28 januari 2020
fredag, 28 april 2017 22:59

Oscar Properties ökade vinsten till 344 Mkr

Skrivet av 
alt
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

Oscar Properties, vars stam- och preferensaktier numera handlas på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista, fortsatte att växa med lönsamhet under årets första kvartal. Vinsten efter skatt ökade till 344 Mkr (34), motsvarande 11,89 kr (0,93) per stamaktie. I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter med 287 Mkr (–). Nettoomsättningen steg till 748 Mkr (444) och rörelseresultatet förbättrades till 427 Mkr (50).

 

– Under inledningen av året fortsatte vår expansion, främst genom etablering i utvalda lägen utanför Storstockholm och genom att växa vår förvaltningsaffär, säger vd Oscar Engelbert.

 

Under perioden uppgick antalet sålda bostäder till 102 (189) och avsåg främst projekten Norra Tornen, No. 4 i Nacka, Industriverket och Bageriet. Oscar Properties har bindande avtal för 84 procent av säljstartade bostäder i portföljen. När det gäller arbetet med Norra Tornen, varav det första tornet Innovationen sedan en tid tillbaka syns ovan mark, gör bolaget bedömningen att det har samtliga tillstånd på plats för att slutföra projektet enligt plan.

 

Vidare tillträdde Oscar Properties förvärvet av byggföretaget Allegro Projekt och delbetalade genom att emittera nya aktier, etablerade sig utanför Stockholm genom förvärv av fastigheten Annedal 23:33 i Göteborg samt Kvarngärdet 28:6 och 28:7 i Uppsala. I dessa projekt planerar Oscar att utveckla totalt upp emot 250 bostäder.

 

Dessutom beslutade styrelsen att dela upp verksamheten i två affärsområden; Bostadsutveckling respektive Kommersiella fastigheter, i syfte att öka transparensen och skapa en tydligare fokus på två i grunden olika affärer.

 

I balansomslutningen om 5.155 Mkr (3.060 den 31 mars 2016) ingick förvaltningsfastigheter för 1.313 Mkr (987) och projektfastigheter för 1.122 Mkr (309). De totala räntebärande skulderna i koncernbolagen och joint venture/intresseföretagen uppgick till 2.770 Mkr (1.991) och finansierades till en snittränta om 4,5 procent (3,8) exklusive preferensaktie serie B.

 

Det egna kapitalet ökade till 1.650 Mkr (970), motsvarande en soliditet om oförändrat 32 procent.

 

Efter periodens slut har Oscar Properties köpt fastigheterna Lybeck 2, Lybeck 3 och Ladugårdsgärdet 1:51 i Södra Värtan för 700 Mkr samt fem fastigheter vid Skurusundet i Nacka för 170 Mkr med avsikt att utveckla bostäder och kontor. LE