28 maj 2020
tisdag, 04 november 2014 20:06

Balder ökade vinsten till 1658 Mkr

Skrivet av 
alt
Erik Selin, vd Balder.

 

Fastighets AB Balders niomånadersvinst, efter en skattekostnad om -3 Mkr (0) och uppskjuten skatt om -330 Mkr (-309), ökade till 1658 Mkr (1183), motsvarande 9,34 kr per stamaktie (6,83). I resultatet ingick värdeförändringar avseende fastigheter med 1428 Mkr (457), värdeförändringar avseende räntederivat med –422 Mkr (429) samt resultat från andelar i intressebolag om 225 Mkr (95). Periodens förvaltningsresultat ökade med 44 procent till 897 Mkr (624), vilket motsvarade 4,62 kr per stamaktie (3,33). I förvaltningsresultatet ingick intressebolag med 137 Mkr (112).

 

Ett större fastighetsbestånd bidrog till att hyresintäkterna ökade med 36 procent till 1848 Mkr (1363). Den ekonomiska uthyrningsgraden var 95 procent (94). Driftsöverskottet förbättrades till 1279 Mkr (938), vilket innebar en överskottsgrad om 69 procent (69)

 

Under perioden investerade Balder 6432 Mkr (1520), varav 5895 Mkr (1027) i förvärv och 537 Mkr (493) i fastigheter och projekt.

 

Vidare sålde bolaget för 828 Mkr (80). Den 30 september värderades fastighetsbeståndet till 34,5 Mdr kr (27,5 vid årsskiftet).

 

De räntebärande skulderna avseende fastigheter uppgick till 19,5 Mdr (14,0) och den genomsnittliga räntan var 2,7 procent (3,5).

 

Det egna kapitalet ökade till 12782 Mkr (9537), vilket motsvarade 60,99 kr per stamaktie (48,96) och en soliditet om 34,2 procent 36,3). Substansvärdet beräknades till 73,78 kr (56,66) per stamaktie.

 

Vd Erik Selin tror att Balder, trots ett ökat intresse för fastighetsinvesteringar och därmed större konkurrens och lägre avkastning, har goda möjligheter att generera en bra avkastning för långsiktiga aktieägare.