22 april 2019
måndag, 12 mars 2018 15:46

ByggVesta uppför 67 hyresrätter i Södertälje C

Skrivet av 
alt
Vid foten av Orionkullen, i centrala Södertälje, planerar ByggVesta 67 nya hyresrätter.

 

Vid Köpmangatan, i kvarteret Garvaren vid foten av Orionkullen, planerar ByggVesta 67 hyresrätter i storlekarna 1-5 rok. Huset blir sju våningar med handel och verksamheter i gatuplan mot Köpmangatan samt garage i det första våningsplanet. Kvarteret ligger i ett fint parkläge i anslutning till Södertälje kanal.

 

Köpmangatan kommer att få ett mer sammankopplat och levande stadsrum med ny bebyggelse som ersätter stödmuren i kullen. Parkeringsplatsen ersätts av en torgyta som kommer att förstärka Garvaregatans funktion som tvärstråk. Toppen av kullen (Gamla flickskolans gårdsmiljö) kommer att få en mer inramad och bullerfri miljö.

 

I anslutning till det nya kvarteret och Gamla flickskolan, i Orionkullens södersluttning, planeras ett parkområde för att knyta samman kanalens grönområde och Vänortsparken vid Hebbevillan.


Södertälje växer och fram till år 2035 ska 20.000 nya bostäder byggas i kommunen. Fler människor kan bo nära kanalen, centrum och kollektivtrafik.


Detaljplanen för kv. Garvaren vann laga kraft i april 2016 och möjliggjorde projekteringen av centrumnära bostäder. Byggstart är planerad till 2018 och lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning år 2020.


Efter att ByggVesta erhöll marklov hösten 2017 har nu saneringen av marken börjats för den delen av Orionkullen som är planerad för bostäder. Marksaneringen innebär urschaktning och bortforsling av förorenade massor till deponi. Marken innehåller arsenik och kvicksilver som behövs tas bort så att byggnation av bostäder blir möjlig. Ny provtagning av marken kommer att ske när man schaktat ned till rätt nivå.

 

Schaktningsarbetet innebär ingen risk för varken för dem som jobbar med schaktningen eller allmänheten som vistas i området.

 

En förutsättning för nybygget innebär att sex av de åtta lindar som finns i anslutning till Gamla flickskolan kommer att tas bort. Två av lindarna har goda förutsättningar att kunna bevaras på sin plats.