17 januari 2020
fredag, 21 februari 2014 00:28

Balders vinst steg till 1,7 Mdr

Skrivet av 
alt
Erik Selin, vd Balder.

 

Balder ökade helårsvinsten efter skatt till 1 738 Mkr (1 162), motsvarande 10,11 kr per stamaktie (6,69). Till ökningen bidrog värdeförändringar för fastigheter med 854 Mkr (812), för räntederivat med 433 Mkr (-71) samt resultat från andelar i intressebolag med 204 Mkr (105). Dessutom påverkades resultatet av nedskrivningar för vindkraftverk med -37 Mkr (-).


Förvaltningsresultatet före skatt steg med 24 procent till 854 Mkr (691), motsvarande 4,57 kr per stamaktie (3,73). I förvaltningsresultatet ingick intressebolag med 157 Mkr (108).

 

Ett större fastighetsbestånd bidrog till att hyresintäkterna ökade till 1 884 Mkr (1 701). Kontraktsportföljen bedömdes ha ett hyresvärde om 2 394 Mkr (1 924). Däremot minskade den genomsnittliga hyresnivån till 1 216 kr/kvm (1 247), vilket berodde på förvärvet av Bovista Invest och dess 4 300 bostadslägenheter. Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 1 274 Mkr, vilket innebar en överskottsgrad om oförändrat 68 procent.

 

Under året investerade Balder 4 486 Mkr (4 029), varav 3 606 Mkr (3 757) var förvärv och 880 Mkr (273) investeringar i befintligt bestånd. Samtidigt såldes fastigheter för 145 Mkr (72). Dessa förändringar bidrog till att portföljens redovisade värde ökade till 27 532 Mkr (22 278). Via intressebolag äger Balder vidare fastigheter för 2 543 Mkr.

 

Koncernens räntebärande skulder för fastigheter ökade 15 703 Mkr (13 450) och den genomsnittliga räntan var 3,2 procent (3,6). Det egna kapitalet ökade till 11 1966 Mkr (8 289) efter ett totalresultat med 1 735 Mkr och två nyemissioner av preferensaktier om 1 297 Mkr (554) och utdelning till preferensaktieägarna till 125 Mkr (95). Soliditeten stärktes till 37,3 procent (34,8). Räknat per aktie steg det egna kapitalet till 52,14 kr per stamaktie (42,15), medan substansvärdet per stamaktie steg till 60,50 kr (50,37).

 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier (-) och för preferensaktier utdelas 20 kr per aktie (20).

 

Kursvinnaren Balder steg åter på börsen, nu med 4,30 procent. LE