22 september 2019
tisdag, 16 oktober 2012 17:45

1,42 Mdr kr till studentbostäder i Albano

Skrivet av 
alt
Svenska Bostäder och vd Pelle Björklund planerar att bygga 1 050 studentbostäder i Albano.

alt
Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus i Stockholm.

 

Nu har Stockholms Stadshus AB anslagit cirka 1 420 Mkr för nyproduktion av cirka 900 studentbostäder i Albano. Stockholm Stadshus AB har även beslutat att Svenska Bostäder tecknar nödvändiga markavtal. De preliminära avtalen som nu finns mellan Stockholms stad och Akademiska Hus säger bland annat att Svenska Bostäder förvärvar mark för cirka 600 lägenheter från staden och mark för cirka 300 lägenheter från Akademiska Hus. Avtalet med Akademiska Hus reglerar också ansvar och kostnadsfördelning för gemensamma exploateringsarbeten i området.

 

I en första etapp planerar Svenska Bostäder nybyggnation av cirka 900 hyreslägenheter, för studenter och forskare i Albano, till en total investeringsutgift om cirka 1 420 Mkr

 

Detaljplanearbete pågår. Bedömningen är att detaljplanen beslutas av stadsbyggnadsnämnden under 2013. Markberedning bedöms starta under 2014. Inflyttning planeras ske etappvis mellan 2018 och 2021.

Stockholms stads mål med utvecklingen av området är att uppföra cirka 900 lägenheter för forskare och studenter genom Svenska Bostäder och cirka 100 000 kvm universitetslokaler byggda av Akademiska Hus.

 

Området är beläget mellan Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. Markägare inom Albano-området är Akademiska Hus Stockholm AB, Stockholms Stad, Statens Fastighetsverk, AB Stor-Stockholms Lokaltrafik (Roslagsbanan), Trafikverket (Värtabanan) och Fysikhuset Stockholm KB.  Området har tidigare främst använts för småindustri, försäljning, verkstäder, lager och parkering, byggnaderna för dessa verksamheter är dock rivna förutom en kontorsbyggnad som ägs av staden.

 

I en andra etapp avser Svenska Bostäder att förvärva ytterligare mark för cirka 150 bostäder av övriga markägare i området, under förutsättning att överenskommelser med dessa kan träffas. BF/SF