21 mars 2019
torsdag, 05 juli 2018 15:31

Ny detaljplan för Apples butik i Kungsträdgården

Skrivet av 
alt
Föreslagen byggnad för Apples flaggskeppsbutik sedd från Hamngatan österut. Illustration: Apple/Foster&Partners

 

En detaljplan håller på att tas fram för fastigheten Sju Sekel 1 i norra delen av Kungsträdgården för Apples nya flaggskeppsbutik. Planens syfte är att möjliggöra för en ny byggnad. Planen syftar även till att ordna och förtydliga denna del av Hamngatans gaturum.

 

Tomträttsinnehavaren, Apple Retail Sweden AB, önskar uppföra en så kallad flaggskeppsbutik. Apple önskar en byggnad med annan form och större transparens än den byggnad som finns på platsen och detaljplanen behöver därför ändras.

 

I flaggskeppsbutiken kommer utöver försäljning anordnas en rad aktiviteter som är gratis för deltagarna. 

 

Skönhetsrådet är kritiskt mot ett nybygge av Apples flaggskeppsbutik i Kungsträdgården. Skönhetsrådet skriver i en inlaga: Det råder inget överskott på väl omhändertagna offentliga rum i centrala lägen i Stockholm. Dessutom blir de öppna ytorna i City än viktigare när hus byggs på och gaturummen får mer skugga. Att i ett sådant läge minska platsen för stockholmarna till förmån för elektronikförsäljning i stans viktigaste park är inte god hushållning med gemensamma resurser. Rätt hanterat, finns nu möjligheten för stockholmarna att få hela Kungsträdgården åter. En stad blir inte bättre än det sätt hur den hanterar sina offentliga rum.

 

Planförslaget visas under samrådstiden 4 juli till och med 12 september i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

 

Samrådsmöte hålls den 23 augusti klockan 16.30-18.00 i före detta Galleri Dr Glas på Jussi Björlings 10 allé vid Kungsträdgården.