22 september 2019
fredag, 14 oktober 2016 16:43

(S) i Stockholms stad missar bostadsmålen

Skrivet av 
alt

Joakim Larsson, oppositionsborgarråd i Stockholm. Foto: Peter Knutson

 

Av Thomas Mattsson


Den S-ledda majoriteten i Stockholms stad har lovat att det ska byggas 40.000 lägenheter mellan åren 2015 och 2020, det vill säga 8.000 lägenheter per år.


I en intervju med Joakim Larsson (M), oppositionsborgarråd, menar han att med nuvarande byggtakt i staden lyckas den S-ledda majoriteten endast bygga cirka hälften av dessa 40.000 bostäder. Skälet till att Socialdemokraterna missar bostadsmålet beror på att det med nuvarande byggtakt endast kommer att färdigställas 21.600 bostäder före år 2020.

 

Under helåret 2015 byggdes, enligt Sweco, totalt 5.119 bostäder i Stockholms stad, men endast 4.632 bostäder enligt SCB. Av denna produktion har drygt två tredjedelar varit bostadsrätter och en tredjedel hyresrätter.

 

I Socialdemokraternas nya policy för markanvisningar sägs det initialt att minst 50 procent av markanvisad bostadsmark framledes ska vara för hyresrättsproduktion.


Joakim Larsson säger:

– Den nya markanvisningspolicyn 2016, har inte ändrat så mycket i praktiken. Men företrädare för byggindustrin menar att risken nu finns att det skapas en gräddfil för de kommunala bostadsbolagen. Det kan få följden att de kommunala bostadsbolagen får markanvisningar där det är enklast och blir billigast att exploatera. Om Socialdemokraterna kombinerar denna markpolicy med att låta de kommunala bostadsbolagen använda sig av lägre parkeringstal så riskerar det att allvarligt snedvrida konkurrensen gentemot andra aktörer på marknaden, vilket Moderaterna har varnat för.

 

Hittills har Socialdemokraterns bostadspolitik lett till att endast 20 procent av bostäderna i nya detaljplaner för 2016 avser hyresrätter. Under den borgerliga alliansen i Stockholms stad byggdes det till exempel totalt hela 41,3 procent hyresrätter i genomsnitt mellan 2006 och 2014. Totalt byggde den borgliga alliansen 39.000 bostäder under dessa år.

 

Oppositionen i Stockholms stad menar att en fortsatt hög byggtakt är nödvändig för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm, men nu verkar Socialdemokraterna i Stockholm missa målet med 40.000 nya bostäder grovt.

 

Joakim Larsson understryker:

– Det är särskilt oroväckande att majoriteten i Stockholm nu letar efter platser där det inte ska byggas, istället för att leta efter områden som kan bebyggas.

 

Joakim Larsson är även generellt starkt orolig över majoritetens bostadspolitik.

Han fortsätter:

– Vi ser med stor oro på att den politiska splittringen inom den S-ledda majoriteten kommer att leda till en tillbakagång i bostadsproduktionen, vilket framförallt drabbar de unga som vill komma till Stockholm för att studera eller arbeta.

 

Joakim Larsson framhåller:

– Det är bra för staden om det byggs både hyresrätter och bostadsrätter. Men ser vi detta ur ett ekonomiskt perspektiv kan det finnas faror med alltför stor produktion av hyresrätter på vissa platser. I vissa områden är det dyrt att bygga, som till exempel överdäckningen av Hagastaden, där kalkylerna för hyresrättsproduktion blir svåra att hålla. Problemet för Socialdemokraterna är att deras bostadsmodell med minst 50 procent hyresrätter i alla bostadsprojekt, samtidigt som de inte vill sälja någon mark eller fastigheter, inte är ekonomiskt försvarbar. Just nu lånar Stockholms stad cirka 1 miljard kronor i månaden för investeringar. Det betyder att stadens låneskuld kommer att bli sammanlagt 70 miljarder kronor vid nästa val hösten 2018. Detta enligt majoritetens egna siffror. Denna stora skuldsättning blir väldigt knepig i längden. Skuldsättningen är någorlunda försvarbar så länge räntan är låg, men en sådan stor låneskuld kan bli problematisk för staden längre fram när räntan höjs.

 

Joakim Larsson menar att majoritetens bostadspolitik kan kritiseras utifrån flera aspekter. Dels lovar den ett stort antal billiga hyresrätter före år 2020, dels ett stort antal så kallade Stockholmshus med låga hyror. Men vi kan nu konstatera att hittills har det inte byggts en enda billig hyresrätt. Och några Stockholmshus har ännu inte byggts och det är inte säkert att dessa typhus hinner byggas före nästa val.

 

Joakim Larsson är även kritisk till den S-ledda majoritetens förslag till höjda tomträttsavgälder. Förslaget som utgår från taxeringarna år 2012, har nu sågats i en remissrunda. I ett stort antal fall betyder chockhöjningen av tomträttsavgälder att en standardlägenhet om 77 kvm får en höjd avgäld om 15.000 kr per år, det vill säga 1.250 kr/månaden. Avgälden kan skapa problem för en del hushåll i kombination med alla nya kostnadsökningar, skattehöjningar samt höjda avgifter för boendeparkering.

 

Om den S-ledda majoriteten vill bygga 8.000 lägenheter per år före år 2020, så måste den kraftigt öka byggtakten. Detta görs inte nu. Joakim Larsson menar att det finns en stor kompetens i byggindustrin, vilken kan tas till vara bättre. På så sätt att byggherrarna i större utsträckning tillåts medverka i framtagandet av detaljplaner. Särskilt gäller detta nu när det slås nya prisrekord för stadens markanvisningar, vilka nu nått höjder över 32.000 kr/kvm i områden som till exempel i Norra Djurgårdsstaden.


För en ökad bostadsproduktion måste staden samverka på ett bättre sätt med byggherrar och byggindustrin för att nå de stora målen om höjd bostadsproduktion i Stockholms stad.