23 augusti 2019
måndag, 14 november 2016 17:11

930 nya bostäder i Lilla Tellus, vid Telefonplan

Skrivet av 
alt
930 nya bostäder vid Telefonplan. Vy från nordöst från E4/E20 (Södertäljevägen). För kvarter E-F vid Telefonplan har nu en ny detaljplan antagits med bland annat en ombyggnad av Ericssons före detta huvudkontor. Bild: White arkitekter

 

 

alt

De nya bostäderna finns även på Responsgatan vid Telefonplan. Vy: White arkitekter

 

 

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 27 oktober detaljplanen för Lilla Tellus, omfattande Timotejen 19 och 28 med bland annat LM Ericssons före detta huvudkontor. Sedan flera år tillbaka har planerna för Telefonplan utvecklats inom de fyra kvarteren Designens hus, Lilla Tellus, Metronomen och Centrala Telefonplan. Totalt ska det byggas i dessa kvarter cirka 3.000 nya bostäder, lokaler för verksamheter, förskoleavdelningar och utveckling av offentliga rum som torg och kvartersparker. Byggherrar i de fyra kvarteren vid Telefonplan är JM AB, Vasakronan, SSM Bygg & Fastighets AB, Stena Fastigheter, HSB, Alm Equity, Scanprop, Brf. Kobran och Stockholms stad.

 

Nu har således detaljplanen för Lilla Tellus, omfattande fastigheterna Timotejen 19 och Timotejen 28, med bland annat Ericsson fd huvudkontor, godkänts. Fastighetsägaren för Timotejen 19 och Timotejen 28 är Telefonplan Stockholm Property AB, c/o Scanprop, som fått ändrad detaljplanen godkänd för bostadsändamål, delvis med centrumlokaler i bottenvåningen. Alm Equity blev helägare till Timotejen 19 och Timotejen 28 vid Telefonplan, om totalt 68.000 kvm BTA, då Scanprop sålde dessa två fastigheter i december 2014.

 

Detaljplanen för Lilla Tellus möjliggör omvandling från industri och kontor till en blandad bebyggelse med bostäder, handel och verksamheter. Totalt innehåller detaljplanen för Lilla Tellus cirka 930 lägenheter i form av bostadsrätt, och en flexibel byggrätt för cirka 40 lägenheter alternativt cirka 100 hotellrum. Förslaget innehåller även två förskolor med cirka 10 avdelningar, verksamhetslokaler och handel i bottenvåningarna och en större lokal för livsmedelsbutik. Dessutom skapas allmänna gator, samt torg och park genom att privat mark övergår till allmän plats.

 

Planförslaget var på samråd i slutet av 2014, och granskning under april-maj 2016. Under granskningstiden har ett tiotal yttranden inkommit. Därefter har planförslaget kompletterats med en planbestämmelse om ljudnivå inomhus motsvarande ljudklass B, samt fördjupade utredningar om markmiljö har vidtagits.

 

Exploateringsnämnden antog den 20 oktober exploateringsavtalet för Lilla Tellus som rör alla allmänna ytor och reglerar hur fastighetsägaren ska uppföra den allmänna marken och överlämna den till staden.