26 februari 2020
fredag, 26 september 2014 17:20

ALM Equity och ByggVesta bygger vid kaj

Skrivet av 
alt
Nu byggs snart 300 lägenheter med sjöläge i Gröndal.

 

ALM Equity förvärvade i december 2013 bolaget Byggvesta Bryggvägen BR av ByggVesta AB som bland annat innehåller fastigheten Gröndal 1:1. Detaljplanen var vid förvärvet överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Domstolen avslog överklagan och meddelade beslut om att detaljplanen skulle vinna laga kraft. En överklagan av domstolens beslut sändes därefter in till Mark- och miljööverdomstolen som nu gett sitt utlåtande; det finns inte skäl att medge prövningstillstånd. Därmed fastställs alltså Mark- och miljödomstolens beslut att detaljplanen vinner laga kraft.

Villkoret för förvärvet har därmed uppfyllts och ALM Equitys byggrättsportfölj ökar med cirka 3 200 kvm BOA. Tillsammans med Bygg Vesta AB kan nu arbetet fortsätta med att skapa sjönära och moderna bostäder.

 

Vid Bryggvägen i Gröndal i Stockholm planeras således för en ny stadsbebyggelse med blandat innehåll av bostäder och verksamheter. Totalt blir det 300 nya lägenheter i området. Av dessa har ByggVesta fått markanvisning att bygga totalt cirka 100 lägenheter på Stockholms stads mark. Förslaget innebär att kontors-,  industri- och klubbhuset rivs och ersätts med ny bebyggelse.

 

I området kommer nya offentliga platser att skapas vid vattnet, ett torg med bryggor, båtplatser och allmänna ytor. En ny park planläggs i mitten av området.

 

Området ligger nära Gröndals centrum där det bland annat finns två livsmedelsbutiker, post, bibliotek och vårdcentral. Kollektivtrafik anslutningen är god och området nås med tvärbanan mellan Alvik och Hammarby sjöstad, samt buss mellan Ekensberg och Liljeholmen. Nu när detaljplanen är godkänd planerar ByggVesta byggstart år 2015.