Skriv ut denna sida
onsdag, 15 juni 2016 11:36

Nya rekord för bostadsbyggandet i Stockholms län

Skrivet av 
alt
I Gröndal Strand uppförs nu 375 bostäder. Bild MAP Stockholm

 

Under perioden 2013–2015 påbörjades byggandet av över 41.500 bostäder. Så många bostäder har inte påbörjats under en treårsperiod sedan miljonprogrammets dagar. Det visar Länsstyrelsens rapport Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2016.

– Länsstyrelsen har följt upp hur många bostäder som tillkommit i länets kommuner under åren 2010–2015 och jämfört dessa med landstingets uträknade bostadsbehov. Länet är nu på god väg att nå det regionala målet. Förra året tillkom det 15.000 bostäder, vilket endast är 1.000 färre än det regionala behovet om 16.000 inflyttningsklara bostäder årligen. Baksidan är att det fortfarande saknas bostäder för svaga hushåll. Endast en tredjedel av de bostäder som tillkommit sedan 2010 har varit hyresrätter, säger landshövding Chris Heister.

Samtidigt tilltar bostadsbristen och alla länets kommuner har underskott på bostäder. Var femte person upplever trångboddhet och minst 8 procent bor under otrygga förhållanden i andra hand eller som inneboende, visar rapporten.

Länsstyrelsen i Stockholm publicerar årligen en genomgång av bostadsmarknadsutvecklingen.

Av årets rapport, Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2016, framgår att de senaste årens kraftiga ökning av bostadsbyggandet förväntas fortsätta. De tre senaste åren har det tillsammans påbörjats över 41.500 bostäder.

Under 2016 och 2017 bedömer Länsstyrelsen att mellan 30–40.000 bostäder kan påbörjas. En tredjedel av dessa kan bli hyresrätter. Drygt 5.000 studentbostäder kan komma att påbörjas i år och nästa år, vilket är en stor ökning mot tidigare år. Det innebär ett välbehövligt tillskott till de dryga 14.000 studentbostäder som finns i länet i dag.

– Förutom att bostadsbristen hämmar människors möjligheter att få en bostad eller flytta så påverkar det också företagens tillväxtmöjligheter. Men det faktum att bostadsbyggandet nu tagit fart gör ändå att fler hushåll får möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden, säger landshövding Chris Heister.

Utöver att påbörjade bostäder blir inflyttningsklara så ökar bostadsbeståndet varje år genom att fritidshus blir permanentbostäder och att lokaler byggs om till bostäder. Totalt så ökade bostadsbeståndet åren 2013–2015 med 37.600 bostäder.

Sedan 2006 har länets befolkning ökat med närmare 340.000 invånare. Ökningen förväntas fortsätta och innebär ett kraftigt ökat behov av bostäder. Men samtidigt som bostadsbyggandet ökar blir det allt svårare för hushåll med små inkomster och kort kötid att etablera sig på bostadsmarknaden. Situationen är särskilt ansträngd för nyanlända med uppehållstillstånd där merparten kommer kommunanvisas till tillfälliga bostäder. Samtidigt som kommunerna arbetar med att få fram tillfälliga bostäder behöver de arbeta för en långsiktig och hållbar boendelösning. Frågan kompliceras av att alla kommuner i länet uppger ett underskott på alla typer av bostäder och att underskottet beräknas kvarstå de kommande fem åren.

– Men det finns också en viss risk att brist på byggarbetskraft och planhandläggare kan bli en flaskhals, eller åtminstone fördyrande faktor, när det gäller bostadsbyggandet, säger landshövding Chris Heister.

Senaste från Redaktionen