19 januari 2019
måndag, 21 maj 2018 12:33

Nya planer för 1.500-1.700 bostäder i Spångadalen

Skrivet av 
alt
Bilden visar Rinkebysvängen, när den byggts om och flyttats i sidled. I bilden syns den nya skolan i Rinkebydalen. Illustration: White arkitekter

 

alt

Programområdets läge mellan Tensta, Rinkeby och Bromsten markerat med orange färg och detaljplanens läge markerat med rosa färg.

 

Nu har Stadsbyggnadskontoret i Stockholm ett programsamråd om utveckling av området som ligger mellan Tensta, Rinkeby och Bromsten, kallat Spångadalen. Syftet med programarbetet för Spångadalen är att studera hur Tensta, Rinkeby och Bromsten kan kopplas samman på ett fysiskt och socialt hållbart sätt samt pröva möjligheten för bostäder inom programområdet. Samråd om programförslaget för Spångadalen pågår 15 maj till 25 juni 2018 och under samrådstiden finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

 

Förslaget innehåller en ny grundskola, årskurs F-9 för 900 elever med tillhörande idrottshall, en mindre idrottshall, fyra nya parker, två nya förskolor, 1.500-1.700 nya bostäder, ett regionalt cykelstråk och en ny gång- och cykelbro till Rissne.

 

I förslaget kopplas områdena samman med nya gator och ny bebyggelse. Nya gemensamma mötesplatser skapas mellan områdena och platser för barn och unga ska prioriteras. 

 

Programområdet innefattar dalgångarna mellan Tensta, Rinkeby och Bromsten samt området öster om Bromsten intill Ulvsundavägen och omfattar cirka 57 hektar, varav detaljplanen omfattar ett område på cirka 9 hektar.

 

All mark inom programområdet tillhör Stockholms stad. Inom programområdet har Sisab tre tomträtter för förskolor på kvarteren Trampkvarnen 1, kv. Stampkvarnen 1 samt kv. Bittinge 1.

 

Ett beslut om markanvisning för 150 bostäder till Svenska Bostäder, för del av Bromsten 9:2, togs i exploateringsnämnden i mars 2014.

 

Detaljplanerna omfattar dels Bromstensstaden för kv Tora, med flera, för cirka 600 bostäder och park, dels för kv. Gunhild och kv. Gustaf för cirka 1.000 bostäder.