21 mars 2019
tisdag, 22 maj 2018 16:23

Detaljplanen för Nobel Center upphävs

Skrivet av 
alt
Mark- och miljödomstolen bedömer bland annat att detaljplanen för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl skulle på ett oåterkalleligt sätt påverka den s.k. läsbarheten avseende Stockholms historiska utveckling som hamn-, sjöfarts- och handelsstad. När det gäller enskilda intressen bedöms planen påverka grannfastigheten, ägd av Fastighets AB L E Lundberg,  bl.a. när det gäller förlust av unik sjöutsikt på ett sätt som det inte har funnits anledning för dem att räkna med på platsen och som går utöver vad de kan anses skyldiga att tåla, trots att detta är en storstadsmiljö.

 

Mark- och miljödomstolen upphäver genom en dom Stockholm stads beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Domstolen bedömer bland annat att planen innebär påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt och att planen innebär betydande olägenheter för en grannfastighet.

 

Det var den 25 april 2016 som kommunfullmäktige i Stockholm beslutade att anta detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. Beslutet överklagades av ett 40-tal parter till Länsstyrelsen i Stockholms län, som inte upphävde inte planen och flera klagade därför vidare till mark- och miljödomstolen.

 

Mark- och miljödomstolen har bedömt målet på talan av fem klagande, varav två enskilda parter och tre ideella föreningar.

 

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans i frågan. Ett överklagande kan ske senast den 12 juni 2018.