21 mars 2019
onsdag, 28 februari 2018 13:51

Svagt resultat om 28 Mkr i Tobin

Skrivet av 
alt
Erik Karlin. vd för Tobin Properties.

 

För helåret 2017 redovisar Tobin Properties en vinst som efter skatt minskade till 28,0 Mkr (43,2). Orsaken till vinstminskningen var dels att finansnetto försämrades till –23,4 Mkr (–4,6), dels att bolaget förlorade en handpenning om 22,5 Mkr i november 2017 då Tobin saknade medel att köpa Fjärdingenfastigheterna för 225 Mkr av Uppsala kommun, dels att personalkostnaderna steg till –37,4 Mkr (–19,4). Under året försämrades nettoomsättningen till 81,6 Mkr (86,4) med ett resultat före skatt som minskade till 30,4 Mkr (43,6).

 

I balansen steg de totala tillgångarna till 1,80 Mdr (0,82) samtidigt som de långfristiga skulderna ökade starkt till 965 Mkr (372), liksom de kortfristiga skulderna som steg till 156,9 Mkr (64,9). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 678,5 Mkr (387,7) och att soliditeten minskade till 37,7 procent (47,0).

 

Bolagets största aktieägare är nu Klövern efter att Tobin ingått ett avtal med Klövern där bolaget åtog sig att teckna aktier i Tobin Properties motsvarande cirka 150 Mkr genom en riktad nyemission till Klöverns dotterbolag Dagon Sverige AB. Det innebär att Klövern, genom sitt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, äger 7,5 miljoner stamaktier av bolagets totalt cirka 21,5 miljoner aktier.

 

Tobin har växt starkt sedan starten år 2010, från att ha en projektportfölj med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 320 Mkr till cirka 1,28 Mdr kr per den 31 december 2017. Totalt omfattar Tobin Properties projektportfölj drygt 2.400 bostäder med 148.200 kvm bostadsarea. Under helåret 2017 sålde bolaget totalt 262 bostäder (102) samtidigt som antalet produktionsstartade bostäder ökade starkt till 416 (76).

 

I bokslutskommunikén är vd Erik Karlin optimistisk:

– Med en stabil genomförandeorganisation och då cirka två tredjedelar av våra idag pågående projekt redan är sålda på bindande avtal känner vi oss trygga med lönsamheten i dessa projekt. Summerat har vi har en portfölj med hög kvalitet och sunda ingångsvärden även i dagens marknad. Med en förstärkt finansiell plattform har vi också möjligheter att vara aktiva avseende såväl intressanta affärsmöjligheter som möjliga strukturaffärer.

 

I en kommentar kan sägas att Fastighetsaktien bedömer fortfarande riskerna som stora med köp av aktier i Tobin, dels på grund av prishinder för bolagets projekt i en svagare marknad i Stockholm, dels för att bankerna nu stoppar finansiering för ett flertal bostadsrättsföreningar i Stockholm. SF