2 juni 2020
fredag, 15 februari 2019 17:47

Hemfosa visade vinst om 2.030 Mkr

Skrivet av 

 

Caroline Arehult vd för Hemfosa.

 Hemfosas helårsvinst ökade till 2.030 Mkr (1.949), motsvarande 11,97 kr (11,66) per stamaktie före utspädning. I resultatet ingick orealiserade värdeökningar i fastigheter med 1.307 Mkr (1.281) och i finansiella instrument med –14 Mkr (44). Hyresintäkterna ökade till 2.525 Mkr (2.103), medan driftnettot steg till 1.792 Mkr (1.484) och förvaltningsresultatet ökade till 1.204 Mkr (1.173), motsvarande en minskning till 6,52 kr (6,74) per stamaktie. Föregående år påverkades periodens förvaltningsresultat av en hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom resultatandel i joint ventures.

 

Under året köpte Hemfosa fastigheter för 5.198 Mkr (2.652) där nybyggda specialistsjukhuset i Gardermoen, Oslo, och en portfölj av fastigheter i Örebro, Falun, Härnösand och Sollefteå, utgjorde de största förvärven. Vidare investerade bolaget 482 Mkr (705) i befintligt bestånd och avyttrade för 67 Mkr (18), vilket bidrog till att portföljens totala värde steg till 36.049 Mkr (29.106). I slutet av året delades Nyfosa med fastigheter för 7,1 Mdr kr ut till aktieägarna i Hemfosa.

 

– Vi har lämnat det opportunistiska bakom oss i och med utdelningen av Nyfosa och tar nu sikte på en strukturerad tillväxt där vårt första mål är inställt på 50 Mdr kr i fastighetsvärde inom fem år, med god lönsamhet och bibehållen låg risk. Vi ser vägen framåt som en evolution, där vi bevarar och utvecklar den gedigna plattform som redan finns i Hemfosa, samtidigt som vi adderar en hel del som är nytt, säger vd Caroline Arehult.

 

Hemfosas räntebärande skulder minskade till 22.027 Mkr (24.110) och finansierades till en genomsnittlig ränta om 2,05 procent (1,94). Det egna kapitalet minskade till 13.276 Mkr (17.807) och soliditeten var 35,4 procent (40,4, inklusive Nyfosa). Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie beräknades vid årsskiftet till 75,11 kr (112,20 kr inklusive Nyfosa).

 

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,40 kr per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,60 kr samt en utdelning om 10,00 kr per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kr per preferensaktie. LE