19 februari 2020
fredag, 07 december 2018 16:18

Wihlborgs sänker snitträntan till 1,39 procent

Skrivet av 
alt
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

 

Efter en översyn av koncernens ränteriskhantering har Wihlborgs omstrukturerat sin portfölj av räntederivat. Befintliga räntederivat har stängts och nya räntederivat har ingåtts. Undervärden om cirka 940 Mkr har därmed realiserats. Den genomsnittliga räntebindningstiden är efter transaktionerna 3,5 år. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive effekt av räntederivat uppgår nu till 1,39 procent jämfört med 2,35 procent vid utgången av september 2018. Genomsnittlig kapitalbindning uppgår till 6,0 år.

 

Wihlborgs totala låneportfölj uppgår till cirka 22,9 Mdr kr och ränterisken har under senare år hanterats genom en räntederivatportfölj med ett nominellt värde om 9,5 Mdr kr. Derivatportföljen har omfattat såväl vanliga ränteswappar som strukturerade instrument. Som en del av omstruktureringen har samtliga befintliga räntederivat stängts. Nya derivatpositioner till ett nominellt värde om 9,4 Mdr kr har ingåtts och dessa omfattar endast vanliga ränteswappar, och inga strukturerade derivat är del av portföljen idag.