Skriv ut denna sida
söndag, 26 oktober 2014 18:02

Förvaltningsresultatet steg för Diös till 323 Mkr

Skrivet av 
alt
Knut Rost, vd Diös.

 

För årets första nio månader stärkte Diös förvaltningsresultatet med 18 procent till 323 Mkr (275). Orsaken var att hyresintäkterna blev i stort sett oförändrade kring nivån 970 Mkr, medan drift- och centrala kostnader sjönk under perioden till –448 Mkr (–460), liksom finansnetto vilket minskade till –212 Mkr (–225).

 

I periodens resultat saknades en omstruktureringskostnad om –21 Mkr, vilket var fallet för motsvarande period förra året.  Men på grund av att värdeförändring av räntederivaten blev –78 Mkr (97) minskade resultatet före skatt till 229 Mkr (316). Därför blev resultat efter skatt 177 Mkr (240), varav –10 Mkr (–13) utgjorde aktuell skatt och –42 Mkr (–63) var uppskjuten skatt.

 

Diös fastighetsbestånd om totalt drygt 1,4 miljoner kvm, i fastigheter från Borlänge i söder till Luleå i norr, marknadsvärderades till 12 045 Mkr vid periodens slut, efter en värdeförändring av fastigheterna om –16 Mkr (–56), trots en förbättrad uthyrningsgrad med 0,5 procentenheter till 89,2 procent (88,7).

 

Under perioden steg det egna kapitalet till 3 240 Mkr (3 154). Den uppskjutna skatteskulden steg till 697 Mkr (656), medan de långfristiga skulderna sjönk till 7 609 Mkr (7 724).

 

Däremot steg de kortfristiga skulder från låga 431 Mkr till 619 Mkr. Detta ledde till en stärkt soliditet om 26,6 procent (26,4), vilka finansierades till en sänkt snittränta om 3,6 procent (3,7).

 

Vi rekommenderar ett innehav i Diös, under ledning av Knut Rost, eftersom värdet på fastighetsportföljen nu ökar fortgående, genom att pågående projekt i fastighetsportföljen om totalt 820 Mkr (1000 Mkr), färdigställs samtidigt som belåningsgraden sjunker i beståndet. SF

Senaste från Redaktionen