig för en fortsatt tillväxtresa för 2019.

 

– Vi ser framför oss ett utökat fastighetsbestånd i tillväxtregioner i våra skandinaviska länder. Vi har fortsatt ökande investeringstakt i befintligt fastighetsbestånd, oförändrad eller sänkt belåningsgrad samt en målsättning att inom 18 månader uppnå kreditbetyget BBB, avslutar Patrik Hall. LE