20 juni 2018
lördag, 15 juli 2017 21:25

NP3 ökade vinsten starkt

Skrivet av 
alt
Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.

 

På grund av ett större fastighetsbestånd och att hyresintäkterna steg till 324 Mkr (239) ökade NP3 Fastigheter vinsten efter skatt till 231 Mkr (152) för första halvåret 2017. I vinstresultatet ingick värdeförändringar av fastigheterna med 130 Mkr (69), medan värdeförändringarna för derivaten steg till 4 Mkr (–2).

 

NP3 Fastigheter har varit ett starkt växande bolag sedan börsnotering i december 2014. Under perioden steg hyresintäkterna till 324 Mkr (239) med ett förvaltningsresultat som ökade till 150 Mkr (109).

 

I rapporten säger vd Andreas Nelvig:

– Under första halvåret har NP3 nått en tillväxt i fastighetsvärde med 33 procent jämfört mot juni 2016. Totalt uppgår fastighetsvärdet till 7.117 Mkr på rapportdagen, varav 130 Mkr härrör från värdeförändringar under perioden, där cirka 20 Mkr är en realiserad värdeförändring, främst drivet av sänkta avkastningskrav. Men det primära för NP3 är tillväxten i driftsöverskott, förvaltningsresultat samt en ökad total intjäning. Tillväxten i driftsöverskott och förvaltningsresultat var 30 respektive 33 procent för andra kvartalet och 33 respektive 38 procent för hela perioden.

 

Bolagets hyresintäkter ökade främst till följd av fastighetsförvärv och ett större fastighetsbestånd, men även till följd av egna projekt och intäktshöjande investeringar i befintligt bestånd. Hyresvärdet för befintliga hyreskontrakt var vid rapporttillfället 738 Mkr på årsbasis och den ekonomiska uthyrningsgraden var vid rapportdagen 92 procent (92).

 

I balansen ägde NP3 vid periodens slut 223 (197) fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 892.000 kvm (787.000), fördelat på sex geografiska affärsområden. Beståndet var uppdelat i fastighetskategorierna handel, industri, logistik, kontor och övrigt. I kategorin övrigt ingick bland annat hotell och samhällsfastigheter. Värdet på fastigheterna steg till 7.117 Mkr (5.346).

 

NP3 förvärvade under första halvåret 28 fastigheter till ett värde av 944 Mkr. Dessutom investerade bolaget 70 Mkr i befintliga fastigheter och nybyggnationer. Fyra fastigheter såldes under perioden till ett värde av 192 Mkr. Därutöver tillkom förvärvade men ej tillträdda fastigheter samt beslutade nybyggnationer om totalt cirka 500 Mkr.

 

Bolagets räntebärande skulderna steg till 4.587 Mkr (3.736), varav bankfinansiering var 3.778 Mkr (3 296), obligationslån 796 Mkr (425), medan övriga räntebärande skulder sjönk till 13 Mkr (15).

 

Skuldportföljens genomsnittliga låneränta sjönk till 2,25 procent (2,45) för fastighetskrediterna medan den steg totalt till 2,79 procent (2,76) inklusive obligationslån.

 

Vid rapportdagen uppgick det egna kapitalet till 2.368 Mkr (2.266), motsvarande 43,58 kr per aktie (41,69). Soliditeten i bolaget minskade till 32 procent (35).

 

Substansvärdet, EPRA NAV, ökade till 2.588 Mkr (2.450), motsvarande 47,62 kr (45,09) per aktie.

 

Vd Andreas Nelvig menar att NP3 kommer att leverera en fortsatt hög avkastning:

– Både tillväxten och lönsamheten har varit tillfredsställande hittills under 2017 mycket tack vare de goda marknadsförutsättningarna. Men även i en sämre marknad kommer vår affärsidé med fokus på kassaflödesstarka fastigheter, upprätthållande av en bra duration i våra hyresavtal samt fortsatt ödmjukhet och hårt arbete, innebära att NP3 kommer att fortsätta att leverera en stabil och hög avkastning. LE