20 april 2019

Redaktionen

 

 

Catena påbörjar efter sommaren bygget av en logistikanläggning om 2.000 kvm i Katrineholm åt PostNord.

 


Catena uppför en ny, effektiv logistikanläggning i anslutning till Katrineholm logistikcentrum för uthyrning till PostNord.

 

Nyproduktionen omfattar en anläggning om cirka 2.000 kvm med tillhörande kontorsytor samt uppställnings- och rangerytor. Byggnationen sker på Catenas fastighet Sothönan 3 som ligger invid Katrineholms logistikcentrum, en modern nod och ett utmärkt läge för godsflöden där bland annat järnvägs- och lastbilsgods kan hanteras effektivt.

 

– Vi är mycket glada att vi på ytterligare ett av Catenas strategiska logistiklägen får förtroendet att fördjupa vårt redan framgångsrika samarbete med PostNord. Platsen och förutsättningarna är optimala för deras verksamhet och behov, säger Catenas regionchef Maths Carreman.

 

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och hanterar även postservice till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Årligen levererar PostNord mer än 170 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

– De e-handlade paketen blir fler samtidigt som breven blir färre och PostNord ser ständigt över hur vi arbetar för att möta nya behov och förväntningar hos våra kunder. Vi ser vi fram emot att samarbeta med Catena kring nya mer ändamålsenliga lokaler i Katrineholm, säger Agnes Karlsson, regionchef PostNord.

 

Byggstart sker efter sommaren 2019 och hyresavtalet sträcker sig över 10 år.

 

 

 

 

Vasakronans projekt Nya Kronan om 40.000 kvm i Sundbyberg ska Skanska färdigställa till slutet av 2021.

 


Skanska har tecknat avtal med Vasakronan om nyproduktion av två kontorsbyggnader samt renovering av ett befintligt hus i centrala Sundbyberg. Kontraktet är värt cirka 770 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det andra kvartalet 2019.

 

 

– Vi är glada över förtroendet att, tillsammans med Vasakronan, få vara med och skapa det Nya Kronan med moderna och hållbara kontor som smälter in i centrala Sundbybergs stadsprofil, säger Henrik Gustavsson, distriktschef, Skanska Sverige.

 

 

Projektet Nya Kronan omfattar en total bruttoarea på 40.000 kvm. Rivnings- och grundläggningsarbetet har påbörjats och projektet kommer att vara färdigställt i slutet av 2021.

 

onsdag, 03 april 2019 15:18

Uppsala ska sälja för 5,3 Mdr kr

 

Uppsala kommun planerar att sälja delar av sitt fastighetsinnehav, bland annat Gottsunda Centrum, bilden ovan. Fotograf: Göran Ekeberg

 


För att möta Uppsalas investeringsbehov i bostäder, arbetsplatser och kommunal service föreslås att delar av kommunkoncernens fastigheter säljs till ett beräknat värde av 5,3 Mdr kr. De fastigheter som planeras gå till försäljning ägs inom Uppsala kommunkoncern genom Uppsala kommuns Fastighets AB (UKFAB), Uppsala kommuns Industrihus AB (IHUS) och Uppsalahem. Kommunstyrelsen väntas fatta beslutet på sitt sammanträde 10 april.

 

Bland de fastigheter som föreslås säljas finns Gottsunda centrum, något som kräver en aktör med stor erfarenhet, kunskap och resurser för centrumutveckling. Gottsunda kommer bli hjärtat i södra Uppsala med ett nytt stadsstråk med spårväg spårväg, minst 5.000 nya bostäder, arbetsplatser, parker och torg. Försäljningen kommer ske genom en tävling kring idékoncept med tydliga kriterier där kommunen tar ansvar för Gottsundas utveckling.

 

– När Uppsala växer ska vi ta ansvar för både ekonomin och den sociala utvecklingen. Nu ser vi en möjlighet att få in fler aktörer med mer erfarenhet, kunskap och resurser för att både drifta och utveckla våra fastigheter. Det kommer behövas när vi utvecklar Gottsunda och hela södra Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Andra delar i fastighetsbeståndet kan säljas till aktörer som har som affärsidé att fortsätta förse det lokala näringslivet med prisvärda och ändamålsändliga lokaler. Även en mindre del av Uppsalahems bestånd kan säljas. Vinsten ska då återinvesteras i nya bostäder och möjliggöra att företaget både kan växa och renovera befintliga lägenheter.

 

– Vi är glada att försäljningarna äntligen initieras. Det finns inget egenvärde i att kommunen ska göra det som privata aktörer kan göra och på detta sätt frigör vi resurser till att stärka Uppsalas ekonomi och möjliggöra framtida investeringar i en kommun där alla ska kunna förverkliga sin livsdröm, säger Fredrik Ahlstedt (M) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

 


 

 


onsdag, 03 april 2019 14:41

IN3PRENÖR bygger om Pir B på Arlanda


Pir B på Arlanda.

 

¨

Lars-Erik Einerman, avdelningschef Uppsala, på IN3PRENÖR.

 

 


IN3PRENÖR har fått förtroendet av Swedavia att genomföra ombyggnaden av pir B. Projektet utförs som utförandeentreprenad i samverkan och är en del i arbetet med att höja priens effektivitet genom att skapa ytterligare ytor för resenärer och förbättra möjligheter till att boarda plan via buss. Byggstart sker i april och färdigställande under hösten 2020.

 

– Genom ytterligare en beställning från Swedavia har vi fått ett kvitto på vår långsiktiga ambition att vara en självklar och långsiktig partner för utvecklingen av Arlanda flygplats. Samtidigt visar vi att vi är en aktör för genomförande av projekt i komplexa miljöer, säger Lars-Erik Einerman, avdelningschef Uppsala, på IN3PRENÖR.


Flygbild över område Pylonen, Orminge med fem punkthus för Viktor Hansson. Fotograf: Arkitema Architects

 

¨

Området Amperen i Orminge med radhus för Mjöbäck Entreprenad AB/Västkuststugan AB.

 

 

 

Byggnadsfirman Viktor Hanson med Arkitema och Mjöbäck Entreprenad AB/Västkuststugan AB vinner markanvisningstävlingen för två naturnära bostadsområden i Orminge, Nacka kommun. Totalt planeras för fem punkthus med sex-sju våningar och cirka 70 radhus. Det ena området som nu markanvisats ligger nära Myrsjön och det andra intill ett blivande naturreservat och Centrala parken. Bostäderna planeras bli klara 2022–2023.

 

– Vi ser fram emot att samarbeta med de här byggaktörerna som vi anser har de bästa förutsättningarna för att skapa två mycket attraktiva bostadsområden i Orminge. I utvärderingen har vi lagt stor vikt vid byggaktörernas ekonomiska genomförandekraft och båda har visat på ekonomisk stabilitet. Vi tror att vi tillsammans med dem kan utveckla platsernas potential, säger Amanda Sterner Nordin, projektledare Nacka kommun.

 

Område 1, Pylonen för Viktor Hansson

Byggnadsfirman Viktor Hanson tilldelas en markyta på cirka 13.965 kvm ljus BTA bostäder. Här planeras ett flerbostadshuskvarter i form av fem punkthus med sex till sju våningar. Området är beläget på en höjd i närheten av Myrsjön och ny bebyggelse ska samspela med befintlig topografi. Bolagets anbud var 9.100 kr/kvm per ljus BTA bostad.

 

Område 2, Amperen för Mjöbäck Entreprenad AB.

Mjöbäck Entreprenad AB tillsammans med Västkuststugan AB tilldelas en markyta på cirka 8.175 kvm ljus BTA bostäder i form av radhus. Ett natur- och centrumnära radhuskvarter i två plan planeras för område 2. Radhusen ska utformas med hänsyn till befintlig topografi. Lågskalig, terränganpassad karaktär är viktiga aspekter. Bolagets anbud: 8 000 kr/kvm per ljus BTA bostad.

 

 

 

  

 

Efter Studentbostäders förvärv av Freja 14 och Hästen 4 har SBS totalt 300 bostäder i Karlstad och 1.600 studentlägenheter i landet.
Colliers International med Sofia Folstad som projektledare har agerat rådgivare då det rikstäckande studentbostadsbolaget Studentbostäder i Sverige (SBS) har förvärvat två studentfastigheter i Karlstad för 115 Mkr. Fastigheterna innefattar tillsammans 158 lägenheter och har en sammanlagd boarea om 3.438 kvm.

Efter förvärvet har SBS 300 studentlägenheter i Karlstad och totalt 1.600 studentlägenheter i landet. I juli förra året bildade Amasten, SBB och Offentliga Hus tillsammans Studentbostäder i Sverige (SBS). Vid den tidpunkten omfattade fastighetsportföljen 21 fastigheter om cirka 900 Mkr, som bolagen sålde till det gemensamma bolaget, där Offentliga Hus blev största ägare med 45,77 procent, följt av Amasten med 28,17 procent, SBB med 21,69 procent samt övriga ägare med 4,38 procent.

SBS tillträdde till Freja 14 och Hästen 4 i Karlstad den 28 februari respektive 2 april. Fastigheterna är belägna i attraktiva lägen – Freja 14 i Karlstads centrala stadsdel Tingvallastaden och Hästen 4 i Herrhagen som är ett av Karlstads mest populära bostadsområden.

Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige, säger:
– Karlstad är en fantastisk stad med ett mycket bra universitet, vilket återspeglas i den stora bostadsbrist som finns för studenter. Det känns därför väldigt kul att vara med och utöka utbudet av studentbostäder just här och dessutom i så pass fina områden. Vi kommer att fortsätta expandera genom förvärv och nybyggnation och bli Sveriges största studentbostadsbolag.

Med ovan affär inräknad har Colliers det senaste året agerat trans-aktionsrådgivare till totalt 1.716 studentlägenheter, motsvarande en uthyrningsbar area om cirka 54.500 kvm i studentstäder över hela Sverige, motsvarande ett fastighetsvärde om cirka 1,1 Mdr kr.

Rebecka Norberg, Head of Capital Markets på Colliers, säger:
– Intresset för samhällsfastigheter har växt kraftigt och däribland även segmentet studentbostäder. Det ser vi dels på studentbostäders ökning av omsättningsvolymen och att aktörerna inom segmentet blivit fler. Vi har de senaste åren haft förmånen att arbeta i studentstäder över hela Sverige, stora som små, vilket har gett oss en god förståelse och insyn i segmentet.

I samband med förvärvet i Karlstad gör Studentbostäder, SBS, en riktad nyemission om 61.392 aktier till en teckningskurs om cirka 244 kr per aktie.

De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för ett förvärvet där de 61.392 aktier ska tecknas av säljaren Älvstranden i Karlstad AB. Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen den 2 april 2019 med stöd i bemyndigande från extra bolagsstämman samma dag. Emissionen förväntas slutföras under början av juni månad. Tidpunkt för teckning och betalning i nyemissionen har bestämts till den 2 oktober, med rätt för styrelsen att senarelägga sådan tidpunkt.

 

 

Castellum utvecklar de kommersiella ytorna i HSBs Jubileumshuset i Hagastaden. För formgivningen av byggnaden, som uppförs vid Uppsalavägen, nya Norrtull och Hagaparken, svarar DinellJohansson.

 


Castellum går in som projektpartner till HSB Bostad i två kvarter i Hagastaden, Stockholm, där Castellum kommer att
uppföra, äga och förvalta samtliga kommersiella ytor. Sammantaget är byggrätten för kontor cirka 10.000 kvm BTA (8.000 kvm LOA) innefattande butikslokaler i bottenplan. Bedömd totalinvestering i detta skede är 550 Mkr, varav förvärvet av byggrätterna beräknas uppgå till 200 Mkr. Planerad byggstart är 2022 med inflyttning tidigast 2024. I dagsläget finns inga tecknade hyresavtal.

Projektsamarbetet avser kvarter 11 och 12 i Hagastaden som båda kommer att innehålla bostäder och kontor. Det ena kvarteret inrymmer Jubileumshuset, som byggs i samband med HSBs hundraårsfirande år 2023. Huset består av en mix av bostäder och kontor där Castellum och HSB tillsammans utvecklar en plats som skapar synergier mellan boende och arbetsplatser som aktiverar huset över dygnet, alla dagar i veckan.

– I mötet mellan vår erfarenhet av att skapa framgångsrika och innovativa arbetsplatser och HSBs nästan hundraåriga erfarenhet av att skapa det goda boendet uppstår verkligt spännande möjligheter att tillsammans ta ett nytt steg. Vi utvecklar nästa generations arbetsplats med användbara samarbetsverktyg och effektiva tjänster för att hantera livspusslet, säger Henrik Saxborn, vd Castellum.

Castellums digitala plattform kommer användas både för att koppla ihop människor med varandra, för att boka delade tjänster som cykel och tvättstuga eller för middagsinhandlingen. Ytor som dagtid kan vara arbetsplatser för coworking kan till kvällen bli middagsbord eller plats för barnkalas som en naturlig förlängning av bostaden.

– Vi vill skapa en banbrytande boendemiljö och ge Jubileumshuset ett socialt och digitalt nav. En inkluderande yta och en naturlig mötesplats som skapar synergier och ger mervärde till alla som bor, vistas och arbetar i Jubileumshuset. Det känns väldigt inspirerande att kroka arm med Castellum. En vass kommersiell aktör och en spännande samarbetspartner som både kompletterar och utmanar oss, säger Jonas Erkenborn, vd HSB Bostad.

tisdag, 02 april 2019 16:54

Preferensaktien i Oscar störtdök

 

Oscar Engelbert, vd Oscar Properties, sålde sina preferensaktier redan i september förra året, vilket innebar en förtjänst om 52 Mkr om han hade sålt preferensaktierna i dag.

 


Förutom en inställd utdelningen på preferensaktier har Oscar Properties vidtagit operationella, strategiska och finansiella åtgärder för att anpassa verksamheten till rådande marknadsläge. Under tisdagen störtdök Oscar Properties Holding PREFB med 266 kr.

 

Byggverksamheten ska avvecklas, utdelningen på preferensaktier ställs in, obligationer och preffar kan omvandlas till stamaktier samt förlängning av obligationslån. Sedan tidigare har projektportföljen anpassats genom ett antal avyttringar och konverteringar. Vidare har tre nya koncept lanserats för att bredda verksamheten och ett kostnadsbesparingsprogram har genomförts med estimerade kostnadsbesparingar om cirka 30 Mkr årligen.

 

Nu kommer Oscar Properties med ett förslag till obligationsinnehavare om att förlänga bolagets utestående obligationslån (ISIN: SE0005936390) om 450 Mkr med ursprungsförfall i september 2019 till september 2021. Som ett led i detta ska obligationsinnehavare erbjudas att frivilligt konvertera obligationer till stamaktier av serie B.     Inför årsstämman den 2 maj föreslås vidare att ingen utdelning på stamaktier lämnas, att utdelningen på bolagets preferensaktier ställs in på obestämd tid och att ingen inlösen av preferensaktier av serie B, vilka anmälts för inlösen, kommer att ske. Också när det gäller preferensaktierna utreds möjligheter för en framtida utbytesprocess där innehavare får växla dessa till stamaktier. Dessutom planeras en avveckling av entreprenadverksamheten i det helägda dotterbolaget Allegro med 50 anställda.

 

Med den inställda utdelningen på preferensaktier och avvecklingen av byggentreprenadverksamheten frigörs likviditet om cirka 117 Mkr årligen som Oscar kan använda för att investera i verksamheten för att generera långsiktigt aktieägarvärde. Ett villkor för obligationsförlängningen är att Oscar Properties gör en frivillig amortering om 25 procent av det nominella beloppet av obligationslånet till par senast den 31 december 2019. Om detta villkor inte uppfylls förfaller obligationslånet till omedelbar betalning.

 

Finansieringen av obligationsamorteringen ska ske genom avyttring av delar av befintligt fastighetsbestånd. Inga avtal om detta har ingåtts, vilket gör att amorteringen inte är säkerställd.

 

Som ett led i obligationsförlängningen kommer Oscar Properies att – fram tills dess att amortering och/eller konvertering gjorts av sammantaget 50 procent av obligationslånets nominella belopp – lämna aktiepant i projektet Gasklockan.

 

Större obligationsinnehavare, däribland Spiltan och Mangold, som tillsammans röstar för cirka 23 procent av obligationerna stödjer Oscasrs förslag och har åtagit sig att acceptera och rösta för obligationsförlängningen. Mangold förvarar därutöver obligationer motsvarande ytterligare 7 procent av rösterna, vars innehavare kan följa Mangolds generella rekommendation och rösta för obligationsförlängningen.


 

I Svenska Bostäders kv. Plankan vid Hornstull ska 66 hyresrätter byggas i två nya våningar på befintlig fastighet. På kvarterets innergård ska en ny cirkulär byggnad uppföras innehållande 42 hyresrätter och 50 studentlägenheter.

 

 


Serneke ska bygga 158 lägenheter, varav 50 studentlägenheter, vid Hornstull i Stockholm. Kontraktet, som har tecknats med Svenska Bostäder, är värt omkring 480 Mkr.

 

Uppdraget gäller kvarteret Plankan 24, som omfattar ett helt kvarter där 66 hyresrätter ska byggas i två nya våningar på befintlig fastighet. På kvarterets innergård ska en ny cirkulär byggnad uppföras innehållande 42 hyresrätter och 50 studentlägenheter.

 

– Det här är ett väldigt spännande och avancerat projekt som vi är mycket glada över att få utföra. Vi ser fram emot att fortsätta vårt långa samarbete med Svenska Bostäder och tillsammans med dem leverera välbehövliga bostäder mitt i centrala Stockholm, säger Göran Viklund, arbetschef på Serneke Bygg.

 

Byggstart ska ske under april månad och projektet beräknas stå klart i första kvartalet 2022.

 

 


 

 


tisdag, 02 april 2019 16:42

White satsar digitalt och rekryterar CIO

 

Peter Leuchovius är ny CIO och medlem av företagsledningen på White arkitekter.

 


White arkitekter har rekryterat Peter Leuchovius till rollen som CIO och medlem av företagsledningen från och med april. Han kommer närmast från företag som Ninetech och Two där han arbetat som digital strateg. Under de senaste två åren har han framgångsrikt drivit en omfattande förändring av Whites digitala arbetsplats. Leuchovius har tidigare arbetat med utveckling, försäljning och leverans av digitala lösningar inom bland annat samarbete, projektledning och e-handel samt forskat inom mobila tjänster.

 

Tjänster inom bland annat BIM, computational design, visualisering och simuleringar har länge varit del av Whites erbjudande. Bolaget ökar nu utvecklingstakten i två tydliga delar, affärsutveckling och interna verktyg och metoder.

 

– Vår nya organisation ska bidra till att vi bättre nyttjar digitaliseringens kraft för att skapa hållbar arkitektur, och stärka våra kunders affär. I samband med att vi växlar upp är det naturligt att Peter Leuchovius tar en större roll strategiskt och operativt. Som nästa steg i satsningen kommer White att rekrytera en affärschef för digitala tjänster, säger Alexandra Hagen, vd för White arkitekter.