22 november 2019
torsdag, 23 oktober 2014 18:24

FastPartner ökade vinsten till 314 Mkr

Skrivet av 
alt

Sven-Olof Johansson, vd FastPartner.

 

Med orealiserade värdeökningar på fastigheter om 155,5 Mkr (9,0) ökade FastPartner niomånadersvinsten efter skatt till 313,5 Mkr (196,8), vilket motsvarade 5,90 kr (3,71) per stamaktie. I resultatet ingick även orealiserade värdeförändringar på derivat och finansiella placeringar om -34,2 Mkr (28,0).

 

Förvaltningsresultatet förbättrades till 287,7 Mkr (213,7), motsvarande 5,42 kr (4,02) per stamaktie. Ökningen har främst skett tack vare förvärvade fasigheter under 2013 och 2014.     

 

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 388 Mkr. Bolagets mål är att i slutet av året ha ett rullande förvaltningsresultat om 400 Mkr.

 

Hyresintäkterna ökade med 25 procent till 685 Mkr (548) och driftnettot steg med 28 procent till 458 Mkr (359), vilket gav en överskottsgrad om 67 procent (66).

 

Under perioden förvärvade FastPartner fastigheter för 464 Mkr och investerade 239 Mkr i befintligt bestånd, vilket bidrog till att portföljens bokade värde ökade till 10,4 Mdr kr (9,6).

 

Därmed är bolagets mål att i slutet av 2014 ha ett fastighetsvärde överstigande 10 Mdr kr uppnått.

 

Lån hos kreditinstitut (exklusive obligationslån om totalt 1 200 Mkr) uppgick till 5 423 Mkr (5 394) och medelräntan var 2,3 procent (2,7). Det egna kapitalet ökade till 3 059 Mkr (2 945), vilket motsvarade en sänkt soliditet om 28,3 procent (29,5). LE