17 september 2019
tisdag, 14 juni 2016 17:34

Skanska och JM bygger 400 bostäder i Mariehäll

Skrivet av 
alt

JM ska bygga höghus om 14-våningar i Mariehäll.

 

alt

Skanska bygger höghus i 14-våningar med sjöutsikt mot Bällstaviken.

 

alt

Situationsplan för Masungen 5 och 7 i Mariehäll och Ulvsunda.

 

I Mariehäll och Ulvsunda pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för Masugnen 5, som ägs av Skanska, och Masugnen 7, som ägs av JM, planeras cirka 400 bostäder samt förskola samt verksamhetslokaler. Planområdet ligger med sjöutsikt i stadsdelen Mariehälls södra del, angränsande till den norra delen av Ulvsunda industriområde, mellan Bällstaviken och Karlsbodavägen i direkt anslutning till Tvärbanan.

 

Samråd om detaljplanen pågår nu mellan 14 juni och 4 augusti 2016. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad stad med cirka 400 bostäder, lokaler i bottenvåning och förskola. Syftet är också att tillgängliggöra strandområdet och Bällstaviken för allmänheten genom en sammanhängande strandpark med gångstråk. Kopplingarna till omkringliggande stadsdelar stärks för att skapa en mer integrerad och tryggare stadsdel. Mark reserveras även för en gång- och cykelbro över Bällstaviken. Förslaget överensstämmer med Stockholms översiktsplan och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål.

 

Inom planområdet finns idag kontors- och verksamhetsbyggnader, som planeras rivas och ersätts med bostäder. Det förslag som upprättats av stadsbyggnadskontoret omfattar cirka 400 bostäder, varav 120 på Skanska Masugnen 5 och 280 på JM:s Masugnen 7. På båda fastigheterna görs det möjligt, och delvis ställs det krav, på lokaler i husens bottenvåningar. På Masugnen 7 planeras en förskola med fyra avdelningar.

 

Park och gångstråk

Planen möjliggör en sammanhängande, allmänt tillgänglig strandpark med gångstråk längs Bällstaviken. Strandparken kommer att fylla en viktig funktion för hela Mariehäll och Ulvsunda industriområde vad gäller grönska, rörelsestråk, vistelse och vattenkontakt. Gångstråket ansluter till Masugnen 8 norrut och söderut till Bällstahamnen. En 2,5 meter bred gångväg kompletteras med bryggor längs norra strandkanten för att skapa en större vistelseyta och en närhet till vattnet. I den norra delen ges strandparken en mer grön karaktär medan den i södra delen öppnas upp mot Bällstaviken.

Den nya detaljplanen kan tidigast antas under andra kvartalet 2017.