1 juni 2020
fredag, 10 februari 2017 20:10

Oscar ökade vinsten till 392 Mkr

Skrivet av 
alt

Oscar Properties projekt Unité vid i Norra Djurgårdsstaden omfattar 44  lägenheter. Bygg- och säljstart sker under det andra halvåret i år.

 

Oscar Properties redovisade en kraftigt höjd helårsvinst efter skatt till 392 Mkr (204), motsvarande 12,76 kr (6,09) per aktie. I resultatet ingick lägre värdeförändringar i förvaltningsfastigheter om 49 Mkr (113) och högre finansiella kostnader om -79 Mkr (-32) för att finansiera förvärv, medan resultat från andelar i joint ventures/intresseföretag om 147 Mkr (44) bidrog till ökningen. Fler vinstavräknade projekt medverkade till att rörelseresultatet ökade till 460 Mkr (240).

 

Nettoomsättningen ökade till 2.341 Mkr (1.198), varav 50 Mkr (29) var hyresintäkter från fastigheterna Uppfinnaren 1, Stora Mans 1 och Grönland. Den större delen av försäljningen om 2.291 Mkr (1.169) var hänförlig till upparbetade intäkter, främst inom projekten 79&Park, Norra Tornen, No.4 och Nybrogatan 19 samt fakturerade entreprenader till delägda projekt.

 

I september köpte Oscar av resterande andelar i Nacka 369:32 JV samt förvärvet i december av Skandrentings andel i Oscar Properties AB, vilket innebär att projekten No.4, 79&Park, HG7 samt Biografen Penthouses numera redovisas som helägda projekt.

 

Totalt sålde Oscar Properties 444 (484) bostäder, medan antalet produktionsstarter minskade till 255 (575). Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 1.047 (843).

 

I balansomslutningen om 3.918 Mkr (2.853) ingick förvaltningsfastigheter om 1.026 Mkr (986), andelar i intresseföretag med 271 Mkr (300) och projektfastigheter om 230 Mkr (305).

 

De räntebärande skulderna ökade till 1.988 Mkr (1.518) och det egna kapitalet uppgick till 1.274 Mkr (936), motsvarande en oförändrad soliditeten om 33 procent.

 

Inför årsstämman föreslår styrelsen en utdelning på stamaktien med 1,50 kr per aktie, att utdelas vid två tillfällen om 0,75 kr per aktie. Vidare en utdelning om 20 kr per preferensaktie, att utdelas vid fyra tillfällen om 5 kr per utdelningstillfälle samt en utdelning om 35 kr per preferensaktie av serie B, att utdelas vid fyra tillfällen om 8,75 kr vid vardera utdelningstillfälle.

 

Dessutom ska styrelsen föreslå årsstämman att besluta om fondemission riktad till stamaktieägarna med utgivande av preferensaktier, varvid innehav av tvåhundra (200) stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie. LE