18 september 2019
onsdag, 28 november 2018 18:15

Kommuninvests upplåningsbehov är cirka 120 Mdr

Skrivet av 
alt
Kommuninvests upplåning finansierar exempelvis det nya avloppsreningsverket Ängen i Lidköping.

 

Kommuninvest, det kommunägda låneinstitutet, bedömer i sin senaste upplåningsprognos för 2019 att det totala långfristiga upplåningsbehovet, dvs. med längre än ett års löptid, upp-går till 100-120 Mdr kr. Prognosen baseras på förväntad nyutlåning under 2019, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2019.

 

Per 26 november hade Kommuninvest genomfört 131,5 Mdr kr av 2018 års planerade långfristiga upplåning om 130 Mdr kr. Den långfristiga upplåningen kommer även framgent att ha fortsatt tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering, samt upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska marknaden.

 

Kommunsektorns totala externa låneskuld uppgår till över 600 Mdr kr, varav mer än hälften finansieras av Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och landsting/regioner.