Skriv ut denna sida
torsdag, 22 december 2016 17:06

Produktionspriset för bostäder har ökat starkt

Skrivet av 
alt

Helt avgörande för prisökningen för nyproducerade bostäder är de ökande markpriserna i Sverige.

 

Enligt SCB har priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var högre 2015 jämfört med 2014 för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus.

 

Enligt Byggnadsprisindex (BPI) ökade byggnadskostnaden med 8 procent för flerbostadshus och 4 procent för gruppbyggda småhus 2015 jämfört med 2014. Byggnadsprisindex mäter prisutvecklingen där skillnader i kvalitet är borträknade.

 

Högsta kostnaden i Stor-Stockholm

Den genomsnittliga produktionskostnaden var 42.046 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus år 2015 i riket som helhet. Produktionskostnaden var högst i Stor-Stockholm med 54.381 kr och lägst i Södra Sverige med 30.487 kr.

 

För gruppbyggda småhus låg den totala produktionskostnaden i riket som helhet på i genomsnitt 30.988 kr per kvadratmeter bostadsarea 2015.

 

Produktionskostnaden var högst i Stor-Stockholm med 37.152 kr och lägst i Norra Sverige med 25.761 kr.

 

Högre kostnader för bostadsrätter

Produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt är betydligt högre, 65 procent, jämfört med hus upplåtna med hyresrätt (48.890 kr respektive 29.624 kr). Högre markkostnad för bostadsrätter förklarar en del av skillnaden. För riket uppgick i genomsnitt markkostnaden till 9.297 kr per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus år 2015. För bostadsrätter var markkostnaden 12.450 kr per kvadratmeter lägenhetsarea medan den var 3.575 kr för hyresrätter.

 

Genom att de nyproducerade bostäderna som ligger till grund för produktionskostnaderna varierar i antal och utförande mellan åren kan det vara svårt att göra relevanta jämförelser över tid. Årets resultat liknar dock tidigare år vad gäller skillnader mellan bostads- och hyresrätter.

 

Definitioner

Produktionskostnaden utgör den totala kostnaden för bostadsprojektet, det vill säga summan av byggnadskostnad och markkostnad inklusive eventuell vinst eller förlust. Produktionskostnaden motsvarar försäljningspriset för objektet. Försäljningspriset baseras på anbud/kontraktssummor eller byggherrens beräkningar. Avdrag för eventuella bidrag har inte gjorts.

 

Med gruppbyggda småhus avses småhus som ska försäljas eller upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt.

 

Som bostadsarea räknas (med vissa inskränkningar) area ovan mark i lägenhet. Arean begränsas av färdigställda insidor av de väggar som omsluter varje lägenhet. I arean inräknas köksskåp, garderober och liknande.

 

Med lokallägenhetsarean avses den uthyrningsbara lokalarean (LOA-h).

 

Lägenhetsarea är summan av bostadsarea och lokallägenhetsarea.

 

För att mäta kostnadsutvecklingen med skillnader i kvalitet, utförande och läge eliminerade så långt det är möjligt rekommenderas Byggnadsprisindex, BPI.

Senaste från Redaktionen