17 september 2019
onsdag, 17 oktober 2018 15:52

Stockholmshem bygger 103 hyresrätter i Hagsätra

Skrivet av 
alt
De nya husen i Hagsätra får entréer och förgårdsmark ut mot gatan för att skapa mer liv och rörelse på Hagsätravägen. Bild: Nyréns

 

Stockholms stad planerar tillsammans med Stockholmshem att bygga 103 hyresrättslägenheter i Hagsätra. Lägenheterna byggs i två lamellhus (långa, smala huslängor) på varsin sida om Hagsätravägen. Husen får bostadsgårdar på baksidorna som vetter ut mot naturmark. För att skapa en mer levande stadskänsla och ökad trygghet på Hagsätravägen placeras husens entréer ut mot gatan. Samrådet om detaljplanen för området avslutades i maj 2018 och nu går planen upp för granskning den 16-30 oktober 2018.

 

Husens placering anpassas till områdets topografi och terräng för att spara så mycket av naturen som möjligt. Ett annat sätt att spara grönska på är att vi inte planerar någon markparkering utan all parkering byggs i garage under ett av husen.

 

De nya bostäderna är en del av det så kallade projektet med Stockholmshus. Det är Stockholms stads och de kommunala bostadsbolagens satsning för att få fram nya bostäder snabbare och till lägre byggkostnader.

 

De stora justeringarna sedan samrådet är att Stockholmshusens fasader har bearbetats genom att antalet fönstertyper utökats. De tidigare planerade 2-luftsfönstren har kompletterats med 3-luftsfönster. De bredare 3-luftsfönstrerna syftar till att skapar ett inslag av horisontalitet i fasaden, vilket välbehövligt får husen att upplevas mer grundade och mindre höga.

 

Dessutom har bebyggelsen anpassats till konsekvenserna av eventuella skyfall (100-årsregn). Den främsta översvämningsrisken i planförslaget är dagvatten som rinner mot husen från omgivande högre naturmark vid ett skyfall. Genom att avleda dagvattnet via svackdiken runt fastigheterna samt tillåta att mindre delar vatten magasineras på bostadsgårdarna kan denna risk hanteras. Vattnet riskerar längre nedströms att ansamlas utmed Hagsätravägen. Med underlag och beräkningar från de nya skyfallsmodelleringarna har byggnaderna i planförslaget placerats på en sådan höjd att skyfallsvatten inte riskerar att bli stående intill fasad och förhindrar utrymning eller riskerar att byggnaderna skadas.