Skriv ut denna sida
måndag, 16 juli 2018 04:45

Oscar gjorde förlust om 69,7 Mkr

Skrivet av 
alt
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

Det går fortsatt trögt för Oscar Properties. Under första halvåret sjönk antalet sålda bostäder till 34 (142). Nettoomsättningen minskade till 1.514,4 Mkr (1.614,0). Antalet produktionsstartade bostäder blev 0 (138). Det totala antalet bostäder i pågående produktion uppgick stort till 1.114 (1.116).

 

De viktigaste händelserna under perioden var när 1. Oscar Properties sålde fastigheterna Annedal 23:33 och Grönland 18 för ett underliggande värde om cirka 98 Mkr med positiv resultateffekt.
2.  Oscar Properties beslutade om en kvittningsemission av 180.000 preferensaktier till Skandrenting AB för 187,50 kronor per preferensaktie som reglering av del av en skuld.  3. Sammanslagning av verksamheterna i Oscar Properties Bygg AB och Allegro Projekt AB slutfördes. 4. Köparen av Oscar Properties byggrätt för Biografen Penthouses kommer ej att kunna fullfölja köpet. Oscar Properties överväger att själva, eller i samarbete med en partner, genomföra projektet. 5. Inflyttning startade i 79&Park i Stockholm. Hela fastigheten beräknas stå klar hösten 2018. 6. Årsstämman beslutade om utdelning: 20 kronor per preferensaktie, 50 kronor per preferensaktie av serie B samt fondemission med utgivning av 571.269 preferensaktier. Ägare av stamaktier tilldelas en preferensaktie för varje 50 stamaktier. 7. Norra Tornens dyraste lägenhet, Innovationen Penthouse, såldes för 66 Mkr. 8. Totalt 273.741 preferensaktier av serie B i Oscar Properties anmäldes för inlösen under perioden 1-31 mars, motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 136,9 Mkr. 9. Oscar Properties bildade ett joint venture med Starwood Capital för utveckling av Primus 1 på Lilla Essingen, ägt till 30 procent av Oscar Properties och till 70 procent av Starwood Capital. Fastigheten tillträddes den 21 mars.

 

I balansen sjönk värdet på anläggningstillgångarna till 647,0 Mkr (2.592,9) medan värdet på omsättningstillgångarna ökade till 3.821,1 Mkr (2.709,1). De långfristiga skulderna sjönk till 1.812 Mkr (2.990,3) samtidigt som de kortfristiga skulderna ökade till 1.185,7 Mkr (646,5). Det innebar att det egna kapitalet minskade till 1.470,4 Mkr (1.666,0), vilket innebar att soliditeten steg till 33 procent (31).

 

Under perioden ökade antalet anställda i bolaget till 149 (135). SF

Senaste från Redaktionen