28 maj 2020
onsdag, 05 november 2014 20:06

Hemfosa visade vinst om 572 Mkr

Skrivet av 
alt
Jens Engwall, vd Hemfosa.

 

Hemfosa redovisar en ökad niomånadersvinst efter skatt som uppgick till 572 Mkr (136), motsvarande 10,4 kr per aktie (5,4). I resultatet ingick värdeförändringar på förvaltningsfastigheter om 220 Mkr (-192), varav 27 Mkr (-32) var reavinster, och värdeförändringar på finansiella instrument om -208 Mkr (75), varav -55 Mkr (-) var realiserade, i samband med att ränteswappar avslutades.

 

Ett högre resultat från Hemfosas joint ventures samt minskade finansiella kostnader medverkade till att förvaltningsresultatet förbättrades till 642 Mkr (230), motsvarande 11,7 kr per aktie (9,2). Efter en ägarspridning och börsnotering i våras ökade antalet aktier i Hemfosa till 65 720 000 (25 000 000).

 

Hyresintäkterna ökade till 1190 Mkr (1177) och driftnettot steg till 802 Mkr (775). Samhällsfastigheter svarade för hälften av Hemfosas driftnetto, medan kontorsfastigheter i tillväxtkommuner stod för 26 procent, följt av logistikfastigheter 17 procent och transaktionsfastigheter (främst butiks- industri och kontor i södra och västra Sverige) 7 procent.

 

Under perioden köpte Hemfosa fastigheter för 787 Mkr och investerade 387 Mkr i befintligt bestånd. Samtidigt såldes fastigheter för 176 Mkr. Den 30 september var redovisat fastighetsvärde 17,5 Mdr kr (16,2) fördelat på 195 direktägda fastigheter (196).

 

De finansiella skulderna uppgick till 10957 Mkr och som finansierades till en snittränta om 2,94 procent. Det egna kapitalet ökade till 6724 Mkr (2369), motsvarande en soliditet om 35,7 procent (13,8).

 

Efter kvartalet har Hemfosa köpt samhälls- och logistikfastigheter i mellersta Sverige till ett värde av cirka 795 Mkr med en uthyrningsbar yta om cirka 94000 kvm.

 

Vd Jens Engwall anser att Hemfosas förutsättningar är fortsatt gynnsamma med hygglig ekonomisk tillväxt, låg inflation och låg ränta.
– Det är alltjämt stor konkurrens om objekt men det är få som har Hemfosas genomförandekraft – både i form av erfarenhet och kunskap, men också i form av kontaktnät och finansieringsmöjligheter, säger han. LE