21 mars 2019
måndag, 12 februari 2018 13:50

Sandbäcken, ny handelsplats i Umeå

Skrivet av 
alt
Handels- och verksamhetsområdet, Sandbäcken, omfattar preliminärt 40 hektar mellan Norra länken och väg 364.

 

Umeå kommun ska teckna en avsiktsförklaring med Rico Estate Development AB, RED. Det kan leda till en markanvisning av en del av ett nytt handels- och verksamhetsområde mellan Norra länken och väg 364 (Ersmarksvägen) med arbetsnamnet ”Sandbäckens handelsområde”.

 

Exploateringen saknar stöd i gällande översiktsplan, och arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för I20-området har påbörjats och sker parallellt. Den detaljplan som kommunen ansökt om rör ett cirka 40 hektar stort område, men det kan komma att justeras under planarbetets gång. Som jämförelse kan nämnas att Söderslätts handelsområde är omkring 20 hektar stort.

 

– RED bidrar med lång erfarenhet, som är betydelsefull i arbetet med att utveckla området, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

 

– Avsiktsförklaringen rör visserligen bara en del av det nya handelsområdet, men det är en viktig pusselbit, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

 

Kommande avtal

Efter detaljplanens antagande kommer ett markanvisningsavtal att tecknas med RED, som anger exakt lokalisering, omfattning och prissättning.

 

Avsiktsförklaringen gäller året ut. Om detaljplanen inte vunnit laga kraft till dess, förlängs avsiktsförklaringen – som längst till den 31 december 2020.