19 mars 2019
måndag, 16 juli 2018 04:26

Catenas vinst ökade till 371 Mkr

Skrivet av 
alt
Benny Thögersen, vd för Catena.

 

Catena ökade under första halvåret hyresintäkterna med 22 procent till 527,5 Mkr (433,6). Driftsöverskottet steg med 20 procent till 396,6 Mkr (330,3) med ett förvaltningsresultat som ökade med 25 procent till 274,2 Mkr (219,3).

 

Periodens resultat stärktes till 371,2 Mkr (336,2), motsvarande ett resultat per aktie om 9,92 kr (8,80), varav värdeförändringar ingår med 108,9 Mkr (162,2). Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 156,40 kr (141,08).

 

I en kommentar till rapporten säger vd Benny Thögersen:
– I enlighet med våra intentioner ökar vi våra hyresintäkter jämfört med andra kvartalet 2017 till stor del tack vare förvärv samt en ökad nettouthyrning. Oavsett om det handlar om nyproduktion eller förvärvade fastigheter är målsättningen alltid att finnas på landets viktigaste logistiklägen.

 

Catenas ambition är att löpande utveckla fler anläggningar och bolaget har en rad projekt som är färdiga för inflyttning under året. Catena har aldrig haft en så stor projektportfölj (1.337 Mkr) som nu – med en kvarvarande investeringsvolym som överstiger 760 Mkr i nya och befintliga byggnader. Bolagets portfölj växer inom framförallt digital handel, citylogistik och matdistribution, vilket är ett kvitto på att vi lyckas möta de nya behov som växer fram och attrahera branscher och verksamheter med hög förändringstakt och stark tillväxt.

 

För Catena är en god kännedom om marknaden och om nya handelsmönster en viktig framgångsfaktor. Bolaget har i sin fortsatta expansion tillgång till över 1,7 miljoner kvm byggbar mark på strategiska lägen och bolageta balansräkning stärks ytterligare av löpande kassaflöden drivna av stabila överskottsgrader och en kostnadseffektiv finansiering. Under kvartalet upprättades bolaget ett företagscertifikatsprogram, med ett rambelopp om 2 Mdkr, och bolaget emitterade certifikat för 750 Mkr med löptider om fyra till nio månader och med en snittränta som uppgår till attraktiva 0,39 procent. Programmet har säkerställda backupfaciliteter via pantbrev i fastigheter.

 

– Vi kan konstatera att logistikfastigheter numera är ett attraktivt investeringsobjekt och att intresset är mycket stort, vilket inte minst speglas av utvecklingen för Catenas aktiekurs. Vårt kunnande och engagemang lönar sig. I slutändan är det insatserna från Catenas medarbetare som gör att vi kan leverera attraktiva lösningar, ständigt vässa vårt erbjudande och även fortsatt stärka vår position som det ledande bolaget inom logistikfastigheter, tillägger Catenas vd Benny Thögersen i sin kommentar till rapporten. LE