17 augusti 2019

Redaktionen

 

Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

 


Studentbostäder i Sverige (SBS) fortsätter växa och har förvärvat åtta studentfastigheter i Luleå med 1.443 studentlägenheter. Portföljen omfattar totalt cirka 41.524 kvm uthyrningsbar yta med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,1 miljarder kronor. Säljare är Lindbäcks Fastigheter AB som blir delägare i SBS. Tillträde sker preliminärt 2 september 2019. Köparens rådgivare var Colliers International samt Glimstedt. Säljarens rådgivare var Pangea Property Partners.

 

Varje år studerar drygt 15.000 studenter på Luleå Tekniska Universitet. Porsön är idag en attraktiv och snabbt expanderande stadsdel norr om Luleå centrum med universitet, studentområden samt många arbetsplatser inom teknikindustrin.

 

– Luleå är ett teknikkluster med ett av Europas mest välrenommerade universitet som attraherar studenter och forskare från hela världen. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda studentboenden och därmed bidra ytterligare till stadens utveckling. Genom att få Lindbäcks också som ägare kan vi gå starkare fram med vår projektutveckling, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

 

– Vi är glada att sälja våra studentbostäder till en så långsiktig aktör som SBS som kommer kunna fortsätta utveckla beståndet med den kraft som en rikstäckande aktör har möjlighet att göra. Vi ser potentialen i studentbostäder och är glada över det ägande som vi nu kommer få i SBS, säger Hans Lindbäck, vd för Lindbäcks Fastigheter.

 

– Det är positivt att nya aktörer som SBS väljer att satsa här, och samtidigt ett exempel på den höga aktiviteten vi ser på fastighetsmarknaden i norr. Vi önskar varmt välkomna till Studentbostäder i Sverige att vara med oss att utveckla Luleå, säger Niklas Nordström, ordförande för Luleås kommunstyrelse.

 

I samband med förvärvet genomför Studentbostäder i Sverige en riktad nyemission om 877.906 aktier till en teckningskurs om 244,33 kronor per aktie. Delar av de nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för förvärv, där 421.558 aktier ska tecknas av Lindbäcks Fastigheter AB.

 

202.865 aktier tecknas av NSH Holding AB, 124.841 aktier tecknas av Amasten AB, 104.369 aktier tecknas av Samhäll Majorna AB samt 24.272 tecknas av Älvstranden i Karlstad AB för att kunna nyttjas som betalning för förvärv av fastighetsportföljen i Luleå från Lindbäcks Fastigheter AB. Efter nyemissionen äger Offentliga hus 34,39 procent, Amasten 21,16 procent, Lindbäcks Fastigheter 20,25 procent, SBB 17,69 procent samt Älvstranden i Karlstad 4,11 procent av aktierna i SBS.

 

Nyemissionen medför att antalet aktier i SBS ökar med 877.906 aktier från 1.204 .49 aktier till totalt 2.082.155 aktier, och aktiekapitalet ökar med 877.906 kronor från 1.204.249 kr till totalt 2.082.155 kr.

 

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 578 Mkr. Utöver bankfinansiering erlägger SBS 214,5 Mkr i form av nyemitterade stamaktier i SBS till en överenskommen teckningskurs om 244,33 kr per stamaktie resterande del erläggs kontant. Avdrag för latent skatt uppgår till 43 Mkr. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

 

 

 

Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad enligt NAVET Analytics. Foto: Navet & Mikael Tannus

 

 


Svensk konjunktur går nu in i en period med betydligt svagare tillväxt på grund av en dämpad internationell efterfrågan och effekterna av en kraftigt inbromsad aktivitet på byggmarknaden.

 

Som motvikt gynnas den inhemska konsumtionen av ett fortsatt starkt läge på arbetsmarknaden i kombination med låga räntenivåer. Så kan man sammanfatta analysföretaget NAVET Analytics senaste konjunkturrapport, som färdigställdes i slutet av juni. En sammanvägning av prognoser tyder på att svensk BNP kan komma att växa med mellan 1,5-1,7 procent under de kommande två åren.

 

Det väntas vara hushållen som blir motorn för ekonomin när både offentlig konsumtion och investeringar saktar in. De samlade husbyggnadsinvesteringarna ser ut att falla med cirka 8 procent i år, beräknat i påbörjade investeringar. Nedgången väntas plana ut under 2020-2021. Utvecklingen blir troligen splittrad mellan sektorerna och generellt är det offentligt husbyggande och ombyggnadsinvesteringar inom flerbostadshus som kan komma att utvecklas mest positivt.

 

 


 

 

Rekryteringen av Helen Berhane (bilden) innebär att Datscha får en ny Product Manager. Närmast kommer hon från Real Capital Analytics (RCA), ett analysföretag i London som bevakar globala kommersiella fastighetstransaktioner, tidigare har hon även arbetat på Dealogic som erbjuder en plattform för investmentbanker. Efter 10 år i London flyttade Helen Berhane tillbaka till Sverige i januari i år. Hon känner fler kollegor på Datscha sedan tidigare.

 

– I min roll på Datscha kommer jag bland annat att fokusera på en produkt kring ägarinformation samt öka kvaliteten på koncernträden. För mig är produktkvalitet i fokus och det känns jättekul att vara på Datscha och få jobba med IT- och SaaS-tjänster, säger Helen Berhane.

 

Hon tycker de är skönt att återvända till Sverige med en fritid med bland annat segling och tennis.

 

– Datscha är ett innovativt företag som ligger i framkant när det gäller PropTech och jag har kommit i kontakt med Datschas produkter tidigare. Det känns som att jag har kommit hem då jag stormtrivs med att jobba med PropTech och FinTech, berättar Helen Berhane.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Genovas projekt i Alsike, Knivsta, med 35 hyresrätter ska Svanenmärkas. Illustration: ETTELVA Arkitekter


Lindbäcks har tecknat avtal med Genova för att bygga 35 hyresrätter i Alsike, Knivsta.

– Vi kom in i ett tidigt skede och har haft ett nära samarbete med Genova och arkitekten på ETTELVA. Projektet genomförs med höga miljömässiga ambitioner och kommer att Svanenmärkas. Nu ser vi fram emot att börja producera dem i vår fabrik i Piteå, säger Fredrik Egger, projektutvecklare på Lindbäcks.

 

Projektet i Alsike består av ett hus i fyra våningar med 35 lägenheter. Planen är att Svanenmärka fastigheten som byggs med trästomme och tegelfasad. Alsike är Lindbäcks första projekt med Genova men att Lindbäcks ser det här som starten på ett långsiktigt samarbete.

 

– Redan nu har vi inlett en dialog för samarbete av ett annat projekt som omfattar ytterligare 250 lägenheter, säger Fredrik Egger.

 

– Projektet i Knivsta är ett mycket intressant projekt och följer vår strategi att börja bygga kvalitativa Svanen-märkta hyresrätter för egen förvaltning. Med vår stora projektvolym ser vi fördelar med ett effektivt och hållbart byggande i trä som kan anpassas i varje enskilt projekt. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Lindbäcks, säger Michael Moschewitz, vd för Genova

 

Genova Bostad har som målsättning att öka antalet bostäder i trä. En målsättning som stämmer väl överens med Lindbäcks som vill bygga attraktiva bostäder för fler och samtidigt sträva mot att Sverige ska nå uppsatta klimatmål genom att bygga bostäder i trä. Trä är inte bara ett av få förnybara byggnadsmaterial, det binder även koldioxid och ger ett lågt koldioxidutsläpp under sin livstid.

 

måndag, 08 juli 2019 10:58

EQT köper logistik av Kvalitena

 

Knut Pousette, vd för Kvalitena.


EQT Real Estate (EQT) förvärvade, till ett okänt pris, av Kvalitena AB den 5 juli en portfölj om 21 logistikfastigheter, omfattande cirka 85.000 kvm, i Mälardalen. Kvalitena kvarstår som minoritetsägare.

 

– Vi är glada över att inleda detta strategiska samarbete med EQT, Nordens största och mest framstående private-equity bolag. Tillsammans kommer vi fortsätta utveckla portföljen och vidare investera i och förvärva verksamhetsfastigheter med starka kassaflöden i mycket goda lokala lägen, säger Knut Pousette, vd för Kvalitena, i ett pressmeddelande.

 

Kvalitena har även genom bolag förvärvat en fastighet i Umeå. Fastigheten omfattar 18.000 kvm uthyrbar area med en tomtareal om 40.000 kvm. I pressmeddelande uppges inte säljarens namn. Tillträde var 1 juli 2019.

 

– Vi är glada över att ha förvärvat en fastighet med goda utvecklingsmöjligheter och ett utmärkt läge. För Kvalitena är detta yterliggare ett steg att stärka vår portfölj med lager- , lättindustri- och logistikfastigheter, säger Knut Pousette.

måndag, 08 juli 2019 10:44

Catenas vinst steg till 514,1 Mkr

I

Benny Thögersen, vd för Catena Fastigheter.


Det går verkligen bra för Catena. Under första halvåret steg hyresintäkterna med 11 procent till 585,0 Mkr (527,5). Det innebar att förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 317,9 Mkr (274,2) med en vinst, som efter en skattebelastning om –135 Mkr (–11,9), steg till  514,1 Mkr (379,0).

 

I vinsten ingick orealiserade värdeförändringar från fastigheter med 382,5 Mkr (111,3), där de realiserade värdeförändringarna från fastigheter var 12,5 Mkr (1,9).  Värdeförändringar från derivat blev –70,4 Mkr (–4,3).

 

De orealiserade värdeförändringar på Catenas fastigheter har uppstått som en effekt av samordning, väl genomförda projekt och ett bra förvaltningsarbete.

 

I rapporten säger Catenas vd Benny Thögersen:

– Catena växer genom projektutveckling, både genom att etablera nya strategiska logistikpositioner och genom att förädla och utveckla befintliga fastigheter. Med våra 110 logistikanläggningar ser vi ständigt potential att anpassa och förfina förutsättningarna i respektive fastighet. Kvarvarande investeringsvolym i vår pågående projektportfölj är 600 Mkr i nya och befintliga fastigheter och vi upplever ett fortsatt stort efterfrågetryck. Marknadsförutsättningarna för logistikyta är goda, vilket märks tydligt i de diskussioner vi för.

 

Under perioden steg värdet på fastigheterna 15.570,4 Mkr (13.647,2) samtidigt som de långfristiga ränteskulderna minskade till 4.543,3 Mkr (6.497,8), medan de kortfristiga ränteskulderna steg till 4.176, Mkr (1.790,8). Den genomsnittliga räntan på skulderna, inklusive kostnad för derivat och outnyttjade kreditlöften, minskade till 2,5 procent (2,8).

 

Det egna kapitalet steg till 5.606,1 Mkr (4.807,1) med en soliditet som ökade till 32,8 procent (31,5) och en räntetäckningsgrad som steg till 3,9 gånger (3,3)

 

Catena har möjligheter till offensiva satsningar. I rapporten säger Benny Thögersen:

– Förutom engagemang, kompetens och vår egna förmåga att  ställa om är Catenas styrka att vi har en solid kundbas som grund. Våra 10 största hyresgäster står för 45 procent av intäkterna och utgörs av bolag som exempelvis DHL, ICA och PostNord. Det skapar handlingsutrymme och möjliggör offensiva satsningar där både de stora kunderna och helt nya affärsidéer och bolag kan utvecklas tillsammans med oss i våra fastigheter. SF

 

 

 

 

måndag, 08 juli 2019 09:40

Wihlborgs vinst ökade till 927 Mkr

 

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs fastigheter.

 


Wihlborgs ökade aktiviteten i alla delar av bolagets verksamhet. Bolaget tecknade fler nya hyreskontrakt än någonsin samtidigt som projektinvesteringarna var fortsatt rekordhöga. Under första halvåret genomförde Wihlborgs transaktioner till ett värde av totalt 4,4 Mdr kr.

 

Under perioden ökade hyresintäkterna med 11 procent till 1.475 Mkr (1.330) med ett driftöverskott som steg med 11 procent 1.063 Mkr (957). Det innebar att det viktiga förvaltningsresultatet steg med hela 29 procent till 873 Mkr (679) med en vinst efter skatt som ökade till 927 Mkr (923). Investeringarna i fastighetsbeståndet steg till 807 Mkr (543). Vid periodens slut uppgick beslutade investeringar i pågående projekt till 2.242 Mkr, varav 1.200 Mkr var investerade. I vinstresultatet ingick värdeförändring fastigheter med 873 Mkr (679) och värdeförändringar derivat med –216 Mkr (17).

 

I rapporten säger vd Ulrika Hallengren:

– Vi investerar mer än någonsin, vi har genomfört flera strategiskt viktiga förvärv och vi tecknar fler hyreskontrakt än vi någonsin gjort. Efter ett antal större transaktioner, och efter att vi under kvartalet betalat utdelning till aktieägarna, är nu vår belåningsgrad drygt 55 procent. Vår ambition är att denna under kommande kvartal ska sjunka, och mot bakgrund av en god soliditet på över 35 procent och inte minst en mycket stark räntetäckningsgrad på 6,3 gånger står bolaget på en god finansiell grund.

 

I balansen ökade värdet på fastigheterna till 44.455 Mkr (42.146) samtidigt som låneskulderna steg till 24.667 Mkr (21.153), med en låg snittränta om 1,37 procent, exklusive kostnad för kreditavtal.


Det innebar att det egna kapitalet ökade till 15.905 Mkr (14.058) med en soliditet som steg till 35,1 procent (34,7) och med en räntetäckningsgrad som steg kraftfullt till 6,3 gånger (3,7). SF

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Joakim Åkesson (bilden) innebär att han är ny regionchef för Projektutveckling kommersiellt i Skanska Sverige. Han arbetar idag på Skanska som affärsutvecklingschef i Syd/Sydost och han tillträder sin nya befattning omgående.

 

Skanska Sveriges region Projektutveckling kommersiellt fokuserar på utveckling av fastigheter över hela landet i produktsegmenten skolor, vårdboenden, kontor och hotell.

 

– Det känns väldigt roligt att få välkomna Joakim som ny regionchef för Projektutveckling kommersiellt. Han är en uppskattad ledare med stort kund- och affärsfokus och han har stor erfarenhet inom projektutveckling. Med sitt lugna och trygga ledarskap kombinerat med en god samarbetsförmåga kommer han att utveckla och driva verksamheten framåt på ett bra sätt, säger Alexandra Lauren, vice vd, Skanska Sverige.

 

Joakim Åkesson påbörjade sin karriär i Skanska 2005 som regionekonom och han har sedan jobbat vidare i flera olika roller inom projektutveckling i Skanska.

 

– Jag ser fram emot att ta mig an denna spännande utmaning att tillsammans med ett fantastiskt team komma att sträva mot att vara den ledande samhällsutvecklaren. Vi har under flera år levererat hållbara projekt och vi har nu ett flertal i produktion. Jag ser fram emot att samarbeta och utveckla vårt erbjudande tillsammans med alla våra intressenter, säger Joakim Åkesson.

 

 

 

 


fredag, 05 juli 2019 13:33

Veidekke bygger för SKB i Stockholm

 

Totalt ska Veidekke bygga 128 kooperativa hyresrätter i Hagastaden åt SKB för 295 Mkr.


Veidekke ska bygga 128 kooperativa hyresrätter i Hagastaden.åt Stockholms Kooperative Bostadsförening (SKB).

 

Uppdraget gäller kvarteret Lysosomen och är en totalentreprenad till ett värde av 295 Mkr. Byggstart sker i tredje kvartalet med inflyttning hösten 2022. Husen i kvarteret Lysosomen får upp till tolv våningar med kommersiella lokaler på nedre plan.

 

År 2025 ska stadsdelen Hagastaden stå färdig med 50 000 arbetsplatser och 6.000 bostäder.

fredag, 05 juli 2019 13:23

Amasten lanserar kooperativ boendeform

 

Kön till Amastens kooperativ i Kronandalen öppnades den 5 juli. Insatserna för bostäderna i Kronandalen är från 190.000 kr för 1,5 rum om 43 kvm med en månadshyra om 4.800 kr till 320.000 kr för 3 rum om 70 kvm med en månadshyra om 7.900 kr.

 

 

 


Amasten presenterar tillsammans med Luleå kommun ett testprojekt – en kooperativ boendeform i den nya stadsdelen Kronandalen i Luleå. Ett kooperativt boende är en hybrid mellan hyresrätt och bostadsrätt där hyresgäster betalar en insats för lägenheten som återfås vid utflyttning. I Amastens kooperativ ingår möjligheten att semestra i Portugal.

 

– Luleå är en innovativ och hållbar kommun som passar perfekt för den här typen av satsningar. Vi vill tillsammans skapa rörelse på bostadsmarknaden, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 

– Det är jättekul att fler företag är intresserade av att etablera sig i Luleå. Att det dessutom är ett företag som kan erbjuda låga hyresnivåer är extra roligt, säger Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

 

På en ansträngd bostadsmarknad växer nya boendeformer fram, Amasten testar därför marknaden i Luleå inför pilotprojekt i Kronandalen.

 

– Vi tror på nya lösningar på boendefrågan men vi måste även lyssna på vad marknaden säger. Vi öppnar därför en kö där den som är intresserad kan anmäla sig. Vi får se om intresset finns, fortsätter Jan-Erik Höjvall.