16 januari 2019
måndag, 05 februari 2018 18:50

Fabege stärkte förvaltningsresultatet stort

Skrivet av 
alt
Christian Hermelin, vd för Fabege.

 

Fabeges helårsvinst efter skatt minskade till 5.632 Mkr (7.107), motsvarande 34,05 kr per aktie (42,97). I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 6.095 Mkr (8.105), varav 0 kr (491 Mkr) var reavinst och orealiserade värdeförändringar på räntederivat med 268 Mkr (99). Inför årsstämman föreslår styrelsen att utdelningen höjs till 4,50 kr (4,00) per aktie.

 

Hyresintäkterna ökade till 2.280 Mkr (2.105) – i identiskt bestånd motsvarande en ökning om 9,5 procent. Driftsöverskottet steg med 11,5 procent till 1.680 Mkr (1.507), medan överskottsgraden ökade till 74 procent (72) och förvaltningsresultatet förbättrades stort till 992 Mkr (471).

 

– Förvaltningsresultatet ökade men lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen innebar att resultatet minskade i jämförelse med 2016 då sjunkande avkastningskrav bidrog till mycket höga värdeförändringar i fastighetsportföljen, säger vd Christian Hermelin.

 

Han fortsätter:
– Årets resultat utmärker dock på sig på flera punkter. Nettouthyrningen på 244 Mkr och överskottsgraden på 74 procent är de högsta i vår historia. Avkastning på projekt landade på hela 72 procent och vi initierade flera nya stora projekt, vilket innebär att värdetillväxten kommer att fortsätta under kommande år.

 

Under året köpte Fabege fastigheter för 1.314 Mkr och investerade 2.778 Mkr i ny-, till-, och ombyggnadsprojekt, vilket bidrog till att portföljens verkliga värde ökade till 57,9 Mdr kr (47,8).

 

De räntebärande skulderna uppgick till 24.841 Mkr (21.978) och finansierades till en genomsnittlig ränta om 2,10 procent. Det egna kapitalet ökade till 28.012 Mkr (23.002) och soliditeten steg till 47 procent (46).

 

Det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) beräknades till 201 kr (163) per aktie. LE