26 februari 2020
fredag, 28 oktober 2016 19:36

Heimstaden växte till 23,2 Mdr

Skrivet av 
alt

Patrik Hall, vd för Heimstaden.

 

Under årets första nio månader köpte Heimstaden fastigheter för 10,3 Mdr kr, varav 6,2 Mdr från intressebolag. Samtidigt ökade fastigheternas bedömda marknadsvärde med 1,7 Mdr kr. Detta bidrog till att Heimstadens portfölj växte till 23,2 Mdr kr (11,1). Direktavkastningskraven i värderingen uppgick i genomsnitt till 4,14 procent, att jämföra med 4,16 procent vid utgången av 2015.

 

Periodens hyresintäkter ökade till 657 Mkr (555), driftnettot steg till 352 Mkr (282) och finansnettot uppgick till -97 Mkr (-118). Förvaltningsresultatet förbättrades till 302 Mkr (193), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 294 Mkr.     

 

Vinsten efter skatt ökade till 1.586 Mkr (1.190). I resultatet ingick värdeförändringar i fastigheter med 1.721 Mkr (804) och i derivat med -4 Mkr (15).

 

Lånevolymen ökade till 14.138 Mkr (6.822) och finansierades till en sänkt snittränta om 1,5 procent (1,9).

 

Det egna kapitalet ökade till 8.450 Mkr (5.355). Under perioden lämnades 70 Mkr i utdelning på stamaktier och 35 Mkr på preferensaktier. Soliditeten sjönk till 31,6 procent (43,2), inklusive aktieägarlån och 41,5 procent (43,2), exklusive aktieägarlån. LE