28 januari 2020
torsdag, 25 oktober 2012 20:58

Ett växande FastPartner Utvalda

Skrivet av 
alt
Sven-Olof Johansson, vd FastPartner.


Med ett ökat driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter steg niomånadersvinsten efter skatt för FastPartner till 197 Mkr (117), motsvarande 3,76 kr (2,30) per aktie. I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet om 98 Mkr (92) samt på finansiella instrument om -19 Mkr (-55). Förvaltningsresultatet förbättrades till 167 Mkr (144), vilket motsvarade 3,18 kr per aktie (2,84).

 

Förvärv om 1 140 Mkr och investeringar om 93 Mkr bidrog till att värdet på fastighetsportföljen inklusive fastigheter under uppförande ökade till 7 267 Mkr (5 990). Lån hos kreditinstitut steg till

4 178 Mkr (3 495), finansierade till en medelränta om 3,2 procent (3,0).


I september emitterade FastPartner ett fyraårigt icke säkerställt obligationslån om 500 Mkr med en rörlig ränta om Stibor 3M +3,90 procentenheter. Efter periodens utgång har ytterligare ett obligationslån om 300 Mkr emitterats med en fast ränta om 6,75 procent.

 

Det egna kapitalet ökade till 2 187 Mkr (1 998), motsvarande en soliditet om 27,2 procent (30,4). Justerat för uppskjuten skatt var soliditeten 34,5 procent (40,2).

 

FastPartner har som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 Mkr vid slutet av år 2012. Detta bedöms vara möjligt att uppnå genom förvärv av nya fastigheter och utveckling av befintliga fastigheter och byggrätter med en sammantagen investeringsvolym om cirka 500 Mkr under årets sista kvartal. Med nuvarande marknadsmässiga förutsättningar är målet att i slutet av 2014 uppnå ett fastighetsvärde överstigande 10 Mdr kr.