25 maj 2020
onsdag, 09 november 2016 17:13

SSM säljstartar vid Telefonplan

Skrivet av 
alt

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 27 oktober 2016 detaljplanen för Metronomen (Timotejen 17), den mark som SSM äger och där bolaget tänkte uppföra Tellus Tower. Visionsbild flygbild över området med nya byggnader. Illustration: Arkitema architects

 

alt

Nya Tellus Towers. Två torn, ytterligare två lägre hus och en överdäckning av Telefonplans tunnelbana. Ett projekt som ökar från 700 till totalt cirka 1.200 lägenheter. Foto: Wingårdhs arkitekter/SSM

 

Nu är planen godkänd för SSM och Metronomen på Radiusbacken vid Telefonplan, på det gamla området för Tellus Tower, ett markområde som SSM äger, nära Ericssons gamla stora huvudkontor vid Telefonplan. Här ska SSM bygga, istället för Tellus Tower, cirka 175 bostäder, en förskola i marknivå mot gården, och verksamhetslokaler i bottenvåningar mot omgivande gator. Byggnaderna ska skapa en inramning av Radiusparken och gångfartsgatan som ingår i den intilliggande planen Lilla Tellus (Timotejen 19 och 28, med flera fastigheter).

 

Planförslaget om Metronomen var på samråd i slutet av 2014 med en granskning under maj-juni 2016. Under granskningstiden har 30 yttranden inkommit. Därefter har planförslaget kompletterats med en fördjupad utredning om markmiljö, som säkerställt områdets lämplighet för bostäder. Exploateringsnämnden antog den 20 oktober exploateringsavtalet som rör alla allmänna ytor och reglerar hur fastighetsägaren ska uppföra den allmänna marken och överlämna den till staden.

 

Den tidigare detaljplanen för området omfattade en högre byggnad, kallad Tellus Tower. Under plansamrådet i slutet av 2014 inkom samrådsyttranden från Länsstyrelsen och Försvarsmakten med synpunkter på förslaget. Beskedet innebar att Tellus Tower inte kunde uppföras på platsen. Istället finns nu plan för Nya Tellus Towers i detaljplanen för Centrala Telefonplan.

 

Antal lägenheter i planen för Metronomen har minskat från gamla Tellus Towers cirka 700 till cirka 175. Den tidigare solitära byggnaden bryts upp i två huskroppar som placeras mellan bebyggelsen i kvarteret Timotejen 23 och den planerade bebyggelsen i Timotejen 28. Byggnaderna har 6-7 våningar med undantag för en högre uppskjutande byggnadsdel på 12 våningar närmast Radiusparken. Samtliga lägenheter uppförs som bostadsrätter. Nu har SSM säljstartat projektet Mekonomen med ett tänkt tillträde sommaren 2018.

 

I en kommentar kan sägas att SSM även planerar att säljstarta de två nya tornen, Tellus Towers under första kvartalet 2017. SSM säger att tornen ska rymma drygt 1.200 lägenheter, varav hela 95 procent är planerade för 1–2 personer. Färdigställandet ska ske preliminärt år 2021. Tornen ska byggas enligt ett koncept skapat av Hong Kong-arkitekten Gary Chang. Väggar och paneler kan dras ut och flyttas, vilket gör att 24 funktioner ryms på en begränsad yta.

 

Det var i februari år 2015 som SSM Bygg & Fastigheters högtflygande planer på en 240 meter hög skyskrapa, Tellus Tower, fick avslag på grund av att Försvarsmakten pekade ut placeringen som ett hot mot rikets säkerhet.

 

Sedan dess har SSM och Stockholms stad kommit överens om att det högsta tornet ska fortfarande bli norra Europas högsta bostadshus med 78 våningar (237 meter), dock är projektet större nu då det innehåller totalt fyra byggnader, varav två skyskrapor, och sammanlagt drygt 1.200 lägenheter jämfört med de tidigare 700. TM