20 september 2019

Redaktionen

alt
Charlotta Szczepanowski att bli Riksbyggens första
hållbarhetschef.

 

Riksbyggens vision och ambition att vara den ledande samhällsutvecklaren för hållbara och attraktiva boendemiljöer

med bostadsrätt, ställer höga krav på vårt hållbarhetsarbete.

 

För att förstärka detta arbete och ytterligare inkludera frågor om social hållbarhet kommer  Riksbyggens nuvarande miljö- och kvalitetschef Charlotta Szczepanowski att bli Riksbyggens första hållbarhetschef.

måndag, 17 december 2012 21:03

Home Properties rustar Quality Hotel Globe

alt
Quality Hotel Globe vid Globenområdet genomgår nu en spännande ombyggnad.

 

Arcona har fått i uppdrag av Home Properties att på totalentreprenad i samverkan utföra en om- och tillbyggnad av hotellet Quality Hotel Globe vid Globenområdet.

 

Tillbyggnaden omfattar 206 hotellrum, ny konferensanläggning och restaurang samt en utbyggnad av reception och lobby i entréplanet. Den nya bankettsalen blir ett spännande element i hotellet då den som ett lysande moln kommer att sammanbinda tre plan i entrévåningen.

måndag, 17 december 2012 20:54

Castellum investerar för 502 Mkr

alt
Revolversvarvaren 12 på Jägershillsgatan 18 Malmö är en av de större förvärven från Kungsleden som Briggen nu gör.

 

alt

Oden Ygg i centrala Uppsala passar väl in i Aspholmen Fastigheters bestånd.

 

alt

Claes Larsson, vd Aspholmen Fastigheter.

 

Castellum har via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden förvärvat 5 fastigheter och en tomträtt i Sollentuna, Botkyrka, Stockholm och Huddinge. Säljare var Kungsleden. (Se notis i dagens brev.) Förvärven består av 27 011 kvm, varav 20 933 kvm lager, 3 270 kvm kontor samt 2 808 kvm handel, och ligger till större delen i direkt anslutning till Brostadens befintliga bestånd. Investeringen uppgick till 214 Mkr netto, efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt. Uthyrningsgraden i beståndet är cirka 95 procent och tillträde sker innan årsskiftet.


I samma transaktion förvärvde Fastighets AB Briggen två fastigheter och en tomträtt i Malmö. De förvärvade fastigheterna består av 13 574 kvm varav 9 974 kvm kontor och 3 600 kvm lager. Tomträtten består av en outnyttjad byggrätt om cirka 9 000 kvm. Förvärven ligger i direkt anslutning till Briggens befintliga fastighetsbestånd och är fullt uthyrda. Investeringen uppgick till 168 Mkr netto, efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och tillträde sker innan årsskiftet.


Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat två fastigheter av Vasakronan i centrala Uppsala i direkt anslutning till bolagets befintliga bestånd. Fastigheterna består av 7 260 kvm kontorsyta och är uthyrda till cirka 60 procent. Investeringen uppgick till 120 Mkr netto, efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och tillträde har skett. 
 

I en kommentar till förvärvet säger Claes Larsson, vd Aspholmen Fastigheter, att Oden Ygg passar väl in i Aspholmen befintliga bestånd i Uppsala. Ett bestånd som bolaget tidigare har i fastigheten Dragarbrunn 20:4. Denna fastighet, om 10 200 kvm som Aspholmen förvärvade för drygt två år sedan från GE Capital Real Estate, ska byggas ut med 3 700 kvm i två etapper och de tomställda lokalerna om 5 500 kvm som fanns vid förvärvat, genomgår nu en ombyggnation.     


Därutöver medför förvärvet att Aspholmen får tillgång till ett större antal P-platser i dessa centrala kvarter.

alt
Kungsleden med vd Thomas Erséus gör på kort tid ännu en affär.

 

alt

 

DTZ Sweden och Patrik Kallenvret var kungsledens rådgivare i affären.

 

Kungsleden AB (publ) säljer sju fastigheter och två tomträtter för en total köpeskilling om cirka 380 Mkr efter avdrag för latent skatt men före transaktionskostnader. Försäljningspriset efter avdrag för latent skatt är i nivå med bokfört värde. Vinst mot anskaffningsvärde efter transaktionskostnader och avdrag för latent skatt uppgår till cirka 45 Mkr och kommer att ingå i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012. DTZ Sweden och Patrik Kallenvret var säljarens rådgivare.

 

Sex av fastigheterna ligger i Storstockholm och tre i Malmö. Fastighetsportföljen har en total uthyrningsbar area om cirka 40 500 kvm fördelat på 55 procent lager, 38 procent kontor och 7 procent butik. Tomträtten i Malmö är obebyggd. Försäljningen av fastigheterna gör att Kungsleden höjer sin prognos från tidigare kommunicerat 1 800 Mkr. Ny prognos för helåret 2012 uppgår till 1 850 Mkr. Castellum genom dotterbolagen Brostaden och Briggen är köpare och tillträde är planerat till de 21 december 2012.


– Jag är mycket nöjd med affären då vi säljer till ett bra pris och med en mycket god vinst. Det här är ett led i vår portföljoptimering och vi ser möjligheter i att hitta bättre avkastning. Fastigheterna är bra uthyrda och tiden för att sälja optimal, säger Kungsledens vd Thomas Erséus i en kommentar.

 

I en kommentar om försäljningen säger Patrik Kallenvret, vice vd DTZ Sweden:

 

– Marknaden för kommersiella fastighetstransaktioner, liksom möjligheter till finansiering, har förbättrats under det senaste kvartalet.

alt
Den 1 september 2011 flyttade hyresgästerna in i den nya fastigheten Väduren 9 på Tellusgatan i Lund.

 

SEB har etablerat en ny fastighetsfond, Domestica Bostäder AB. Nu är första förvärvet klart, Domestica tillträder som ny ägare av bostadsfastigheten Väduren 9 i Lund. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 125 miljoner kronor och säljare är Leif H Persson Holding AB.

 

– Det är glädjande att Domestica har genomfört ett första förvärv och fastigheten passar väl in med vår långsiktiga investeringsstrategi. Väduren är en välskött fastighet, med bra hyresgäster och ligger i ett attraktivt läge i Lund. Vi analyserar för närvarande flertalet investeringsmöjligheter, säger Aneli Cilic, portföljförvaltare på Domestica.

 

Fastigheten är belägen i Planetstaden i Lund, cirka 850 meter öster om Mårtenstorget. Den har en total uthyrningsbar area om cirka 5 520 kvadratmeter och består av 61 lägenheter samt 6 kommersiella lokaler.

Fastigheten har uppförts i två etapper, där en del uppfördes 2005 och resterande del uppfördes hösten 2011.


Genom fastighetsfonden Domestica erbjuds institutionella investerare en möjlighet att investera i företrädesvis bostadsfastigheter med bra lägen i tillväxtorter. Domestica Bostäder AB administreras och förvaltas av SEB.

alt
Danska 3XN vann tävlingen om ett nytt entréhus i Vällingby Parkstad i juni 2010.

 

Alecta har avtalat om att förvärva två fastigheter av Sveafastigheter i Vällingby Parkstad, vilka tidigare var Vattenfalls huvudkontor i Råcksta. Sveafastigheter, som köpte de två kontorsfastigheterna av tyska IVG år 2006 för 725 Mkr, ska bygga om dem till sammanlagt cirka 460 hyresrätter. Ombyggnationen startar direkt efter nyår och beräknas pågå fram till 2014. Catella och Kilpatrick Townsend har varit rådgivare åt Sveafastigheter, medan Falkenborn Advokatbyrå har varit rådgivare åt Alecta. Vad Alecta betalar för de två fastigheterna är inte publikt.

 

– Vi är mycket nöjda med att komplettera vår befintliga fastighetsportfölj med moderna hyresrätter i Stockholmsområdet och samtidigt vara en del av utvecklingen i Vällingby Parkstad. Att förvärva hyresrätter i bra skick och läge har länge varit en prioritering för oss så det känns väldigt bra att vi har kunnat slutföra denna affär, säger Fredrik Palm, chef fastigheter Sverige på Alecta.  

 

Vattenfall flyttade ut hela sin verksamhet i september och i januari 2013 startar ombyggnation av befintliga hus, viss rivning, planering av ny infrastruktur samt byggnation av nya hus.

 

Hela området kommer att få cirka 1 300 bostäder, fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, stadsradhus samt närservice, parkering, förskola och skola. Cirka 3 000 personer kommer att bo i området.

söndag, 16 december 2012 21:23

Carlsberg har flyttat in i Arenastaden

alt
Carlsberg har flyttat till Arenastaden, granne med sin sponsrade Friends Arena.

 

I dagarna har Carlsberg Sverige flyttat sitt huvudkontor från Ulvsunda till Arenastaden i Solna. Förutom Carlsbergs nya huvudkontor, om 2 700 kvm, inhyser stadsdelen sedan tidigare hyresgäster som Vattenfall, Nike och Egmont.

 

Carlsberg Sveriges nya huvudkontor i Arenastaden har Friends Arena som granne.  Grannskapet är passande eftersom Carlsberg är officiell partner till Friends Arena.


I stadsdelen öppnar även Quality Hotel Friends med 400 rum, attraktiva bostäder byggs, de första klara 2014 och hösten 2015 står Skandinaviens största shoppingupplevelse klart – Mall of Scandinavia.

alt
Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, har godkänt förvärvet av Hemsö.

 

alt

Kungsleden med vd Thomas Erséus såg till att bolagets egna kapital ökade med 850 Mkr.

 

Nu stärker Kungsleden sin likviditet genom att sälja sitt hälftenägande i Hemsö Fastighets AB till Tredje AP-fonden samtidigt som bolaget erhåller en återbetalning av ett aktieägarlån för en total köpeskilling om 3 320 Mkr. Priset för aktierna utgör 1 820 Mkr och återbetalningen av aktieägarlånet 1 500 Mkr. Kungsleden, som har haft flera vinstvarningar efter förlorade skattedomar, vilket lett till att totalt 3,2 Mdr kr står på spel om bolaget förlorar processerna. Kungsleden siktar på att vinna processerna, men bolaget har slopat utdelning för år 2012. I slutet på oktober föll aktien med över 20 procent sedan Thomas Erséus varnade för att pågående skattetvister leda till en likviditetseffekt om minus 3,2 Mdr kr.

 

Vid försäljningen till Tredje AP-fonden tecknar Kungsleden samtidigt ett avtal om att köpa 15 fastigheter, med ett betydande inslag av kontorsverksamhet, av Hemsö för en total köpeskilling om cirka 1 600 Mkr till en direktavkastning av 7,0 procent.

 

Pangea Property Partners och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit rådgivare.

 

Genom affären blir Hemsö till 100 procent ägt av Tredje AP-fonden. Priset på aktierna överstiger det bokförda värdet på aktieinnehavet med cirka 650 Mkr inklusive transaktionskostnader. Totalt ökar det egna kapitalet med cirka 850 Mkr efter bland annat en skatteeffekt om cirka 200 Mkr. Försäljningen påverkar det utdelningsgrundande resultatet för 2012 med cirka 1 500 Mkr.

 

Affären är en del i implementeringen av Kungsledens nya strategi vars huvuddrag kommunicerades i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet. Försäljningen är ett led i fokuseringen av affärsverksamheten mot helägda fastigheter i tillväxtregioner i Sverige. I och med affären ökar Kungsledens finansiella flexibilitet. Kungsleden kommer att i samband med en kapitalmarknadsdag i början av nästa år närmare beskriva hur frigjort kapital ska investeras inom ramen för den nya strategin.

 

Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och beräknas kunna slutföras under det första kvartalet 2013. Frånträde är beräknat till den 15 februari. Kungsleden kommer att kunna tillgodoräkna sig sin andel av förvaltningsresultatet i Hemsö fram till dess.

 

Försäljningen gör att Kungsleden höjer sin prognos från tidigare kommunicerat 300 Mkr till 1 800 Mkr. Efter beskedet om affären steg aktien med 8,3 procent till 36,50 kr. LE

alt
Jonathan Hull, CBRE.

 

Investeringarna i kommersiella fastigheter i Europa uppgick till totalt 28,3 miljarder euro under tredje kvartalet 2012. Det är en ökning med 14 procent jämfört med årets andra kvartal och i nivå med omsättningen under motsvarande kvartal ifjol. Det framgår av en rapport från CBRE.

 

Under de tre senaste åren har investeringsomsättningen uppvisat ett starkt säsongsmönster med en betydligt högre omsättning under avslutningen av året. CBRE förväntar sig att detta mönster upprepas även i år.

 

Enligt Jonathan Hull, Head of EMEA Capital Markets, CBRE, koncentreras kapital för närvarande främst till fastigheter vars egenskaper mest liknar obligationer. Därför är skillnaden mellan primära och sekundära objekt rekordstor. Därmed kan belöningen bli stor vid framgångsrik ompositionering av tillgångar genom aktiv kapitalförvaltning.

torsdag, 13 december 2012 22:41

Göteborg får högsta betyg av Moodys

alt
Moodys ger för sjunde året i rad Göteborgs Stad högsta kreditbetyg.

 

Kreditvärderingsinstitutet Moodys ger för sjunde året i rad Göteborgs Stad högsta betyg. Stark ekonomisk bas, bra finanser och bra budget- och riskkontroll ligger till grund för Moodys bedömning. Beskedet innebär goda möjligheter till fördelaktiga lån när staden står inför omfattande investeringar.

 

– Ju oroligare det är runt om i den finansiella världen, desto värdefullare är det med ett högt betyg, säger stadens finanschef Magnus Borelius, som därför värderar årets trippel-A högre än det som 2006 inledde den sjuåriga sviten.

 

– Vi förvaltar trots allt 20 Mdr kr i lån och lika mycket i finansiella derivat, fortsätter han.

 

Tidigare år har både Moodys och Standard & Poors’s uttryckt oro för Göteborgs beroende av några få stora industrier. Men i Moodys senaste kreditvärdering konstateras uppskattande att Göteborg fått en större tjänstesektor och ett bredare näringsliv.

 

Nästa vecka ska Standard & Poors’s presentera sin bedömning av Göteborgs ekonomiska situation.