22 januari 2020
torsdag, 02 februari 2017 20:15

Fabege dubblade vinsten till 7,1 Mdr

Skrivet av 
alt

Christian Hermelin, vd för Fabege.

 

Fabeges vinst efter skatt för helåret 2016 ökade till 7.107 Mkr (3.232), motsvarande 42,97 kr per aktie (19,54) och en ökning med nära 120 procent. Till resultatökningen bidrog reavinster med 491 Mkr (21) och orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 8.105 Mkr (3.273). Vidare ingick orealiserade värdeförändringar på räntederivat med 99 Mkr (262) och en, i samband med omstruktureringen av ägandet i Arenabolaget i Solna KB, nedskrivning på värdet av andelar och fordringar med 417 Mkr.

 

Förvaltningsresultatet minskade till 471 Mkr (688). Men justerat för resultatandelar i intressebolag som huvudsakligen består av jämförelsestörande poster förbättrades förvaltningsresultatet till 895 Mkr (782).

 

Färdigställda projektfastigheter och lyckade omförhandlingar bidrog till att hyresintäkterna steg till 2.105 Mkr (1.998), medan driftsöverskottet ökade till 1.507 Mkr (1.429). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 10 (3) procent.

 

– Marknadsförutsättningarna ser fortsatt positiva ut. Jag tror på fortsatt stigande hyresnivåer och en positiv utveckling av fastighetsvärdena, om än inte i samma takt som vi sett under året som gått. Färdigställda projekt kommer under året bidra till förbättrat kassaflöde. Vi har en stor potential i våra byggrätter och vi är väl positionerade för att tillvarata kommande affärsmöjligheter, säger vd Christian Hermelin.

 

Under året genomförde Fabege större nyuthyrningar under året till bland andra Migrationsverket som samlar sin verksamhet i Sundbyberg, till telekomföretaget 3, vars nya kontor kommer att utgöra ett landmärke i nya Söderstaden och till Ambea som flyttar till Arenastaden och blir granne med Siemens och H&M. Totalt uppgick nettouthyrningen till 127 Mkr (74). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 23 procent.

 

Fastighetsförvärv om 460 Mkr och investeringar uppgående till 2.673 Mkr bidrog till att portföljens värde steg till 47,8 Mdr kr (40,3).

 

De räntebärande skulderna uppgick till 21.978 Mkr (21.068) och finansierades till en snittränta om 2,54 procent. Det egna kapitalet ökade till 23.002 Mkr (16.476), vilket motsvarade 139 kr (100) per aktie och en förstärkt soliditet till 46 procent (39). EPRA NAV beräknades till 166 kr (118).

 

Inför årsstämman föreslår Fabeges styrelse att utdelningen höjs till 4,00 kr per aktie (3,50), vilket motsvarade en direktavkastning om cirka 2,60 procent.

 

Marknaden gillade rapporten då aktien steg med 2,2 procent till 153,60 kr. LE