13 november 2019

Redaktionen

tisdag, 29 oktober 2019 13:36

SBB: Kassaflödet ökade med 99 procent

 

I rapporten säger vd Ilija Batljan: ”För åren 2019-2021 är min bedömning att vi ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag.”

 

 


För årets första nio månader ökade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, hyresintäkterna till 1.400 Mkr (1.227). Driftsöverskottet steg till 903 Mkr (797) efter att kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 99 procent till 507 Mkr (255).

 

Förvaltningsresultatet steg till 508 Mkr (294). I förvaltningsresultatet ingick kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -130 Mkr (-80). De orealiserade värdeförändringar på fastigheter steg med 1.444 Mkr (890) varav orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingick med 65 Mkr (134). De realiserade värdeförändringarna avseende fastigheter minskade med -308 Mkr (14).


Periodens resultat steg till  1.337 Mkr (999) efter avdrag för uppskjuten skatt om -137 Mkr (-188) och aktuell skatt om -52 Mkr (-17), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,41 kr (1,24) före utspädning.

 

Fastighetsportföljens värde ökade med 5,6 Mdr kr under perioden till 30,8 Mdr kr (25,2). Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9.914 Mkr (8.736), motsvarande 13,11 kr (11,55) per aktie. SBBs snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,49 procent till 1,75 procent.

I balansen ökade anläggningstillgångarna till 33.508 Mkr (26.559) samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 24.924 Mkr (14.168), medan de kortfristiga skulderna minskade till 2.896 (3.063). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 15.940 Mkr (9.852). Soliditeten blev oförändrat 36 procent med en räntetäckningsgrad som steg till 2,4 gånger.

I en kommentar till rapporten säger vd Ilija Batljan:
– Tredje kvartalet 2019 blev SBBs bästa kvartal någonsin med avseende på förvaltningsresultatet som fördubblades mot året före. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 99 procent och justerat för engångseffekter för bland annat återköp av dyra lån landar kassaflödet för niomånadersperioden på 657 Mkr (335). Under de första nio månaderna har vi påbörjat renoveringar av 476 lägenheter och för ytterligare 232 lägenheter, som är uppsagda, har avtal tecknats för renovering med start under fjärde kvartalet. Under de första nio månaderna gjordes transaktioner för cirka 16 Mdr kr. Transaktionerna fortsätter att bidra starkt till resultatet. Även fastighetsutveckling fortsätter leverera starkt. SBB hade per den 30 september 2019 utvecklingsprojekt i olika detaljplanefaser om totalt cirka 1,02 miljoner kvm BTA.

– Vi fokuserar på att uppnå BBB+ rating under de närmaste 12 månaderna, vilket är en förutsättning för stark tillväxt. Vår stärkta finansiella ställning blir ännu tydligare när vi visar att vår snittränta i slutet av det tredje kvartalet var 1,75 procent jämfört med 2,5 procent ett år tillbaka i tiden. Vår justerade intjäningsförmåga på rullande 12-månaders basis var i slutet av tredje kvartalet 1.141 Mkr, motsvarande en ökning med 48 procent från 770 Mkr i slutet av 2018.

– För åren 2019-2021 är min bedömning att vi ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. SBBs tillväxtresa underlättas av att SBBs B- och D-aktier handlas i large cap-segmentet på Nasdaq Stockholm sedan 20 september i år och den kan stärkas ytterligare genom en inkludering i FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index, som jag tror kan bli verklighet redan i samband med nästa revidering av indexet den 5 december 2019.

 

SKB har tilldelats en markanvisning som innebär att Nacka får 100 nya kooperativa hyresrätter på Henriksdalsbacken i Nacka. Henriksdalsbacken är en del av programområdet för Henriksdal och är områdets första etapp. Detaljplanen omfattar cirka 450 bostäder, en förskola, ett offentligt torg och lokaler i bot­tenvåningen.

 

 

SKB har utsetts av Nacka kommun till ankarbyggherre för den första etappen av stadsutvecklingsområdet i Henriksdal. Samtidigt har SKB tilldelats en markanvisning som innebär att Nacka får 100 nya kooperativa hyresrätter.

Som ankarbyggherre ska SKB ta fram en detaljplan tillsammans med kommunen, bistå med kompetens samt säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande för området.

– Vi är mycket glada att med fokus på långsiktighet, ta rollen som ankarbyggherre i attraktiva Nacka och få bidra med stöd och kunskap för en hållbar stadsutveckling. Det är extra glädjande att vi också ska bygga 100 kooperativa hyresrätter, säger Eva Nordström, vd för SKB.

– Jag är väldigt glad att så många företag vill vara med och göra Nacka trevligare och det finns stor efterfrågan på både radhus och hyresrätter. Vi har aldrig fått in så många anbud i en markanvisningstävling tidigare, så uppenbarligen lockar den framtidstro som finns hos oss, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka och han avslutar:

 

– SKB är en stabil aktör, har en utvecklad förvaltning, bygger fastigheter för att hålla länge och kan tillföra viktiga erfarenheter från tidigare projekt som ankarbyggherre. Den kooperativa hyresrätten är också en intressant upplåtelseform som ännu inte är så representerad i Nacka.

Genom byggandet av 100 kooperativa hyresrätter, får Henriksdal en ny upplåtelseform och en varierad och nyskapande bebyggelse. Med höga krav på arkitektur och kreativitet ska byggnationen utformas med respekt för befintlig bebyggelse och natur samtidigt som den ska tillföra något nytt i stadsbilden.

– Vi är vana vid att arbeta i komplexa stadsbyggnadsprocesser och har sedan 1916 blivit en erfaren och stabil byggherre som utan undantag bygger hållbart för att förvalta bostäderna i egen regi. Vi har aldrig sålt en fastighet och tänker alltid kvalitet i både material och boendemiljö, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef SKB.

Ett detaljplaneprogram för Henriksdal antogs i januari 2018 och omfattar 1.600-1.900 nya bostäder, ett skolområde, nya förskolor, kontor och handel. Henriksdalsbacken är en del av programområdet för Henriksdal och är områdets första etapp. Detaljplanen omfattar cirka 450 bostäder, en förskola, ett offentligt torg och lokaler i bot­tenvåningen.


Fakta om den första markanvisningen vid Henriksdalsbacken: Markanvisningen gäller 10.000 kvm BTA bostad och 1.000 kvm BTA lokal. Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt. Marken upplåts med tomträtt och den årliga tomträttsavgälden är fastställd till 214 kr/kvm BTA under de första tio åren. Hela detaljplanen omfattar cirka 45.000 kvm BTA bostäder. Övrig kvartersmark kommer att markanvisas i ett senare skede.

tisdag, 29 oktober 2019 12:02

Ny restaurang till Skanskas Citygate

 

Byggnationen av Citygate, omfattande 42.000 kvm i Göteborg, med 36 våningar om 144 meter, är i full gång. Nu har Compass Group avtalat med Skanska om ett restaurang-, café- och servicekoncept på 1.510 kvm i Citygates entréplan.

 

 

Skanska har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Compass Group i kontorshuset Citygate i Göteborg om ett restaurang-, café- och servicekoncept om 1.510 kvm.

 

Compass Group är en ledande operatör inom matupplevelser och service. På Citygates entréplan kommer både restaurang och café fokusera på hälsosamma och ekologiska val. Compass Group kommer även att sköta driften av frontdesk med ett fullservicekoncept anpassat för Citygates hyresgäster. Restaurangen beräknas öppna i samband med att de första hyresgästerna flyttar in sommaren 2022.

– Det här är ett jättespännande projekt, i vilket vi jobbar tätt ihop med Skanska för att skapa ett koncept kring mat och dryck som skall höja helhetskänslan för alla hyresgäster i Citygate. Vi fokuserar tydligt på hållbarhet och miljö i hela vår leverans, säger Henrik Strinning, vd, Compass Group Sverige.

Citygate kommer att WELL-certifieras. WELL är baserat på medicinsk och vetenskaplig forskning och utgår från hur den byggda miljön påverkar oss människor. Dessutom kommer byggnaden att miljöcertifieras enligt LEED.

– Vi är mycket glada över att i detta tidiga skede av projektet kunna utveckla ett restaurang- och servicekoncept tillsammans med Compass Group, vilket skapar bra förutsättningar för vårt fortsatta uthyrningsarbete. Vi fortsätter att arbeta på Citygates servicekoncept för att göra det möjligt att skapa den mötesplats och destination vi eftersträvar, säger Camilla Skogsberg, uthyrningsansvarig, Skanska Fastigheter Göteborg.  

Byggnationen av Citygate, på 36 våningar och 144 meter, är i full gång. Citygate får en total uthyrningsbar yta om cirka 42.000 kvm. Projektet tar ett omfattande socialt ansvar där en hållbarhetsplan har arbetats fram tillsammans med Göteborgs stad. Med pågående aktiviteter som till exempel samarbeten med skolor, läxhjälp och mentorskap.

 

Utöver nybyggnationen om 32.000 kvm omfattar Akademiska Hus investering även en ombyggnation av cirka 2.000 kvm av den befintliga Medicinarelängan på Campus Medicinarberget i Göteborg. Bild: Kanozi Arkitekter.

 

 

Akademiska Hus satsar cirka 1,8 Mdr kr i en helt ny byggnad som gör det möjligt för Göteborgs universitet att samla stora delar av sin verksamhet inom den naturvetenskapliga fakulteten på en och samma plats. Byggnaden blir också en viktig pusselbit för att fortsätta utvecklingen på Medicinareberget.

Med den nya byggnaden påbörjas en förtätning av den södra delen av Medicinareberget i syfte att skapa ett sammanhängande campus med stärkta kopplingar mellan Naturvetenskapliga fakulteten och medicinsk utbildning och forskning vid Sahlgrenska akademin. Utöver nybyggnationen om 32.000 kvm omfattar Akademiska Hus investering även en ombyggnation av cirka 2.000 kvm av den befintliga Medicinarelängan. Totalt gör satsningen det möjligt för cirka 3000 studenter och 500-600 medarbetare inom institutionerna för biologi och miljövetenskap, kemi och molekylärbiologi, marina vetenskaper samt fakultetskansliet för naturvetenskap att lämna sina nuvarande lokaler och för första gången samlas på en gemensam plats.

– Genom att skapa en fysisk närhet mellan naturvetenskaplig och medicinsk utbildning och forskning stärker vi området life science ytterligare. Tvärvetenskapliga miljöer möjliggör spännande forskningssamarbeten. Jag ser fram emot att se den nya byggnaden på Medicinareberget om några år, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Nybyggnationen ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitetets framtida behov.


– Tillsammans med Göteborgs universitet vill vi öka Medicinarebergets attraktivitet och skapa en inspirerande miljö för möten, där utbildning, forskning och samverkan inom life science stärks och utvecklas, säger Åsa Henninge, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Ny- och ombyggnationen planeras att starta i december 2019 och vara klar våren 2023.

– Naturvetenskapen vid Göteborgs universitet stärks genom att stora delar av verksamheten samlokaliseras. Vi får en större synlighet och bättre möjligheter att samarbeta och samutnyttja lokaler och avancerad utrustning inom både forskning och utbildning. Närheten till våra kollegor vid Sahlgrenska akademin är en framgångsfaktor som ger oss bättre förutsättningar att tillsammans lösa framtidens utmaningar för människor och miljö. Vi vill att Göteborg ska vara ett självklart val för framtidens studenter och forskare, säger Göran Hilmersson, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten.

tisdag, 29 oktober 2019 11:12

Colliers etablerar padelcenter i Borås

 

PDL Group AB etablerar en padelhall om 4.450 kvm i Viared i Borås. Det är företagets trettonde padelhall i Sverige.


Colliers International har varit rådgivare vid uthyrningen av en yta om om 4.450 kvm i Viared i Borås. Tillträdande hyresgäst är PDL Group AB som i och med detta etablerar sin trettonde padelhall i Sverige. Padelhallen på Viared, som beräknas öppna hösten 2019, kommer att ha 10 banor och är en utav två hallar som PDL Group kommer att öppna i Borås. Hyresvärd är Pro Imp AB.

Henrik Söderberg, vd för grundare av PDL Group, säger:
– Vi har letat efter möjligheten att öppna padelcenter i Borås en längre tid men har inte hittat fastigheter med rätt förutsättningar för än nu. Efterfrågan på padel är stor runt om i landet, så även i Borås. Hallarna vi öppnar i Borås har strategiskt bra lägen utmed RV40 med stort upptagningsområde, något vi tittar mycket på när vi diskuterar etableringar.

Ansvarig projektledare på Colliers International har Rozana Eriksson Yevno varit.

tisdag, 29 oktober 2019 11:01

Humlegårdens intäkter ökade till 990 Mkr

 

– Vi levererar en fortsatt stabil tillväxt i förvaltningsresultatet, som ökar med 18 procent, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården.


Den positiva utvecklingen bibehålls när Humlegården summerar årets första nio månader. Förvaltningsresultatet ökade med 18 procent, nettouthyrningen uppgick till 66 Mkr och hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med 27 procent i genomsnitt.  Under perioden steg hyresintäkterna till 990 Mkr (903), en ökning med 10 procent. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5 procent (5) till följd av ökade hyresnivåer vid omförhandlingar och uthyrningar samt fastighetsskatteökning på grund av omtaxering.

Uthyrningsgraden var 91,4 procent (93,2). Förändringen avser främst lokaler där avflyttning ägt rum och ytorna har blivit uthyrda på nytt, men där de nya hyresgästerna tillträder först efter periodens utgång.

Driftöverskottet uppgick till 745 Mkr (670), en ökning om 11 procent. I jämförbart bestånd var ökningen 5 procent (6). Överskottsgraden steg till 75,3 procent (74,2).

Finansnettot minskade till -111 Mkr (-135) vilket är en förbättring med cirka 18 procent jämfört med samma period föregående år, trots att räntebärande skulder har ökat.
Periodens resultat efter skatt uppgick till 982 mkr (1 533).

Humlegårdens ambition är att all finansiering skall vara grön senast år 2021 och vid periodens slut uppgick andelen till 56 procent. Efter periodens utgång har ytterligare 2.000 Mkr i gröna obligationer emitterats, vilket innebär att andelen grön finansiering nu uppgår till 65 procent.

 

Under de senaste 12 månaderna har lån om 9.538 Mkr refinansierats via Humlegårdens MTN-program, företagscertifikatprogram samt nya banklån. Den genomsnittliga kapitalbindningen har ökat från 2,8 år till 4,0 år, liksom den genomsnittliga räntebindningen som ökat från 3,4 år till 4,2 år. Risknivån i skuldportföljen har därmed sjunkit.

 

Räntetäckningsgraden uppgick till 6,3 gånger (5,0) och nettoskuld/ebitda minskade till 8,9 gånger (9,7). Bolagets policy är att nettoskuld/ebitda inte varaktigt bör överstiga 13 gånger. Belåningsgraden har minskat och uppgick till 32,5 procent (35,1). Bolagets policy är att belåningsgraden inte varaktigt bör överstiga 50 procent. Andelen obelånade fastigheter uppgick till 61 procent. Fastighetsbeståndet har inte marknadsvärderats per kvartalsskiftet.

I en kommentar till niomånadersrapporten säger Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter:
– Vi levererar en fortsatt stabil tillväxt i förvaltningsresultatet, som ökade med 18 procent. Flera framgångsrika nyuthyrningar har resulterat i en nettouthyrning om 66 Mkr. Vi noterar även att omförhandlade hyresnivåer har ökat med i genomsnitt 27 procent. Perioden har varit händelserik och det strategiskt viktiga förvärvet vid Gärdet samt vårt deltagande i det nybildade Centrum för AMP tillhör höjdpunkterna. En av de mest centrala frågorna för vår bransch just nu är digitaliseringen, där vi har ett stort fokus framåt på att stärka både vårt hållbarhetsarbete och kunderbjudande genom att nyttja de möjligheter som utvecklingen skapar.


 

Anders Börjesson blir tillförordnad vd på Telge Fastigheter efter LiseLott Nilsson.


Anders Börjesson går in som tillförordnad vd på Telge Fastigheter efter LiseLott Nilsson. Han har arbetat länge i Telgekoncernen och i Telge Fastigheter, senast som strategisk projektledare. Han tillträder den 1 november.

– Jag är glad att Anders har tackat ja till att leda Telge Fastigheter under tiden tills den ordinarie vd:n är på plats. Det är en trygg förstärkning eftersom Anders känner både Telge Fastigheter, Telgekoncernen och kommunförvaltningen mycket väl och har lång erfarenhet från olika ledande roller. Det här är en mycket bra lösning, säger Lars Greger, styrelseordförande Telge Fastigheter.

Anders Börjesson har arbetat på Telge Fastigheter sedan 2013, senast i rollen som strategisk projektledare. Han har även vikarierat på ledande poster inom bolaget, bland annat som vd och ekonomichef och ingått i ledningsgruppen. Han har även en lång karriär inom Telge Nät bakom sig där han bland annat har varit affärsområdeschef och VA-chef.

– Det är naturligtvis hedrande att få det här förtroendet och min förhoppning är att jag kan bidra till kontinuitet och stabilitet tills den nya vd:n är här. Jag ska göra mitt bästa under den här perioden och jag är glad att få göra det tillsammans med alla kunniga och engagerade medarbetare, säger Anders Börjesson.

Rekryteringen av en ordinarie vd påbörjas omgående. Anders Börjesson tillträder som tillförordnad vd den 1 november.

 

Two Drydock, kommer att bli ett 13 våningar högt, 21.400 kvm stort kontorshus, som innefattar cirka 800 kvm detaljhandelsytor. Kontorsbyggnaden förväntas vara färdigställd under det första kvartalet 2020.


Skanska har tecknat ett 11-årigt hyresavtal med Interpublic Groups dotterbolag MullenLowe and Mediahub för cirka 10.600 kvm i Two Drydock i Boston, USA. Media- och pr-byrån som kommer att etablera sitt nya amerikanska huvudkontor i Skanskas utvecklingsprojekt förväntas flytta in i Two Drydock under det tredje kvartalet 2020. Kontorshuset är nu uthyrt till 72 procent.

Two Drydock kommer att bli ett 13 våningar högt, 21.400 kvm stort, kontorshus som innefattar cirka 800 kvm detaljhandelsytor. Byggnaden, som siktar på att erhålla certifieringarna LEED Gold och Fitwel, kommer att erbjuda hyresgästerna en takterrass och bekvämligheter som ett modernt fitnesscenter samt konferens- och loungeutrymme med panoramautsikt över Bostons hamn och stadens silhuett. Byggnaden kommer också att rymma cykelgarage och parkeringsplatser.

Skanska inledde konstruktionen av Two Drydock under det andra kvartalet 2018 och kontorsbyggnaden förväntas vara färdigställd under det första kvartalet 2020.

Sedan 2009 har Skanska investerat mer än 2 miljarder dollar, cirka 19,4 miljarder kronor, i kontors- och flerfamiljsprojekt i USA, bland annat huvudkontor till Waste Management Inc, Bank of America, Brooks Sports, PricewaterhouseCoopers och Tommy Bahama.

måndag, 28 oktober 2019 11:39

NCC ökade resultatet till 467 Mkr

 

Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.För årets tre första kvartal redovisade NCC ett resultat efter skatt som steg till 467 Mkr (-910). Orderingången ökade till 44.340 Mkr (44.093). Resultat efter finansiella poster förbättrades till 545 Mkr (-1.078).


Koncernens balansomslutning uppgick per den 30 september till 32.586 Mkr (28.574). De räntebärande skulderna ökade under Q3 till 8.124 Mkr (4.169). Under perioden sjönk soliditeten till 7 procent (11).

– NCC:s resultat förbättras i den takt som kan förväntas från den nya bas vi fick efter förra årets omfattande genomlysning. Vi ser att åtgärdsprogrammet som sjösattes har avsedd effekt, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

måndag, 28 oktober 2019 11:18

Erik Öhrling, ny vd för Lulebo

 Rekryteringen av Erik Öhrling, 47 år (bilden), innebär att han tar över ledningen av Luleås allmännyttiga bostadsföretag under andra halvan av januari 2020.

 

Han kommer som närmast kommer från posten som vd för det kommunalt ägda renhållningsbolaget Lumire.

 

– Rekryteringsgruppen, som har bestått av mig själv samt ytterligare tre ledamöter i bolagets styrelse, har haft en tuff men rolig uppgift, säger Kent Ögren, styrelseordförande i Lulebo, och han fortsätter:

– Vi har jobbat snabbt och effektivt, med sökaren inställd på ett tydligt mål, och vi är förstås mycket glada och nöjda över att kunna berätta att vi nu har en överenskommelse med en erfaren och driven person som gillar utmaningar och som passar perfekt för jobbet! Lulebo står inför en period som, bland annat, kommer att kännetecknas av omfattande underhållsarbeten. Erik och hans bakgrund och tidigare erfarenhet av exempelvis underhållsfrågor, kommer att bli en stor tillgång för bolaget i detta arbete.

Erik Öhrling är civilingenjör väg och vatten från Luleå Tekniska Universitet år 1997. Han är certifierad expert inom området underhåll. Han är vd för Lumire sedan den 1 september 2015.

 

Tidigare har Erik Öhrling varit  produktionschef vid BillerudKorsnäs AB i Karlsborgsverken med ansvar för hela produktionsprocessen, från virkesintag, via massa- och pappersproduktion till utlastning.