19 mars 2019
fredag, 20 juli 2018 21:57

Det går bra för Hemfosa

Skrivet av 
alt
Jens Engwall, vd för Hemfosa Fastigheter.

 

För första halvåret ökade Hemfosa hyresintäkterna till 1.684 Mkr (1.580) med ett driftnetto som steg till 1.140 Mkr (1.107). Vinsten efter skatt sjönk dock till 1.627 Mkr (1.860), bland annat beroende på att andelarna i joint ventures minskade till 233 Mkr (333).

 

I rapporten säger vd Jens Engwall:
– Efter första halvåret 2018 står Hemfosa starkt. Vi har byggt på vårt fastighetsbestånd med ytterligare portföljer som passar mycket väl in i våra samhälls- respektive kommersiella fastighetsportföljer, vi har stärkt vår kassa och vi har intressanta projekt på gång för att skapa nya funktionella och hållbara fastigheter för våra hyresgäster. Nu ser vi fram emot att ta delningsprocessen vidare och, om aktieägarna så beslutar, genomföra en delning under andra halvåret 2018. Hemfosas andra kvartal präglades av arbetet med de stora affärer som vi genomförde i slutet av juni och efter kvartalets slut. I juni stärkte vi vår finansiella ställning för att möjliggöra intressanta förvärv genom en riktad nyemission som mötte ett stort intresse från institutionella investerare i Sverige och utomlands. Samtidigt fortlöper processen med att förbereda den tänkta delningen av Hemfosa i två specialiserade fastighetsbolag.

 

De viktigaste händelserna under kvartalet var 1. I maj förvärvades en fastighetsportfölj som består av nio skolfastigheter i Sollentuna om totalt 12.000 kvm. 2. I juni tecknades avtal om förvärv av en fastighetsportfölj i norra och mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om 1.145 Mkr. Fastigheternas yta uppgår till cirka 155.000 kvm och hyresvärdet uppgår till 141 Mkr. 3. I juni tecknades även avtal om försäljning av fastigheten Kungsängen 15:1 i Uppsala, med ett underliggande fastighetsvärde om 1.000 Mkr. 4. Caroline Arehult har utsetts till ny vd för Hemfosa Fastigheter AB med tillträde i september 2018. 5. I juni genomfördes en riktad nyemission om 10 miljoner stamaktier som tillförde 1.085 Mkr (före emissionskostnader). Emissionen medför en utspädning om cirka 5,6 procent. 6.  Efter kvartalets utgång tecknades avtal om förvärv av en fastighetsportfölj i södra och mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om 3.600 Mkr och en totalyta uppgående till 0,46 miljoner kvm.

 

I balansen ökade värdet på förvaltningsfastigheterna till 46.290 Mkr (38.153), medan värdet på andelar i joint ventures minskade till 1.403 Mkr (1.896). Värdet på andelar i intresseföretag steg till 140 Mkr (92) medan värdet på övriga anläggningstillgångar minskade till 14 Mkr (19).

 

De långfristiga skulderna ökade till 23.759 Mkr medan de kortfristiga skulderna minskade till 6.800 Mkr (6.904). Låneskuldernas genomsnittliga ränta sjönk till 1,94 procent (1,99). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 19.936 Mkr (16.157).

 

Soliditeten blev nära oförändrad med 39,5 procent (39,7) medan räntetäckningsgraden minskade till 3,6 gånger (4,5). Avkastningen på det egna kapitalet ökade under perioden till 30,5 procent (27,3).

 

På börsen blev Hemfosa en vinnare med kursuppgång 3,76 procent till 115,90 kr som senast betalt. LE