25 februari 2020
tisdag, 01 november 2016 17:32

Stendörren ökade vinsten till 454 Mkr

Skrivet av 
alt

I september fick Stendörren ett positivt startbesked från Botkyrka kommun för framtagande av ny detaljplan på fastigheten Tegelbruket 1. Bilden visar gestaltning av framtida bostadsbebyggelse på fastigheten.

 

Stendörren ökade niomånadersvinsten efter skatt kraftfullt till 454 Mkr (127), motsvarande 16,45 kr (5,03) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar av förvaltningsfastigheter med 546 Mkr (95), varav 27 Mkr (3) reavinster, och orealiserade värdeförändringen av räntederivat med -72 Mkr (-25).

 

Hyresintäkterna ökade till 317 Mkr (249) medan driftnettot steg till 218 Mkr (174) och förvaltningsresultatet förbättrades till 102 Mkr (87). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 82 Mkr (86) och kassaflöde per aktie var 2,98 kr (3,13)

 

Under perioden tecknade Stendörren samarbetsavtal med Kilenkrysset om att skapa ett nytt logistikcenter i Upplands Bro. I ett första skede tillför parterna det samägda bolaget cirka 400.000 kvm planlagd mark med egen järnvägsanslutning och direkt motorvägsanslutning via den nya påfart till E18 som är under byggnation. Vidare fick bolaget ett positivt startbesked från Botkyrka kommun för framtagande av ny detaljplan på fastigheten Tegelbruket 1. Förslaget omfattar cirka 800 nya bostäder samt lokaler för handel och verksamhet.

 

Periodens fastighetsförvärv uppgick till 237 Mkr, medan försäljningar genomfördes för 178 Mkr och investeringar i befintligt bestånd gjordes för 43 Mkr. Tillsammans med värdeökningarna bidrog detta till att Stendörrens portfölj steg i värde till 5,5 Mdr kr (4,9). Fastigheterna omfattade 602.000 kvm lokalyta, varav 69 procent var  lager/logistik/lätt industri.

 

Det verkliga värdet av koncernens räntebärande skulder var 3.434 Mkr och finansierades till en snittränta om 3,00 procent. Den genomsnittliga räntan på bolagets lån i kreditinstitut uppgick till 1,59 procent, medan räntan på obligationslånet var Stibor 90 plus 5,0 procent och räntan på säljarreverserna i genomsnitt 1,27 procent.

 

Det egna kapitalet ökade till 1.899 Mkr (1.307) och soliditeten steg till 33 procent (28).

 

– Vårt långsiktiga mål om 35 procent soliditet senast vid utgången av 2017 är således på god väg att nås. I stort sett samtliga nyckeltal uppvisar en positiv utveckling, vilket över tid ger oss möjligheten att växa genom egen intjäning samtidigt som vi kan erbjuda aktieägarna löpande utdelning, säger vd Fredrik Brodin. LE