19 mars 2019
måndag, 16 juli 2018 05:00

Pandox visade stark tillväxt

Skrivet av 
alt
Anders Nissen, vd för Pandox.

 

För första halvåret 2018 redovisade Pandox hyresintäkter i Fastighetsförvaltningen som steg till 1.339 kr (1.003), med ett driftnetto som ökade starkt till 1.247 Mkr (923). Även intäkterna från Operatörsverksamheten steg till 169 Mkr (139). Bruttoresultatet för perioden steg till 793 Mkr (578).

 

Resultatet efter skatt minskade till 763 Mkr (887), främst beroende på att de orealiserade värdeförändringarna i hotellfastighetsportföljen minskade till 297 Mkr (634) samtidigt som den orealiserade derivatkostnaden ökade till –24 Mkr (71).

 

I rapporten säger vd Anders Nissen:
– Pandox redovisar en tillväxt i totalt driftnetto på 33 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, på 20 procent i det andra kvartalet. Drivkrafterna var lönsamma förvärv på nya stora hotellmarknader, en fortsatt stark utveckling i Bryssel samt en god underliggande efterfrågan i hotellmarknaden. Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter så ökade intäkterna i Fastighetsförvaltning marginellt medan driftnettot minskade i motsvarande mån, inräknat en viss negativ renoveringseffekt. De under 2017 förvärvade förvaltningsfastigheterna i Storbritannien och Irland, vilka inte ingår i jämförbar portfölj, visade stark tillväxt. Den jämförbara tillväxten (proforma) i intäkter för dessa fastigheter uppskattas till cirka 10 procent i det andra kvartalet.

 

I balansen ökade Pandox tillgångarna till 54.606 Mkr (40.002), varav förvaltningsfastigheter utgjorde 45.458 Mkr (33.055). Det egna kapitalet steg till 20.347 Mkr (16.036) samtidigt om de långfristiga skulderna ökade till 29.789 Mkr (18.466), medan de kortfristiga skulderna minskade till 4.470 Mkr (5.500). Det innebar att soliditeten sjönk till 37,3 procent (40,1) med en räntetäckningsgrad som minskade till 3,5 gånger (4,0).

 

Pandox säger i rapporten att bolaget har stabila positiva utsikter: ”Marknadsförutsättningarna är totalt sett gynnsamma och skapar förutsättningar för en stabil positiv utveckling under 2018. Transaktionsmarknaden är aktiv och kompletterande förvärv är möjliga.” SF