18 september 2019

Redaktionen

torsdag, 05 september 2019 09:44

Skanska säljer i Polen för cirka 2,3 Mdr kr

 

Skanska har nyligen färdigställt kontorsbyggnaden Nowy Targ i Wroclaw, som är Polens fjärde största stad med cirka 650.000 invånare, belägen i sydvästra Polen vid floden Oder.

 

 

 

Skanska har sålt tre kontorsbyggnader i Wroclaw och Krakow, Polen, till fastighetsfonder som hanteras av Credit Suisse Asset Management Global Real Estate för cirka 2,3 Mdr kr. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Europa under tredje kvartalet 2019.

 

Försäljningen omfattar projektet Nowy Targ i Wroclaw samt två byggnader i kontorskomplexet High5ive i Krakow. Den totala uthyrningsbara arean omfattar 60.300 kvm. Alla tre kontorsbyggnader förväntas nå upp till kraven för att tilldelas certifikat för LEED Platinum samt Building without Barriers.

 

Byggandet av Nowy Targ-projektet har precis avslutats. Beräknat tillträde till Nowy Targ är planerad till det fjärde kvartalet 2019 och det första kvartalet 2020 för byggnaderna i High5ive-komplexet.

 

 

Jonas Grandér, vd och grundare av Nordika.

 

Nordika Fastigheter har tagit in över 1 miljard kronor i eget kapital till Nordika III. På mindre än ett år har Nordika III investerat mer än en tredjedel av kapitalet i två separata transaktioner. Dessa två investeringar har sedan tillträdet mer än dubblats i värde. Nordika beslutade att stänga för ytterligare kapital i förtid då intresset var stort och kapitalanskaffningsmålet hade uppnåtts.

 

I likhet med tidigare Nordika-bolag kommer Nordika III att investera i fastigheter och fastighetsbolag där Nordika kan vara med och driva förändring och skapa mervärde över tid. Strategin kommer även denna gång kompletteras med förvärv av rena förvaltningsfastigheter som ger stabila kassaflöden. Investeringsmandatet inkluderar ett brett spektrum av fastighetstillgångar i hela Norden.

 

Nordika har sen starten år 2011 genomfört 17 förvärv till ett fastighetsvärde om cirka 6 miljarder och sålt fastigheter för cirka 2,5 miljarder, vilka genererat en hög riskjusterad avkastning. I den senaste rankingen av Preqin, hamnade Nordika på en global 3:e plats baserat på realiserad avkastning i segmentet value add.

 

Jonas Grandér, vd och grundare av Nordika, kommenterar:

– Vi är glada att våra investerare ger oss förnyat mandat att fortsätta driva vår verksamhet med den inslagna strategi vi valt. I princip samtliga ägare i Nordika II har förnyat mandatet och dessutom ökat sin allokering till Nordika III vilket vi uppskattar något enormt. Det är lite av ett kvitto på att det vi gör är bra och uppskattas av våra ägare.

 

Nordika, som är ett onoterat svenskt fastighetsbolag, ägs primärt av institutioner från norra Europa. Fokus ligger på investeringar främst i Sverige och Finland med flexibilitet att investera i Danmark och Norge. Sedan starten 2011 har Nordika förvärvat och förvaltat fastigheter till ett värde av 6 miljarder kronor och även förvärvat en betydande andel i det noterade fastighetsbolaget Amasten som idag har ett underliggande fastighetsvärde om 7 miljarder kronor.

 

 

onsdag, 04 september 2019 14:05

Klart för 2.200 bostäder i Barkarbystaden IV

 

Vy mot det stora torget där Barkarbystadens västra tunnelbaneuppgång kommer att ligga. Här blir stadslivet som mest intensivt med kontor, handel, restauranger och annan service. Visionsbild: Tovatt 2019


 

Detaljplanen för den fjärde etappen i expansiva Barkarbystaden har vunnit laga kraft. Det är här som Barkarbystadens tunnelbanestation med två uppgångar ska byggas tillsammans med 2.200 bostäder, 35.000 kvm kontor och kommersiella lokaler samt förskolor, parker och torg.

 

Området kommer tack vare den nya tunnelbanan att ha ett mycket bra läge för kontor och bra förutsättningar för kommersiella lokaler.

 

– Den här detaljplanen är viktig för stadslivet i Barkarbystaden och tunnelbanans utbyggnad. Kvarteren i området får ett fantastiskt läge med handel, restauranger, service och hög tillgänglighet med tunnelbanan i direkt anslutning. Här ska vi bygga en levande, attraktiv, modern och hållbar stadsmiljö med den medvetna människan i centrum, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Detaljplanen omfattar i korthet:
1. Tunnelbanestation Barkarbystaden med två uppgångar. 2. Cirka 2.200 bostäder. 3. 35.000 kvm lokaler för kontor, handel och service. 4. Möjlighet till tre förskolor med fina lek- och utemiljöer. 5. Parker och torg.

 

I området finns spår från Barkarbyfältets tid som flygplats. Bland annat bevaras den gamla landningsbanans läge och delar av den blir gågata och rekreationsyta i den nya stadsbilden. I de mest centrala delarna vid tunnelbanans entréer och längs med huvudstråken planeras för tätare och högre bebyggelse som sedan trappar ner i våningsantal och öppnar sig med en grönyta i mötet med befintlig villabebyggelse i Kyrkbyn.

Under 2020 börjar infrastruktur att byggas och den nya tunnelbanan kan påbörja sina arbeten i området. Under 2021 börjar de första kvarteren att byggas inom det aktuella detaljplaneområdet.

Barkarbystaden
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14.000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.


 

Johan Magnusson fick avgå som vd för Första AP-fonden den 2 september, efter han gjort otillåtna privata aktieköp i John Mattson i samband med börsintroduktionen den 5 juni i år.

 

Nu har Första AP-fonden meddelat bakgrunden till varför vd Johan Magnusson omedelbart fick lämna befattningen som vd den 2 september (se länk). Orsaken var att han hade brutit mot fondens interna regelverk.  Den händelse som styrelsen anser att Johan Magnusson har brutit mot i strid mot fondens interna regelverk om innehav och handel med finansiella instrument, skedde då Första AP-fonden under våren gick in som ankarinvesterare med cirka 8 procent av samtliga aktier i ett erbjudande inför börsintroduktionen av John Mattson samtidigt som Johan Magnusson gjorde privata köp och fick tilldelning i erbjudandet för introduktionen av John Matsson på börsen. Under den första handelsdagen på börsen den 5 juni gick aktiekursen i John Mattson upp med cirka 12 procent till 102 kr under hög omsättning. I erbjudandet inför noteringen var priset 90 kronor per aktie till ett sammanlagt värde om 3.030 Mkr. Se länk.

 

Första AP-fonden har nu publicerat ett styrelseprotokoll från den 30 augusti där det heter: ”Styrelsen beslutade att säga upp Johan Magnusson avtalsenligt per den 2 september med 18 månaders uppsägningstid samt arbetsbefria honom med omedelbar verkan. Styrelsen beslutade att utse fondens chefsjurist Teresa Isele som tillförordnad vd.”

 

Första AP-fonden anser att compliance-funktionen medförde att Johan Magnussons köp i John Mattson stod i strid med regelverket som förbjuder en anställd att utnyttja kunskap om fondens placeringar eller handla i finansiella instrument där fonden för tillfället gör eller inom kort kan förväntas göra affärer för fondens räkning, där sådan kunskap finns. Regelverket förbjuder också en anställd som har rätt att lägga order för fondens räkning att samtidigt eller i omedelbar anslutning lägga order för egen räkning. Agerandet är heller ej i linje med fondens ”Värdegrund och etikpolicy” och ”Policy för hantering av intressekonflikter”.

 

Första AP-fondens styrelseordförande Urban Hansson Brusewitz uppmärksammades om Johan Magnussons affärer under sommaren, och vid det ordinarie styrelsemötet den 30 augusti beslutade styrelsen att entlediga Johan Magnusson med omedelbar verkan.

 

 

 

Magnus Nordholm är CEO för Fredensborg AS och tillförordnad CFO för Heimstaden.

 


Heimstaden har emitterat hybridobligationer om 1 Mdr kr på den nordiska kapitalmarknaden, vilket innebär att den totala utestående volymen är 3 Mdr kr under rambeloppet om 5 Mdr kr. De nya hybridobligationerna emitterades till ett pris om 102 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 545 räntepunkter till första inlösendagen. Hybridobligationslånet har en evig löptid där Heimstaden har en första refinansieringsmöjlighet om cirka 5 år.

 

Heimstaden avser att ansöka om att hybridobligationerna ska tas upp till handel på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List.

 

Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.

 

Catena har i samband med tecknandet av de nya hyresavtalen för ICA i Kungälv, Järfälla och Borlänge, förbundit sig för investeringar om 55 Mkr.


Catena har tecknat avtal med ICA Fastigheter om att förlänga hyresavtal i Kungälv, Järfälla och Borlänge. Förlängningarna avser hyresavtal om totalt cirka 107.000 kvm för lokaler i fastigheterna: Fördelaren 1 i Kungälv, Slammertorp 3:3 i Järfälla och Planeraren 2 i Borlänge.

 

Förlängning sker med fem år i Kungälv, sju år i Järfälla och åtta år i Borlänge. I samband med tecknandet av de nya hyresavtalen har Catena förbundit sig för investeringar om 55 Mkr i fastigheterna.

– ICA är en viktig kund med stora volymer och hög förändringstakt. Vi är mycket glada att ICA väljer att fortsätta samarbetet med Catena och vi ser fram emot att utvecklas vidare tillsammans,  säger i en kommentar Maths Carreman, Catenas regionchef i Stockholm.

 

onsdag, 04 september 2019 09:19

Wihlborgs bygger anläggning åt Veho Bil

 

Fastigheten Sunnanå 12:54 på Stora Bernstorp i utkanten av Malmö, ska byggas om av Wihlborgs till en ny anläggning för service och försäljning för Veho Bil. Fotograf: Wennström & Lundquist arkitekter

 


Wihlborgs har tecknat avtal med Veho Bil Sverige AB om att bygga en ny bilanläggning på Stora Bernstorp i utkanten av Malmö.Veho Bil är Nordens största återförsäljare av Mercedes-Benz. Anläggningen som Wihlborgs nu ska bygga blir Veho Bils första i Skåne och ska användas för försäljning och service av lastbilar och bussar. Wihlborgs färdigställde 2018 en liknande anläggning till tyska MAN i samma område.


Den nya anläggningen omfattar 2.950 kvm och byggs på fastigheten Sunnanå 12:54. Veho Bil kommer att hyra lokalerna tillsammans med 14.600 kvm tomtyta på ett 15-årigt hyresavtal. Investeringen uppgår till 87 Mkr och avkastningen beräknas till 7 procent. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och inkluderar också en solcellsanläggning. Entreprenör är Servicekuben och byggstart sker inom kort. Inflyttning planeras till hösten/vintern 2020/2021.

 

– Stora Bernstorp har ett utmärkt läge för verksamheter som behöver snabb access till de stora transportlederna. Vi uppskattar att Veho Bil är en långsiktig aktör och är förstås glada att kunna hjälpa dem att skapa ett nytt toppmodernt servicecenter. Wihlborgs har stort fokus på hållbarhet och därför är det extra glädjande att vi och Veho Bil delar ambitionen att skapa en så energieffektiv byggnad som möjligt, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

 

– Veho Bil är sedan 2013 exklusiv återförsäljare för Mercedes och har under de senaste åren expanderat och stärkt sin position inom Mercedes lastbilar. När sedan möjligheten kom att expandera i södra Sverige så var vi inte sena med att visa vårt intresse. Mercedes hade redan kommit långt i sina planer tillsammans med Wihlborgs så vi tog vid där de tidigare diskussioner avslutats. Vi och våra kunder ser verkligen fram emot att komma till en helt ny anläggning anpassad för lastbilsbehov, säger Metin Basberber, vd för Veho Bil Sverige AB.

 

 

 

Fastigheterna Bremen 4 och Bremen 2, på Tegeluddsvägen, på Gärdet i Stockholm, omfattar tillsammans drygt 60.000 kvm. Båda fastigheterna är fullt uthyrda, framförallt till Länsförsäkringar. Fastigheterna ligger intill TV4 huset.

 

 

 

Humlegården har förvärvat kontorsfastigheterna Bremen 2 och Bremen 4 på Gärdet i Stockholm. Säljare är Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Sak.

 

Förvärvet innebär att Humlegården utökar sin totala fastighetsportfölj med drygt 60.000 kvm uthyrningsbar yta, i ett av Stockholms mest intressanta områden. Fastigheterna är en attraktiv sammanhängande förvaltningsenhet som ligger i ett mycket bra kommunikationsläge vid Gärdets tunnelbanestation.

 

Bremen 2 på Tegeluddsvägen 11-13 har en total uthyrningsbar area om cirka 36.500 kvm och är fullt uthyrd till Länsförsäkringar. Den intilliggande Bremen 4 på Tegeluddsvägen 15-23 har en uthyrningsbar yta om cirka 23.400 kvm. Även denna fastighet är fullt uthyrd. Här återfinns idag ett flertal hyresgäster varav länsförsäkringsgruppen är den största. Fastigheterna är certifierade enligt BREEAM In-Use, Very Good.

 

Humlegården har förvaltat fastigheterna på uppdrag av Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Liv sedan i början av 2000-talet. Länsförsäkringar har i samband med försäljningen tecknat nya hyresavtal på 10 respektive 5 år. Humlegården tillträder fastigheterna den 1 november 2019.

 

– Stockholm växer och vi ser stor potential i området som omfattar Gärdet och Värtahamnen. Vi fokuserar på attraktiva lägen med närhet till spårbunden kollektivtrafik, där vi kan erbjuda lokaler, service och ett sammanhang som bidrar till våra kunders verksamheter. Detta förvärv är därmed helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården.

 

Transaktionen har skett på marknadsmässiga villkor. I samband med förvärvet har parterna inhämtat en så kallad fairness opinion av extern part för att säkerställa transaktionens affärsmässighet.


I en kommentar kan sägas att transaktionens värde är stort, möjligen cirka 3,7 Mdr kr. I december 2017 köpte Humlegården Dykaren 10, om 8.900 kvm på Kungsholmen och Härden 10, om 24.300 kvm i Vasastan av Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (LF Liv). Se länk. Dessa fastigheter om totalt cirka 33.200 kvm kostade cirka 2 Mdr kr, motsvarande ett pris per kvm 60.241 kr/kvm och jämför vi detta pris med Humlegårdens förvärv av 60.000 kvm kontor på Gärdet, blir priset minst 3,6 Mdr kr. SF

tisdag, 03 september 2019 13:28

Profi säljer hela Bredden till Alecta

 

Bredden ska växa till en stor stadsdel i Upplands Väsby med bostäder för flera tusen människor. Profi Fastigheter har engagerat sig aktivt i framtagandet av en ny detaljplan. Byggstart är beräknad till 2020 och den färdiga stadsdelen bedöms stå helt klar år 2030. Visionsbild av Strategisk Arkitektur

 

Alecta köper Bredden (före detta InfraCity) omfattande 200.000 kvm, i Upplands Väsby. Alecta var sedan 2017 ägare till 33 procent av aktierna i Bredden. I affären var Pangea Profis rådgivare. Även efter försäljningen ska Profi var en aktiv förvaltare av Bredden.

 

Profi köpte i mars 2013 hela InfraCity av Orion European 2 Investment Sarl, en fastighetsfond som förvaltas av Orion Capital Managers. Köpeskillingen var inte publik, men den har skattats till cirka 1,8 Mdr kr. Vasakronan sålde InfraCity, då omfattande 190.000 kvm, med hög vakansgrad i oktober 2005 för 1,4 Mdr kr.

 

Försäljningen av Bredden sker lämpligt eftersom det knappast finns några vakanta handelsytor att hyra, enligt Mathias Björkman, chef aktiv förvaltning på Profi Fastigheter. Se länk. Att Bredden är nu fullt uthyrd,  indikerar att priset för hela Bredden är drygt 2,2 Mdr kr och där Alecta kan dra av 33 procent av det beloppet vid tillträdet.

 

I ett e-brev till Tidningen Fastighetsaktien bekräftar Thomas Sipos, vd för Profi Fastigheter, försäljningen och att det framtida Bredden ska växa som en stor stadsdel i Upplands Väsby:

– Det stämmer att Alecta förvärvat övriga investerares aktier och därmed är ensam ägare till Bredden. Profis uppdrag är fortsatt, precis som de senaste sex åren, att ansvara för den aktiva förvaltningen och utvecklingen av beståndet. Bakgrunden till ägarförändringen är att vi uppnått den ursprungliga affärsplanen, vilket innebär att övriga ägare planenligt avslutat sina respektive engagemang. Bredden står nu inför en spännande och omfattande utveckling, något som kräver mycket stora investeringar och genomförandekraft. Alecta är en optimal ägare att tillsammans med oss fortsätta det långsiktiga arbete som krävs för att göra Bredden till en levande stadsdel med flera tusen boende, besökande och arbetande människor. SF

 

 

 

 

tisdag, 03 september 2019 12:56

Per Sundequist lämnar NCC för SBB

 


 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, fortsätter att stärka den västsvenska organisationen och rekryterar Per Sundequist (bilden) som ny regionchef från mitten av november.

 

Per Sundequist kommer närmast från NCC Property Development med ansvar för större projekt i Göteborg och har fastighetserfarenhet från Skandia Fastigheter, HSB och Götenehus. Han har även bedrivit egen verksamhet inom fastighetsförvaltning och han har varit regionchef i Västsvenska Handelskammaren.

 

– Vi är mycket glada att Per vill ansluta till oss på SBB då vi ser att Västsverige kommer spela stor roll för vår fortsatta utveckling, säger Fredrik Holm, förvaltningschef i SBB.

 

Per Sundequist har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av att leda organisationer med goda resultat. SBB ser västra Sverige som en viktig tillväxtmarknad där potentialen är stor inom bolagets segment av bostäder och samhällsfastigheter.

 

– Jag har länge tittat på SBB:s utveckling och varit imponerad av den tillväxttakt bolaget har med säkra investeringar. Jag kommer att bidra till att utveckla verksamheten i Väst och ser fram emot att börja arbeta under hösten, säger Per Sundequist.

 

Jonny Göthberg verkar som t.f. regionchef i Väst fram till dess att Per Sundequist börjar som regionchef i mitten av november.