21 mars 2019
torsdag, 08 november 2018 17:07

Storvinst om 512 Mkr för HEBA

Skrivet av 
alt
Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

 

HEBA har för året första nio månader gjort ett av sina bästa resultat någonsin! Resultatet, efter en skattebelastning om –40 Mkr (–36), steg till 511,6 Mkr (297,5). I resultatet ingick värdeförändringar för förvaltningsfastigheterna med 407,1 Mkr (264,0) samt med värdeförändringar av räntederivat med 2,6 Mkr (9,5).

 

Att HEBA går starkt konstaterar vd Patrik Emanuelsson i rapporten:

– HEBA:s förvaltningsresultat för de tre första kvartalen 2018 steg till 131,0 (104,8) Mkr, en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det berodde huvudsakligen på att hyresintäkter steg till 283,8 (244,7) Mkr. HEBA:s fastighetsbestånd utökades under föregående år med fler nyproducerade bostads- och samhällsfastigheter samtidigt som HEBA:s ROT-program av befintliga fastigheter fortsätter.

 

Under perioden steg hyresintäkterna till 283,8 Mkr (244,7) med ett driftsöverskott som ökade till 190,9 Mkr (157,2). Det resulterade i att förvaltningsresultatet steg till 131,0 Mkr (104,8).

 

I balansen steg värdet på förvaltningsfastigheterna till 9.432,2 Mkr (8.453,3). De långfristiga räntebärande skulderna ökade till 2.416,0 Mkr (2.295,0) liksom de kortfristiga räntebärande skulderna, vilka steg till 1,025,1 Mkr (708,4).

 

Skulderna finansierades till en sänkt genomsnittlig sänkt ränta om 1,6 procent (1,8). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 4.730,5 Mkr (4.222,9), vilket i sin tur medförde att soliditeten ökade till 50,0 procent (49,7), med en räntetäckningsgrad som förbättrades till 4,1 gånger (3,9).

 

Efter periodens utgång har HEBA har upprättat ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2.000 Mkr. I samband med lösen av lån har hittills 400 Mkr emitterats.

 

För att sänka räntekostnaden har i oktober samtliga räntederivat om 994 Mkr med ett undervärde om 46 Mkr förtidslösts och nya räntederivat om totalt 650 Mkr har tecknats med löptider från 5 till 10 år. Per sista oktober har snitträntan sänkts från 1,6 procent till 1,3 procent.

 

I en kommentar till rapporten säger vd Patrik Emanuelsson att:

– På en orolig bostadsrättsmarknad, står HEBA starkt med ett bra resultat och stabil balansräkning. Efterfrågan på hyresrätter och hyresfastigheter är fortsatt mycket hög. Nu tar vi sats för att avsluta året med samma positiva utveckling som de tre första kvartalen.

 

I en prognos för helåret 2018 säger HEBA att förvaltningsresultatet för 2018 bedöms bli bättre jämfört med förvaltningsresultatet för 2017. SF