28 januari 2020
tisdag, 23 oktober 2012 20:39

Stark tillväxt i Klövern Utvalda

Skrivet av 
alt
Rutger Arnhult, vd Klövern.

 

Klöverns niomånadersvinst efter skatt ökade till 378 Mkr (330), motsvarande en minskning till 1,79 kr per stamaktie (2,05) och 6,85 kr per preferensaktie (-). I resultatet ingick värdeökningar för fastigheter med 176 Mkr (293), värdeminskningar på derivat med -133 Mkr (-176). Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 426 Mkr (336). Till ökningen bidrog effekter av nettoförvärv, nettoinflyttning, indexuppräkning samt en mildare vinter. Intäkterna ökade med 41 procent till 1 423 Mkr (1 012) och driftöverskottet förbättrades med 46 procent till 935 Mkr (642).

 

Under perioden köpte Klövern 129 fastigheter, varav 124 vid förvärvet av Dagon, för 6 643 Mkr och sålde tre fastigheter för 141 Mkr. Vidare investerades för 719 Mkr i befintligt bestånd, varefter portföljens verkliga värde steg till 22,3 Mdr kr (14,9). Dessutom köpte bolaget 9,3 miljoner aktier i Diös Fastigheter, motsvarande 12,4 procent av totalt antal registrerade aktier i Diös.

 

De räntebärande skulderna ökade till 15 111 Mkr (9 345) och bolaget emitterade två obligationer om totalt 1 Mdr kr. Snitträntan i den finansiella portföljen var 4,4 procent (4,2).

 

Det egna kapitalet steg med 1 256 Mkr till 5 996 Mkr (4 740), motsvarande en soliditet om 25,3 procent (30,6).

 

Efter periodens utgång har Klövern emitterat ytterligare preferensaktier om cirka 650 Mkr, vilket bidrog till att höja soliditeten till cirka 28 procent, samt emitterat 650 Mkr i ett icke-säkerställt obligationslån. Vidare har sex fastigheter om 320 Mkr har tillträtts och avtal tecknats om förvärv av ytterligare en fastighet om 490 Mkr. Slutligen har bolaget sålt eller avtalat om försäljning av fem fastigheter om sammanlagt 300 Mkr. LE