19 mars 2019
måndag, 11 juni 2018 09:41

Amasten köper lägenheter och modulbyggare

Skrivet av 
alt
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.


Amasten köper bostadshus för 668 Mkr i Sundsvall och förbereder sig för nyproduktion av bostäder. Transaktionen i Sundsvall sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 668 Mkr. I förvärvet ingår 407 lägenheter och det sammanlagda hyresvärdet är 50,6 Mkr per år. Säljare är Tvättbjörnen Förvaltning AB och Amasten tillträder fastigheterna den 31 augusti.
    

Samtidigt med förvärvet i Sundsvall köper Amasten 100 procent av Riki Bygg AB – ett bolag som tillsammans med en kinesisk partner producerar lägenhetsmoduler av hög svensk design och kvalité. Detta förvärv sker genom kvittningsemission om 5 miljoner nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 4,00 kr per stamaktie. Säljare är WaRiVi Holding AB.
    

Förvärvet i Sundsvall omfattar 407 lägenheter och 42.531 kvm med ett sammanlagt hyresvärde om 50,6 Mkr per år. Samtliga fastigheter är uthyrda och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,9 procent.
    

– Förvärvet i kombination med ett bra utfall från vårt arbete i fastighetsförvaltningen under våren resulterar i att vår aktuella intjäningsförmåga ökar med 25 Mkr till 80 Mkr, säger Jan-Erik Höjvall, vd Amasten.
    

Fastigheternas befintliga lån kommer att refinansieras med nya lån och bedöms motsvara en belåningsgrad om 67 procent. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till totalt 347,4 Mkr. Utöver bankfinansiering lägger Amasten 138,9 Mkr kontant, samt 62,0 Mkr i form av nyemitterade stamaktier till en överenskommen teckningskurs om 4,00 kr per stamaktie.
    

Avtalen innehåller vidare en överlåtelsebegränsning, så kallad Lock-up, genom vilken säljarna på vissa villkor åtar sig att under en period om sex månader från tillträdesdagen inte avyttra några nyemitterade aktier och under nästföljande sex månader inte avyttra mer än 50 procent av de nyemitterade aktierna. Efter en period om totalt tolv månader från det att emissionen avseende de nyemitterade aktierna registrerats hos Bolagsverket har säljarna rätt att avyttra samtliga nyemitterade aktier. Förvärvsavtalen innehåller i övrigt garantier om villkor som får betraktas som sedvanliga i avtal av motsvarande slag.
    

Amastens vinst per stamaktie beräknas öka med 0,14 kr beaktat utspädningen som kommer att följa av de tilltänkta nyemissionerna av stamaktier till säljarna.


Amasten Fastighets AB har informerats om att huvudägare Sterner Stenhus har köpt drygt 11,1 miljoner stamaktier i Amasten från Kvalitena AB. Förvärvet har skett till en aktiekurs om 3,80 kr per stamaktie. Den totala köpeskillingen för aktieposten uppgår till cirka 42,4 Mkr och motsvarar 7,2 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i bolaget. Sterner Stenhus har sedan sålt vidare ett antal av de förvärvade aktierna till styrelse och ledning i Amasten.

 

Förvärven från Sterner Stenhus har skett till en aktiekurs om 4,00 kr per stamaktie. Följande personer i styrelse och ledning har förvärvat stamaktier från huvudägare: 1 miljon vardera till vd Jan-Erik Höjvall och styrelseledamot Peter Wågström; 0,5 miljoner vardera till styrelseordförande Rickard Backlund och styrelseledamot Magnus Bakke; 0,25 miljoner vardera till förvaltningschef Mikael Rånes och affärsutvecklingschef Ellen Reichard.
    Vidare har Sterner Stenhus sålt ytterligare 2,5 miljoner stamaktier till ett mindre antal investerare. Genom transaktionerna har Sterner Stenhus ökat sitt aktieinnehav från 16,2 procent till 19,5 procent.


Under dagen blev Amasten kursvinnare med en uppgång med 7,5 procent till 4,30 som senast betalt.