24 juli 2019
fredag, 25 november 2016 12:39

Fabege ökar i Solna

Skrivet av 
alt

Fastigheten Distansen på Kolonnvägen i Ulriksdal.


Fabege förvärvar Solna stads, Peabs och Jernhusens andelar i Arenabolaget i Solna KB, som äger fastigheten Nationalarenan 1, det vill säga Friends Arena. Därmed kommer Fabege och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) gemensamt driva den fortsatta utvecklingen av arenan, som är en central del av Arenastaden – ett av Fabeges viktigaste stadsutvecklingsområden.
    

En förutsättning för transaktionen har varit fullföljande av ett sedan tidigare planerat kapitaltillskott. Som en följd av kapitaltillskottet tillförs Arenabolaget fastigheten Nationalarenan 9, den så kallade Arenagate som utgör entrébyggnaden till arenan. Genom omstruktureringen förbättras den framtida likviditeten i Arenabolaget avsevärt, dels genom lösen av kostsamma finansieringslösningar, dels genom amortering av lån. Ytterligare en förutsättning för genomförande av affären är att affären godkänns av kommunfullmäktige i Solna.
    

Den nya ägarbilden och kapitaliseringen av ABS innebär att Fabeges nettoexponering i balansräkningen är oförändrad. Den bedömda resultateffekten 2017 förväntas bli förbättrad i jämförelse med utfallet 2016 trots en större ägarandel.
    

Fabeges ägarandel efter omstruktureringen uppgår till 66,7 procent och Fabege tar därmed ett större ansvar för framtida resultat. Genom lika fördelning av ägandet i komplementären ABS AB (50/50) kommer Fabege och SvFF, som jämbördiga parter med lika inflytande, tillsammans att driva utvecklingen av ABS framåt. ABS kommer inte att konsolideras i Fabege-koncernen utan ska även fortsättningsvis redovisas som ett intressebolag.
    

I samband med kapitaliseringen av Arenabolaget i Solna KB (ABS) har ABS köpt tillgångar i anslutning till Friends Arena från Visio. Kvar i Visio finns därefter innehavet i Råsta som innefattar byggrätter i Solna. Råsta ägs till 75 procent av Visio och till 25 procent av Solna stad.
    

Köpeskillingen för andelarna i Visio uppgår preliminärt till 300 Mkr varav 200 Mkr erläggs genom en revers som förfaller i samband med att byggrätterna vinner laga kraft, dock senast den 31 december 2018. Genom affären kommer Visio att konsolideras i Fabegekoncernen vilket innebär att det initiala fastighetsvärdet ökar med cirka 550 Mkr.
    

Köpeskillingen för Distansen uppgår till 570 Mkr. Fastigheten är nyproducerad och delvis uthyrd till Johnson & Johnson. I affären ingår också ett nyuppfört p-hus samt en byggrätt om cirka 15.000 kvm kontor. Tillträde sker i januari 2017.
    

För Peabs del innebär försäljningarna i Ulriksdal ett positivt rörelseresultat på cirka 180 Mkr, medan försäljningarna av tillgångarna kopplade till Arenabolaget och Visio innebär ett negativt rörelseresultat på cirka -180 Mkr. Transaktionerna innebär för Peab netto ingen resultateffekt, men kommer att ge en ökad likviditet med cikra 900 Mkr och en minskad nettoskuld med cirka 500 Mkr.