28 januari 2020
onsdag, 12 februari 2014 20:59

JM ökade vinsten till 1,1 Mdr

Skrivet av 
alt

Johan Skoglund, vd JM.

 

Med en stark försäljning i Stockholm ökade JM:s vinst efter skatt till 1 104 Mkr (961), motsvarande 14,10 kr (11,70) per aktie. I resultatet ingick en reavinst om 24 Mkr (0) från en försäljning av ett äldreboende och i fjolårets resultat belastades resultatet av en nedskrivning om -95 Mkr. Rörelseresultatet förbättrades till 1 523 Mkr (1 374) och rörelsemarginalen steg till 12,5 procent (10,6). I Stockholm ökade marginalen till 22,2 procent (18,6). Inför årsstämman föreslår styrelsen en utdelning om 7,25 kr (6,75), något som motiveras med en god intjäning i kombination med en stark balansräkning.

 

Under året sålde JM 3 265 bostäder (2 952), varav 254 hyresrätts- och vårdbostäder, varav 1 513 (1 307) i JM Stockholm, 951 (902) JM Riks och 547 (743) i JM Utland. Produktionsstarterna minskade till 2 953 (3 163), varav 1 404 (1 507) i Stockholmsområdet, 861 (779) i övriga Sverige och 488 (877) i utlandsverksamheten.

 

Antalet bostäder i pågående produktion var 5 609 (5 988).

 

Exploateringsfastigheter för bostäder förvärvades under året för 1 222 Mkr (1 259).

 

I balansomslutningen, som minskade till 11 150 Mkr (11 556), ingick exploateringsfastigheter om 5 988 Mkr (5 769). Övervärde exploateringsfastigheterna beräknas till 2,4 Mdr kr (2,6).         

 

Räntebärande nettofordran uppgick till 642 Mkr (667) och det egna kapitalet  ökade till 4 455 Mkr (4 393), motsvarande en soliditet om 40 procent (38). Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 25,0 procent (21,9).

 

På grund av det starka rsultatet gjorde aktien ett glädjeskutt då den steg med 5,24 procent till 195 kr. LE