29 januari 2020
onsdag, 19 februari 2014 21:25

Pandox visade vinst om 131 Mkr

Skrivet av 
alt
Anders Nissen, vd Pandox.

 

Pandox helårsvinst efter skatt minskade till 131 Mkr (364). Skattekostnaden ökade till 197 Mkr (6), varav 169 Mkr var hänförlig till fastighetstransaktioner 2005 och en skattetvist i Tyskland. Resultatet före skatt och exklusive engångsintäkter och -kostnader minskade till 389 Mkr (435). Minskningen förklarades främst av högre finanskostnader och kapacitetsuttag i samband med planerade investeringar. Den 1 december 2013 förvärvade Pandox resterande 50 procent av Norganikoncernen, som efter förvärvet redovisas som ett helägt dotterbolag till Pandox.

 

Rapporteringen inkluderar de 47 hotell som helägts av Pandox under hela 2013, samt 11 månaders resultatandel för de resterande 72 hotellen och en kongressanläggning enligt kapitalandelsmetoden. I december månad redovisades 72 hotell samt en kongressanläggningen såsom helägda av Pandox.

 

Under året ökade förvaltningsintäkterna till 997 Mkr (961), medan intäkterna från de operativa verksamheter som Pandox driver i egen regi steg till 1 286 Mkr (1 156). För jämförbara enheter ökade intäkterna med 2,9 procent. Ökningen förklarades framförallt av att The Hotel, Brussels, färdigställdes och drevs med full kapacitet under det sista kvartalet samt ett starkt år av Hyatt Montreal som under 2012 påverkades negativt av en strejk.  

 

Totalt investerade Pandox 302 Mkr (336) och de avsåg förutom hotellet i Bryssel bland annat satsningar i Radisson Blu Arlanda, Scandic Park i Helsingfors och Hilton Slussen. Samtidigt påbörjades ett omfattande ompositionerings-, och renoveringsprojekt på Pandox hotell i Dortmund, Lübeck och Bremen.


Vid årsskiftet omfattade portföljen 120 hotell med 25 000 rum och en kongressanläggning. Dessa finns på 59 orter i tio länder och fastigheterna, inklusive inventarier, värderades till 20 155 Mkr (9 523).

 

De räntebärande skulderna uppgick till 14 563 Mkr (7 991) och genomsnitträntan var 3,9 procent.

 

Det egna kapitalet ökade till 5 237 Mkr (3 119), motsvarande en soliditet om 24,1 procent (26,1).