18 augusti 2019
fredag, 09 februari 2018 17:04

Klövern lägger budpliktsbud på Tobin

Skrivet av 
alt
Erik Karlin är vd i Tobin Properties, som enligt sin senast kvartalsrapport, Q3 2017, endast gjorde en vinst efter skatt om 2,2 Mkr (50,2).

 

Klövern AB lämnar genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Tobin Properties om att överlåta samtliga stamaktier och preferensaktier av serie A i Tobin Properties till Budgivaren. Såsom vederlag erbjuder Dagon 20 kr för varje utestående stamaktie och 108,50 kronor för varje utestående preferensaktie av serie A i Tobin Properties som inte redan ägs av Budgivaren.

 

Tobin Properties aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier. Dagon har tecknat 7,5 miljoner stamaktier i Tobin Properties till ett pris om 20 kr per stamaktie i en riktad nyemission motsvarande en emissionslikvid om totalt 150 Mkr. Efter den riktade emissionen uppgick Dagons ägande i Tobin Properties till cirka 40 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 42 procent av det totala antalet utestående röster i Tobin Properties.

 

Den 5 februari 2018 offentliggjorde Tobin Properties utfallet av en företrädesemission, vilken var till fullo garanterad av Klövern, varav framgick att företrädesemissionen blivit fulltecknad. Därmed kommer Klövern inte behöva infria sitt garantiåtagande. När företrädesemissionen registrerats, vilket förväntas ske omkring den 12 februari 2018, kommer Dagons ägande i Tobin Properties uppgå till cirka 35 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 36 procent av det totala antalet utestående röster i Tobin Properties. Budplikt föreligger därmed alltjämt enligt bestämmelserna i avsnitt III i Takeover-reglerna.

 

I ett pressmeddelande säger Klövern att budgivaren Dagon inte har för avsikt att förvärva hela Tobin Properties: ”Skulle Erbjudandet dock accepteras i sådan utsträckning att Klövern, direkt eller indirekt, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av totala antalet aktier i Tobin Properties kan Budgivaren komma att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Tobin Properties i enlighet med tillämpliga regler i aktiebolagslag (2005:551). Klövern avser i sådana fall även att verka för att Tobin Properties aktier avlistas från First North Premier.”

 

MAQS Advokatbyrå Stockholm AB agerar juridisk rådgivare till Klövern i samband med Erbjudandet.