16 januari 2019
tisdag, 23 januari 2018 15:16

Primula anvisas mark för 39.000 kr/kvm på Söder

Skrivet av 
alt
Totalt ska Primula bygga på Södermalm, 60- 70 lägenheter, varav 30 hyreslägenheter vid Skinnarviksringen och 30-40 bostadsrättslägenheter på Högalidsgatan. I kartområdet planerar även ägaren till grannfastigheten Yxan 4, Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, att uppföra cirka 300 bostäder för bland annat senior- och vårdboende.

 

Exploateringskontoret markanvisar 3.250 kvm för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 till Primula Byggnads AB. Primula avser bygga 60- 70 lägenheter, varav 30 hyreslägenheter vid Skinnarviksringen och 30-40 bostadsrättslägenheter på Högalidsgatan.


Primula ska efter fastighetsbildning förvärva mark vid Högalidsgatan för 39.000 kr per kvm ljus BTA.


Till Primula upplåts även mark med tomträtt vid Skinnarviksringen. Totalt bedöms projektet ge cirka 3.250 kvm BTA bostad. Parkering ska lösas inom kvartersmark.

 

Staden bedömer att exploateringen ger ett överskott. Ett antagande av detaljplan planeras till år 2020 och byggstart 2021. Genomförandetiden bedöms till två år.

 

Exploateringskontoret säger att lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett positivt nettonuvärde om 73,0 Mkr. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till 21,6 Mkr. Projektets täckningsgrad, inklusive nedlagda nettoutgifter, beräknas uppgå till 440 procent.

 

Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen.

 

Under planarbetet kommer fokus att ligga på hur den nya bebyggelsen kan möta den omkringliggande miljön, vilken har höga natur- och kulturvärden. Kontoret ställer sig dock positivt till exploateringen då den ger ett tillskott av nya lägenheter med blandad upplåtelseform i ett gott kommunikationsläge.

 

Mot redovisad bakgrund föreslår kontoret att exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningarbetet för projektet.

 

Primula Byggnads AB, som bygger, äger, förädlar och förvaltar fastigheter i Stockholm, har under de senaste fem åren fått åtta markanvisningar om totalt 650 lägenheter. För området gällande detaljplan visar att aktuella delar av fastigheten finns planteringar för allmän plats respektive gata.

 

Ägaren till grannfastigheten Yxan 4, Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, har identifierat en möjlighet att utveckla sin fastighet och har inkommit med en planansökan. Fastigheten är belägen nordväst om markanvisningsområdet. Förslaget inkluderar cirka 300 bostäder för bland annat senior- och vårdboende. Stadsbyggnadskontoret avser att inkludera Yxan 4 och markanvisningsområdet inom samma detaljplaneområde.

 

Kringliggande bebyggelse består främst av bostadsbyggnation från 1930-talet, varav huvuddelen av lägenheterna ligger inom Kvarteret Marmorn som uppfördes inför Stockholmsutställningen 1930. I nordväst ligger Borgerskapets fastighet Yxan 4.

 

Högalids distrikt innefattar cirka 19.100 bostadslägenheter, vilka till cirka 39 procent utgörs av hyresrätter och till cirka 61 procent av bostadsrätter. Utav de cirka 7.400 hyresrätterna står allmännyttan för cirka 28 procent. Lägenhetsbeståndet består till 40 procent av lägenheter med ett rum och kök, knappt 32 procent utgörs av lägenheter med två rum och kök, cirka 16 procent av lägenheter med tre rum och kök, cirka 9 procent av fyra rum med kök och cirka 3 procent av lägenheter med fem rum eller fler. Till stor del utgörs således Högalids distrikt av flerbostadshus med en mycket hög andel mindre lägenheter. Projektet föreslår ett tillskott av lägenheter med varierande storlek.

 

Primula omsatte undr år 2016 totalt 311 Mkr (294), med en förlust om – 26,6 Mkr (193) och till en soliditet om 9,87 procent (11,37).