14 november 2019
torsdag, 14 februari 2019 20:01

Pandox ökade driftnettot stort till 2.517 Mkr

Skrivet av 

 

Anders Nissen, vd för Pandox.

 Pandox lyckades under 2018 att balansera det externa och interna perspektivet, det vill säga fokus på affären och samtidigt löpande utveckla organisationen och konsolidera de senaste årens förvärv. Konkreta exempel är slutförandet av den omfattande legala omorganiseringen av Pandox stora portföljförvärv i Storbritannien och Irland och de två kompletterande förvärven av The Midland Manchester och Radisson Blu Glasgow.

 

Detta resulterade i att intäkterna från fastighetsförvaltning steg till 2.971 Mkr (2.202), vilket medförde att driftnettot från fastighetsförvaltning steg stort till 2.517 Mkr (1.882).  Även driftnettot från operatörsverksamhet ökade och med 540  Mkr (494).

 

Lönsamheten var god under helåret 2018. I rapporten säger vd Anders Nissen:

– För helåret och det fjärde kvartalet 2018 redovisar Pandox en tillväxt i totalt driftnetto på 29 respektive 25 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, på 17 procent.

 

För 2018 ökade Pandox nettoomsättningen till 5.124 Mkr (4.269), med ett resultat före värdeförändringar som steg till 1.943 Mkr (1.563). Årets resultat efter skatt minskade till 2.823 Mkr (3.148). Orsaken till minskningen var att värdet på de orealiserade värdeförändringar av fastigheter minskade till 1.428 (1.625) samt av en högre skatt om –639 Mkr (–502).

 

Styrelsen föreslår en höjd utdelning om 4,70 (4,40) kr per aktie, totalt 787 Mkr (737).

 

I balansen ökade värdet på anläggningstillgångar till 53.457 Mkr (48.867), varav värdet på förvaltningsfastigheterna steg 47.139 Mkr (42.548).  De totala långfristiga skulderna minskade till 23.567 Mkr (27.575), medan de kortfristiga skulderna ökade till 9.941 Mkr (5.135). Skulderna finansierades till en oförändrad genomsnittlig ränta om 2,6 procent. Det innebar att det egna kapitalet steg till 21.538 Mkr (19.027).

 

I rapporten säger vd Anders Nissen om 2019:

– Givet en positiv ekonomisk tillväxt, Pandox väldiversifierade portfölj med en balanserad efterfrågan samt ett positivt bidrag från de förvärv som Pandox genomförde 2018, finns förutsättningar för viss tillväxt 2019. SF